Ogłoszenie nr 510402055-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Fundusz Górnośląski S.A.: ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych (Poddziałanie 9.2.8 RPO WSL)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundusz Górnośląski S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27285458200000, ul. Sokolska  8, 40-086  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 723 31 10, e-mail zamowienia@fgsa.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.fgsa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Fartuch barierowy– 1 110 sztuk
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 35113400-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone na podstawie Art. 46c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Zamówienia dotyczą dostaw niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, uzasadnionych koniecznością ochrony zdrowia publicznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8991
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  13
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JUNIOR ADAM JANUS
Email wykonawcy: JUNIOR_AJ@OP.PL
Adres pocztowy: SZAROTEK 4/2
Kod pocztowy: 41-709
Miejscowość: RUDA ŚLĄSKA
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9710.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7792.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17982.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych