Ogłoszenie nr 510096801-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 642666-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500267609-N-2018, 500276978-N-2018, 500285115-N-2018, 500287467-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.99.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynku SP 17 wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej budynku szkoły oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zakres opracowania obejmuje działkę nr 782/107 przy ul. Ks. Emanuela Płonki 23 w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek szkoły jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: 1. „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z zabezpieczeniem na wpływy projektowanej eksploatacji górniczej” (projekt podstawowy oraz dwa projekty zamienne, 2. „Projekt zagospodarowania terenu przy budynku SP nr 17 przy ul. Płonki w Jastrzebiu-Zdroju”, 3. „Projekt przebudowy schodów zewnętrznych wraz z fragmentem Ogrodzenia – wejścia na teren SP nr 17 z poziomu chodnika przy ul. ks. E. Płonki” obejmującymi: • projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym niskoprądowych), elektroenergetycznych, fotowoltaicznych, odgromowych oraz teletechnicznych, • projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły wraz z przyłączami wod.-kan. i elementami małej architektury, • projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z drenażem wokół budynku, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • kosztorysy ślepe (przedmiary robót), oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. roboty rozbiórkowe, 2. termomodernizację budynku (w zakresie elewacji oraz dachów), 3. izolację ścian fundamentowych, 4. wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, 5. wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 6. remont kominów, 7. remont schodów zewnętrznych do budynku szkoły, 8. przebudowę i adaptację poddaszy nad budynkiem na cele użytkowe; 9. remont dachu budynku szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę karpiówkę, 10. wykonanie doświetlenia projektowanych pomieszczeń użytkowych; 11. przebudowę klatki schodowej; 12. dostawę i montaż dźwigu osobowego; 13. zabezpieczenie budynku na wpływy projektowanej eksploatacji górniczej; 14. dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p/poż.; 15. remont łazienek; 16. wymianę posadzek; 17. wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń; 18. wykonanie nowej kolorystyki elewacji; 19. wykonanie instalacji sanitarnych na adaptowanym poddaszu; 20. wymianę źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c.o.; 21. przebudowę instalacji hydrantowej; 22. wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej na adaptowanym poddaszu; 23. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach; 24. przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej; 25. przebudowę kuchni wraz z jadalnią; 26. przebudowę wymuszoną zmiana funkcji niektórych pomieszczeń; 27. wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej w istniejących pomieszczeniach szkoły; 28. wymianę instalacji odgromowej; 29. wykonanie instalacji fotowoltaicznej; 30. wykonanie dróg i dojść brukowanych wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu wokół szkoły; 31. dostawę i montaż elementów małej architektury; 32. wykonanie nowych przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 33. przebudowę schodów zewnętrznych wraz z ogrodzeniem od strony ul. Płonki. oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45330000-9, 45311000-0, 45400000-1, 45112710-5, 45233260-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych