Ogłoszenie nr 510427535-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774087-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540400927-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 01229882300000, ul. Al. Solidarności  67, 03-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 555 11 54, e-mail zamowienia@szpitalpraski.pl , pzp@szpitalpraski.pl, faks 22 619 69 43.
Adres strony internetowej (url): www.ipzp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/77/ODPADY MEDYCZNE NIEZAKAŹNE/2020/BZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki formalno-prawne oraz wymagania stawiane Wykonawcom zostały wskazane w SIWZ i jego załącznikach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90524000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115500.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EMKA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jaktorowska 15A
Kod pocztowy: 96-300
Miejscowość: Żyrardów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124740.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych