Ogłoszenie nr 510006972-N-2020 z dnia 14.01.2020 r.
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek": Zapytanie o cenę - nabiał

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", Krajowy numer identyfikacyjny 15021490500000, ul. ul. 74 GPP  2, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3531105 w.308, e-mail bmazurkiewicz@op.pl, faks 343 531 126.
Adres strony internetowej (url): www.dpszameczek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie o cenę - nabiał
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Deser mleczny 170g (różne smaki) szt 300 Deser typu Monte Max 100g lub równoważny szt 300 Deser typu Gratka 115g szt 300 Deser ryż/ kaszka manna na mleku szt 200 Jogurt naturalny mały kubek szt 60 Jogurt naturalny duży kubek szt 360 Jogurt owocowy mały kubek szt 700 Kefir 200ml szt 720 Margaryna zwykła 75% kg 60 Masło roślinne 80% typu Bielmar/ MR kg 950 Masło extra 82% kg 390 Maślanka naturalna 1l litr 120 Maślanka owocowa 1l litr 75 Mleko krowie 2% worek 5l litr 2500 Mleko 1,5 % UHT 1l szt 600 Mleko smakowe 250ml szt 300 Ser biały, półtłusty/ twaróg kg 300 Ser Feta półtłusty- kostka szt 20 Ser żółty Salami kg 50 Ser żółty typu Gouda kg 120 Serek typu Bieluch naturalny szt 15 Serek typu Bieluch smakowy szt 120 Serek typu Łaciaty - różne smaki szt 800 Serek kanapkowy 100g - różne smaki szt 800 Serek fromage/ przysmak górski- różne smaki szt 360 Serek homogenizowany naturalny szt 60 Serek homogenizowany owocowy szt 600 Serek topiony 100g- miks smaków szt 720 Serek topiony krążki- miks smaków szt 40 Serek wiejski naturalny szt 480 Śmietanka 18% 0,5l szt 500 Śmietana gęsta 18% duży kubek szt 500 Zsiadłe mleko 400g szt 240
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15500000-3

Dodatkowe kody CPV: 15511000-3, 15512000-0, 15530000-2, 15551300-8, 15551500-0, 15400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40863.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SEMI Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 13
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40863.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40863.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44276.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytanie o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest żywność – nabiał czyli dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych