Ogłoszenie nr 510427559-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie: Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774814-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111859500000, ul. Konopnickiej  13, 87-410  Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 841 024, e-mail urząd@kowalewopomorskie.pl, faks 566 841 071.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kowalewopomorskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKiM.271.50.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Drogi ujęte w niniejszym postępowaniu zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. 2. Zamówienie obejmuje następujące zadania: A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828 Inwestycja realizowana jest na dz. nr 219 obręb Srebrniki, dz. nr 254 i 290 obręb Mariany, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 175 obręb Srebrniki, która stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 649. Zakres prac związanych z przebudową drogi: 1)obustronne humusowanie / ścinka poboczy; 2) wycinka krzaków i drzew z usunięciem wszystkich karpin; 3) rozbiórka istniejącej nawierzchni; 4) przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni; 5) uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m; 6) przebudowa skrzyżowań; 7) przebudowa istniejących zjazdów; 8) przebudowa poboczy; 9) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 10) wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsączającej; 11) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego (dopuszcza się zamiennie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego), 12) wykonanie nawierzchni z bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm); 13) odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp rowów; 14) remont przepustu; 15) oznakowanie pionowe i poziome – projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania. B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35 Inwestycja realizowana jest na dz. nr 256/1, 282, 279, 302, 328/5, 324/1, 325/8, 328/1 obręb Mlewo i dz. nr 2 obręb Mlewiec, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 23 obręb Mlewiec, która stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 649. Zakres prac związanych z przebudową drogi: 1) obustronne humusowanie / ścinka poboczy 2) wycinka krzakow i drzew z usunięciem wszystkich karpin 3) rozbiorka istniejącej nawierzchni w miejscach nowej kontr. bitumicznej 4) wykonanie przepustu pod drogą gminną (skrzyżowanie z DW649) 5) profilowanie istniejącej nawierzchni pod projektowaną konstrukcję drogi 6) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji, poszerzeniach oraz na zjazdach 7) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na poszerzeniach, zjazdach i drodze (w miejscach nowej konstrukcji) 8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (dopuszcza się zamiennie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego); 9) wykonanie rowow chłonno – odparowujących 10) wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm); 11) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 12) wykonanie opasek gruntowych 13) wprowadzenie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. C) Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67 Inwestycja realizowana jest na dz. Nr 40/38, 40/40, 40/44, 40/42 obręb Piątkowo, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 37 obręb Piątkowo, która stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 649. Zakres prac związanych z budową drogi: 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, 2) humusowanie, 3) wykonanie nasypu, 4) przebudowa (przełożenie) sieci energetycznej kablowej – rury osłonowe, 5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi, zjazdów, 6) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na zjazdach i drodze, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego na zjazdach i drodze; 8) wykonanie warstw bitumicznych na zjazdach i drodze, 9) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego, 10) wykonanie opaski gruntowej, 11) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. 3. Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał odcinek próbny, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa oraz układania nawierzchni bitumicznej jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, a także do sprawdzenia jakości masy bitumicznej. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania wszystkich robót. Powierzchnia odcinka próbnego będzie wynosić od 500 do 700 m2. Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy oraz nawierzchni po zaakceptowaniu tych warstw konstrukcyjnych na odcinku próbnym. 4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla trzech ww. zadań, stanowi zał. nr 1A, 1B i 1C do SIWZ – do wglądu na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 (I piętro), 87-410 Kowalewo Pomorskie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Przedmiary robót (załączniki nr 2A, 2B i 2C do SIWZ) należy zweryfikować i traktować, jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2524149.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. spółka komandytowa
Email wykonawcy: dbrogowo@wp.pl
Adres pocztowy: Rogowo 23 87-162 Lubicz
Kod pocztowy: 87-162
Miejscowość: Rogowo
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3104704.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3104704.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4862042.43
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych