Ogłoszenie nr 510000446-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży: Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Dane w ogłoszeniu są danymi podmiotu, który przeprowadził postępowanie. Zamawiającym jest Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Krajowy numer identyfikacyjny 67090229300000, ul. ul. Bodzentyńska  17, 27-100  Iłża, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 6163175 w. 52, 6163063, e-mail szrilza@szpitalilza.com.pl, faks 486 163 175.
Adres strony internetowej (url): https://www.szpitalilza.com.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie 1 sztuki cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1079633.96
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FUJIFILM Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 178
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1198653.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1198653.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1198653.58
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zadanie realizowane jest w oparciu o art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na zakup aparatu RTG, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: W infekcji koronawirusowej, narządem najbardziej dotkniętym przez proces chorobowy, są płuca. Badanie obrazowe płuc wykonane za pomocą aparatu rentgenowskiego jest szybkim i bardzo czułym narzędziem do diagnozowania COVID-19, a jego wykorzystanie skraca czas oczekiwania na diagnozę i ogranicza błędy w postępowaniu medycznym. Badanie RTG pozwala na określenie szczegółowe zmian śródmiąższowych w pęcherzykach płucnych we wczesnym okresie zakażenia, a także zmian naczyniowych i zakrzepowych w obrębie płuc, które są powikłaniem choroby COVID-19 w późnym etapie choroby. Badania naukowe wykazały, że zmiany w RTG są widoczne także u osób chorujących bezobjawowo lub skąpo-objawowo. Badanie obrazowe płuc RTG jest rekomendowane przez ECDC i WHO oraz towarzystwa naukowe – w algorytmach diagnostycznych i kontrolowaniu infekcji SARS-CoV-2. W okresie pandemii wskazane jest wykonanie RTG klatki piersiowej u wszystkich chorych z temperaturą ciała >37,3 st.C i poziomem limfocytów <1100 μ/L. W przypadku rozpoznania wirusowego zapalenia płuc w RTG należy wykonać test RT-PCR w kierunku COVID-19, w celu ostatecznego potwierdzenia rozpoznania. W związku z powyższym, zamówienie na dostawę aparatów RTG dla szpitali, będących Partnerami realizowanego Projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” ma charakter niezbędny do ratowania życia pacjentów z chorych na COVID-19. Przedmiot zamówienia jest więc przeznaczony do skutecznej walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w województwie mazowieckim liczba zakażeń i zgonów jest jedną z największych w kraju. Mając na uwadze powyższe, zaistniała potrzeba obrazowania RTG jako elementu walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych