Ogłoszenie nr 510432765-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Zarząd Dróg Miejskich: „Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 000383446/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 43226446300010, ul. ul. Skowieszyńska  51, 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 884 090, e-mail dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl, faks 818 884 847.
Adres strony internetowej (url): www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDM.421.7.2021.DM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego, obejmująca swoim zakresem: - Budowę dróg w m. Puławy. - ul. Bernaciaka „Orlika” w Puławach o łącznej długości ok 266m - ul. Zygmunta Woźnego w Puławach o łącznej długości ok 206m o nawierzchni bitumicznej, chodnika z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej oraz wykonanie trawników. - Budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV-U ø400 i ø250, Wpusty i przyłącza z rur Ø200 wraz z studniami ulicznymi, studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych DN1200. - Budowę kanału technologicznego w tym: - kanał technologiczny moduł KTu w postaci:  1 x rury typu DVK 110/7.5,  3 x rur osłonowych typu OPTO 40/3.7,  1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm, - kanalizacja przyłączeniowa KTps w postaci: - 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm, - Studnie kablowe SKR-1 - Budowę oświetlenia drogowego w zakres, który wchodzi, ustawienie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, z wysięgnikiem z oprawami oświetleniowymi LED, budowa szafki oświetleniowej, zasilanej ze złącza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3990533.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: P.T.H.U. "TRANS - KRUSZ" s.c. Dariusz i Grzegorz Niedziela
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 31/19
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: "WOD - GAZ" T. i B. Sekita Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Składowa 18
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Hydro Bruk Dominik Figura
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: m. Cholewianka 31A
Kod pocztowy: 24-120
Miejscowość: Kazimierz Dolny
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2947115.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2947115.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3587563.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 32%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych