Ogłoszenie nr 500036401-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Urząd Gminy: Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567379-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zatrudnienie nauczycieli języka angielskiego oraz pomocy nauczycieli do przeprowadzenia multimedialnych kursów języka angielskiego w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” w OWP BAJLANDIA w Suchym Dębie, w OWP SMERFOLANDIA w Grabinach-Zameczku oraz w OWP ZABAWOLANDIA w Koźlinach
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Suchym Dębie (3-latki)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach-Zameczku (3-latki)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach-Zameczku (4-latki)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Grabinach-Zameczku (5-latki)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pomoc nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w OWP w Koźlinach (3-latki)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2112
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joanna Dobrodziej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 83-000
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2112
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych