Ogłoszenie nr 510047380-N-2019 z dnia 12.03.2019 r.
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507327-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (url): www.arl.ostrowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ARL/PZP/PN/SZKOL/2019/1
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU –w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80400000-8

Dodatkowe kody CPV: 80510000-0, 80511000-9, 80530000-8, 55270000-3, 55300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jacek Chamera Centrum Kształcenia Zawodowego Ekspert
Email wykonawcy: biuro@szkola-ekspert.pl
Adres pocztowy: Ul. Sandomierska 26A
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11950
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11950
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych