Ogłoszenie nr 510434242-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji: Odczynniki do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 14270701100000, ul. Al. Ujazdowskie  7, 00-583  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 47 72 157 16 , malgorzata.karolewska@policja.gov.pl, e-mail agnieszka.ksiazkiewicz@policja.gov.pl, bartosz.pawlowski@policja.gov.pl , faks +48 477215669.
Adres strony internetowej (url): https//clkp.policja.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odczynniki do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
135/2021/CLKP/Biol.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynników do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)- alkohol etylowy 96% czda, 100 op. po 500 ml, S
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1842 ze zm.)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4940
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sprzedaż odczynników i Produktów Chemicznych CHEMILAB - Bożena Gładysz
Email wykonawcy: chemilab@chemilab.pl
Adres pocztowy: Mikołaja Kopernika 6A
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6076.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6076.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6229.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa odczynników do przesiewowych badań genetycznych wymazów na obecność koronawirusa 2019-n-CoV (COVID-19)w postaci alkoholu etylowego 96% czda jest niezbędna do kontynuacji oceny skuteczności przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-Co-V-2(COVID-19) wykonywanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych