Ogłoszenie nr 510398566-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Powiat Leski: „Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
projekt „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Leski, Krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.272.1.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wiata o konstrukcji drewnianej z czterospadowym dachem pokrytym gontem na stopach betonowych o powierzchni do 35 m2. Wiata posadowiona jest w pasie drogowym, dróg powiatowych. Wiaty zlokalizowane są na ternie gminy Cisna, obręb miejscowości: Liszna. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową wiaty: przystankowej o wymiarach 5,0 m (długość) x 5,00 m (szerokość) x 4,1 m (wysokość), powierzchnia zabudowy 25,0 m2. Fundamenty – stopy betonowe, ściany – konstrukcja na słupach drewnianych, dach czterospadowy konstrukcji drewnianej, kryty gontem o kącie nachylenia 30 stopni w kolorystyce - drewno naturalne. Wiata wyposażona będzie w ławki drewniane (6 szt.). , stół z okrąglaków ( 1 szt.) i stojaki dla 10 rowerów . Położenie wiat: wiata zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej Nr 2286R Majdan – Roztoki Górne – granica państwa, obręb Liszna, działka nr 167 , gmina Cisna (wymiary zewnętrzne wiaty dł. 5,0 m. , szer. 5,0 m., wys. 4,1 m., pow. zabudowy 25 m2) Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i uzupełniające, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy podbudowy, - ławy fundamentowe, schody zewnętrzne - drewniane, - wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty, - wykonanie pokrycia dachu i balustrad, - dojścia i dojazdy do budowanych wiat, - montaż ławek, stołów i stojaków na rowery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 4 do zaproszenia do negocjacji. Dołączone do zaproszenia do negocjacji przedmiary robót (załącznik nr 3) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia maja jedynie zobrazować skale robót i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211320-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45400000-1, 45261000-4, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22913.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUD-BAL Usługi ciesielsko-budowlane Piotr Kwiatkowski
Email wykonawcy: piotrkwiatkowski13@gmail.com
Adres pocztowy: Buk 4/2
Kod pocztowy: 38-607
Miejscowość: Cisna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31914.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31914.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31914.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadki udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”. Zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pn. „Przetarg II - Budowa wiat przystankowych i widokowych w ramach projektu „Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020”(nr sprawy: IN.272.1.4.2019, ogłoszenie nr 582574-N-2019. z dnia 2019-08-06 r. Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienie niniejsze jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta z Wykonawcą: BUD-BAL Usługi ciesielsko-budowlane, Piotr Kwiatkowski, Buk 4/2, 38-607 Cisna. Zamówienie udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych