Ogłoszenie nr 510172128-N-2020 z dnia 10.09.2020 r.
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa sprzętu do zadań patrolowo-ratowniczych, pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu oraz łodzi motorowej z przyczepą podłodziową i zestawów ratownictwa medycznego, z podziałem na zadania: Zadanie 1)dostawa pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu, Zadanie 2)dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową, Zadanie 3)dostawa zestawów ratownictwa medycznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572924-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540153307-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 000824675, ul. Cicha  10, 40-116  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 500543210, e-mail biuro@slaskiewopr.pl, biuro@slaskiewopr.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.slaskiewopr.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu do zadań patrolowo-ratowniczych, pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu oraz łodzi motorowej z przyczepą podłodziową i zestawów ratownictwa medycznego, z podziałem na zadania: Zadanie 1)dostawa pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu, Zadanie 2)dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową, Zadanie 3)dostawa zestawów ratownictwa medycznego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zadań patrolowo-ratowniczych, pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu oraz łodzi motorowej z przyczepą podłodziową i zestawów ratownictwa medycznego, z podziałem na zadania: Zadanie 1)dostawa pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu; Zadanie 2)dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową; Zadanie 3)dostawa zestawów ratownictwa medycznego. Szczegółowy zakres prac precyzuje SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34521400-9

Dodatkowe kody CPV: 34223300-9, 35000000-4, 34100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 72520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU Wariant 2 Krzysztof Węgrzyn
Email wykonawcy: kwegrzyn@wariant2.com.pl
Adres pocztowy: ul. Oswobodzenia 1
Kod pocztowy: 40-403
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 86583.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roto-Tech Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sprzedaz@roto-tech.com.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3
Kod pocztowy: 05-650
Miejscowość: Chynów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106497.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106497.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106497.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa zestawów ratownictwa medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Med-War Tomasz Warzybok
Email wykonawcy: sklep@szkolimy.net
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 5
Kod pocztowy: 62-100
Miejscowość: Wągrowiec
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17176.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych