Ogłoszenie nr 510545177-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
Komenda Stołeczna Policji: Wykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588265-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540189322-N-2020; 540192007-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2, 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (47) 7238608 , e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (47) 723-76-42.
Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP-5074/20/315/IR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: a) nowego parkingu zewnętrznego dla samochodów, motocykli i rowerów, wraz z odwodnieniem i oświetleniem., b) nowej nawierzchni i odwodnienia, wymian ogrodzenia orz bram wjazdowych, c) rozbiórka nieczynnej stacji paliw, d) remont budynków dużej hali, małej hali, budynku administracyjnego usługowego (z wartownią) e) okablowanie strukturalne, system kontroli dostępu KD oraz system telewizji dozorowej CCTV f) usunięcia wszelkich kolizji z ww. pracami w obiekcie Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie zwane dalej „robotami budowlanymi". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do dokumentacji zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, 2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 36miesięcy, 3) gwarancji na zamontowane urządzenia, sprzęt na okres minimum 36 miesięcy, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, - liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia. 5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych opisanych §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 10. 6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45400000-1, 45230000-8, 45233253-7, 45233250-6, 45112710-5, 45220000-5, 45233223-8, 45310000-3, 45233270-2, 45233200-1, 45111240-2, 45311000-0, 45233222-1, 45330000-9, 45332300-6, 45232000-2, 32562100-2, 32551400-4, 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7684287.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAB-BUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowosielecka 14a/2
Kod pocztowy: 00-466
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8555000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5498100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12114885.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca wykona zamówienie przy udziale następujących Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności: (którym powierza następujący zakres prac): a) MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, zakres powierzonych prac: prace projektowe oraz roboty drogowe b)ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a/3, 00-466 Warszawa zakres powierzonych prac: część robót ogólnobudowlanych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych