Ogłoszenie nr 510235095-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.
Gmina Dąbrowa: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589496-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49-120  Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail fundusze@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminadabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62, w gminie Dąbrowa, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, /dokumenty stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)/. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: roboty pomiarowe i ziemne, roboty ziemne, korytowanie, roboty nawierzchniowe, instalacja oznakowania. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo: Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji, Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządzenie kosztorysu ofertowego, Opracowanie harmonogramu robót, Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą, Innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz z wytycznymi Specyfikacji Technicznych. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233252-0, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 207026.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LARIX” Sp. z o. o.
Email wykonawcy: larix.biuro@matrixpc.pl
Adres pocztowy: ul. Klonowa 11
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194102.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194102.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 290280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych