Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510101745-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537323-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg..pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka”. 2. Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego boiska asfaltowego wraz ze zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 2/ przebudowę boiska asfaltowego polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej boiska z wydzieleniem strefy placu zabaw oraz remontem ogrodzenia, piłkochwytów, odwodnienia liniowego i remontem ciągu komunikacyjnego zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym. 3. Roboty budowlane obejmują w szczególności; 1/ wykonanie na boisku nowej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM o grubości ok. 13 [mm] (metoda natryskowa) o powierzchni ok. 261 [m2 ], 2/ wykonanie na placu zabaw nowej bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej o amortyzacji upadku z wysokości 1,30 m o powierzchni ok. 155 [m2 ], 3/ wykonanie nawierzchni boiska w kolorze zielonym a placu zabaw w kolorze pomarańczowym, 4/ wymalowanie na nowej nawierzchni boiska linii do piłki ręcznej w kolorze białym, do koszykówki w kolorze żółtym, 5/ remont ogrodzenia z wykonaniem podwyższenia z siatki polipropylenowej do wysokości 4 [m], 6/ wykonanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej oddzielającego boisko od placu zabaw do wysokości 4 [m], 7/ remont odwodnienia liniowego z włączeniem do kanalizacji deszczowej, 8/ przeniesienie istniejącego zestawu zabawowego z wymianą zniszczonych elementów, 9/ remont ciągu komunikacyjnego (dojścia do boiska i placu zabaw) o nawierzchni z kostki betonowej. 4. Wymagania dla nawierzchni boiska - typ EPDM: - nawierzchnia bezspoinowa, poliuretanowa typu EPDM o grubości ok. 13 [mm] wykonana metodą natryskową o powierzchni 261 [m2 ], - wysokość nawierzchni boiska dostosować do wysokości istniejącej drogi (ul. Klikuszówka) z zachowaniem wymaganych spadków koniecznych do powierzchniowego odwodnienia, - nawierzchnia boiska w kolorze zielonym, - kolor linii na nowej nawierzchni boiska, do piłki ręcznej w kolorze białym, do koszykówki w kolorze żółtym. 5. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw: - nawierzchnia bezpieczna, bezspoinowa, poliuretanowa typu EPDM o amortyzacji upadku z wysokości 1,30 m o powierzchni ok. 155 [m2 ] - wysokość nawierzchni placu zbaw dostosować do wysokości nawierzchni boiska z zachowaniem wymaganych spadków koniecznych do powierzchniowego odwodnienia, - nawierzchnia placu zabaw w kolorze pomarańczowym, 6. Całość prac należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wykonanym przez Tomasza Dąbrowskiego Firma Usługowo – Handlowa „PROJBUD” 33-390 Łącko 770. 7. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego i warunków zawartych w SIWZ, 2/ roboty należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 3/ wywóz i składowanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki w zakresie wykonawcy robót, 4/ wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu, 5/ wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji, a rozwiązanie projektowe zawarte w opracowanej dokumentacji wymagają zatwierdzenia przez zamawiającego w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 6/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca, 7/ wykonawca jest zobowiązany do wykonanie prac projektowych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 8/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia. 9/ wykonawca po zakończeniu realizacji inwestycji przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą w tym materiały z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 10/ wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach pdf, dwg. 11/ wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie zamawiającego, 12/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno – użytkowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno – użytkowym zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1

Dodatkowe kody CPV: 45233250-6, 45330000-9, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121867.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marcin Kołacz NOVATEC Budownictwo
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 58A
Kod pocztowy: 34-400
Miejscowość: Nowy Targ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 179000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych