Ogłoszenie nr 500137696-N-2018 z dnia 18.06.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555731-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500110083-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0029.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku. Zakres robót obejmuje: 1) ustawienie rusztowań, 2) rozebranie pokrycia dachowego z dachówki, 3) rozbiórki obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, 4) przemurowanie kominów od wysokości połaci dachu przy użyciu cegieł klinkierowych pełnych oraz ogniomuru, 5) wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej, 6) odczyszczenie , impregnacja ogniochronna i grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej, 7) wykonanie łacenia połaci dachowych, pokrycie folią paro przepuszczalną, 8) montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych tytan-cynk, 9) montaż wyłazu dachowego , stopni i ław kominiarskich, 10) pokrycie dachu dachówkami ceramicznymi karpiówkami w kolorze klinkieru oraz założenie dachówek odpowietrzających, 11) wymianę okien w lukarnach , 12) wykonanie pobitek, 13) wykonanie izolacji cieplnej na strychu i na lukarnach, 14) wykonanie tynku na lukarnach, 15) uzyskanie opinii kominiarskiej wraz z protokołem, 16) uporządkowanie terenu po robotach. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45260000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120279.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARDACH Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ardach@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 68 G
Kod pocztowy: 44-251
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 118210.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118210.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118285.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych