Ogłoszenie nr 510115013-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Urząd Gminy Skrzyszów: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) - etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548403-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Skrzyszów, Krajowy numer identyfikacyjny 54899100000000, ul. Skrzyszów 642  , 33-156  Skrzyszów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 326 330, e-mail sekretariat@ug.skrzyszow.pl, faks 146 326 332.
Adres strony internetowej (url): http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) - etap II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola – przysiółek Poskle – etap II oraz miejscowości Ładna, obejmująca roboty budowlane dotyczące zlewni pompowni P8, P9, P10, P11, P12, P13 oraz punktami włączenia W6, W16, W17, W18. 2. Przedmiotem zamówienia jest także: 1) przygotowanie oraz odbiór wszystkich robót objętych II etapem zadania, 2) przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych nieprawidłowo, tj. nieposiadających minimalnych nienormatywnych spadków, 3) przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej nieodebranych od poprzedniego Wykonawcy w przypadku złego wykonawstwa, 4) naprawa wszystkich usterek wykrytych podczas inwentaryzacji powykonawczej pierwszej części II etapu. 3. Dokończenie budowy polega na wykonaniu robót uwzględnionych w projekcie budowlanym II etapu z pominięciem robót już wykonanych zawartych w inwentaryzacji powykonawczej która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45232000-2, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3 442 497,00 zł, a wartość najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu wynosi 9 095 620,85 zł. Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych