Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500075895-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.
Gmina Zbiczno: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521564-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zbiczno, Krajowy numer identyfikacyjny 871118460, ul. Zbiczno  140, 87-305   Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 939 323, e-mail m.klosinska@zbiczno.pl, faks 564 939 317.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zbiczno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKB.271.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zbicznie oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje: Roboty ogólnobudowlane: 1) remont pokrycia dachowego z płyt termoizolacyjnych typu PIR, gr. 2x8cm, + papa podkładowa SBS gr. 4 mm + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm wraz z systemem odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych – system 120/90 mm z blachy powlekanej poliestrem), gr. blachy 0,50 mm wraz z przebudową kominów powyżej połaci dachowej, 2) wymiana wyłazu dachowego na kopułkowy, wypełnienie poliwęglanem gr. 16mm, wyposażony w ramę aluminiową z zawiasami ze stali nierdzewnej, uszczelką z gumy EPDM i sprężynami gazowymi, klamkę zamykaną na klucz z zaczepem hakowym, który przy zamykaniu " dociąga" klapę wyłazową do podstawy co zapewnia szczelność po zamknięciu, wymiar 80x80 z podstawą dachową wys. 35 cm z blachy ocynkowanej, ocieplony wełną mineralną i obróbką podstawy dachowej papą termozgrzewalną, 3) docieplenie ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. w systemie Caparol lub równoważny, Jako materiał izolujacy zastosowano styropian przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, (cokół z tynku mozaikowego) 4) wymiana parapetów - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm 5) częściowa wymianę stolarki okiennej – okna piwniczne, 6) wymiana okien drewnianych oraz drzwi zewnętrznych w budynku, na takie które będą spełniały przepisy izolacyjności cieplnej które zaczną obowiązywać obiekty użyteczności publicznej od 1 stycznia 2021 roku, na podst. przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - częściowa wymiana stolarki okiennej Projektuje się wymianę okien drewnianych na stolarkę PCV, klasa profili A, kolor okien obustronnie biały, potrójne szklenie, o współczynniku przenikania ciepła Umax=0,9 (dla całego okna). - wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt. drzwi zewnętrznych. Drzwi zewnętrzne projektuje się jako profile aluminiowe z przekładką termiczną, pełne z przeszkleniem, w kolorze RAL 9007, wraz z obustronnym pochwytem, o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,3 (dla całych drzwi) oraz drzwi pełne stalowe, kolor Ral 9007 wyposażone w klamkę, zamek antywłamaniowy klasy C. 7) podwyższenie ścian attyki wraz z dociepleniem ściany płytą PIR wraz z obróbkami, 8) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano dwubiegową pochylnię ze spocznikiem - przestrzenią manewrową o nachyleniu płaszczyzny 6%. Szerokość użytkowa podjazdu wynosi 1,2m w świetle między balustradami 1,1 m. Przewiduje się wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej po obu stronach pochylni. Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od powierzchni pochylni. Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki betonowej grubości 6cm, bezfazowej, w kolorze czerwonym. Murki pochylni wylewane na mokro z betonu B-20, gr. 12 cm, zbrojone stalą żebrowaną fi 10, oczko 20x20 cm wykończenie ścian tynkiem mozaikowym na warstwie kleju + siatki. 9) przebudowa schodów wejściowych od frontu i z tyłu budynku. Planuje się wykonanie nawierzchni schodów z bezfazowej kostki betonowej grubości 6cm, w kolorze czerwonym, podstopnie wykonać z obrzeży 8x30 w kolorze grafitowym. Zamontować wycieraczki do obuwia Balustrady nowe wykonane ze stali nierdzewnej. 10) inne roboty wynikające z technologii robót Roboty instalacyjne elektryczne 1) remont kapitalny instalacji odgromowej (pionowej i poziomej) na ścianach i dachu budynku. 2) wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (oprawy ledowe), 3) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,1 kW na dachu budynku, 4) inne roboty wynikające z technologii robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261210-9, 45321000-3, 45443000-4, 45421100-5, 45315600-4, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 471135.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Malarski Kazimierz Chachulski
Email wykonawcy: chachulskik@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Chopina 32
Kod pocztowy: 87-300
Miejscowość: Brodnica
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 645751.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 645751.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 645751.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 181229.16
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych