Ogłoszenie nr 500053719-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515800-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu”. 2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu”. Specyfikacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=7594&zm_art=1. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych i kosztorysu ofertowego oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie. 4. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 października 2018 r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (7 lat). 5. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 6. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego (preferowany inspektor nadzoru w specjalności drogowej). 7. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm. ), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją ZRID. 8. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z : a) Prawem budowlanym, b) Prawem zamówień publicznych, c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 3 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach standardowego czasu pracy 700-1500). Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się na wezwanie telefoniczne, 3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP, p.poż. oraz sztuką budowlaną, 5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad, 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy, 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego), 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót, 11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, 12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji, 14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót, 15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę. 16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót, 17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, 19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, 20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 21/ poświadczenia terminu zakończenia robót, 22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości, 23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron, 24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego, 25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, 26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót, 27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy, 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania, 30/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 31/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego, 32/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Budżetu Państwa („Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”). Monitorowania przestrzegania zobowiązań zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczania przedmiotowych robót budowlanych, 33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy, 34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 9. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 12. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135563.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji Paweł Cetera
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rola Galicowa 7a
Kod pocztowy: 34-424
Miejscowość: Szaflary
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Następujący zakres usługi wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców: 1/ Piotr Wojtczyk - inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2/ Bogusław Bryja - inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3/ Stefan Rapacz - inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych