Ogłoszenie nr 510408796-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Sp. z o.o.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia w Świdniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611923-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 366067087, ul. Stanisława Wyspiańskiego  27, 21-040  Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815244183, e-mail kontakt@avia-swidnik.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.avia-swidnik.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia w Świdniku
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia mieszczącym się w Świdniku przy ul. Fabrycznej 3. 2. Usługa będzie prowadzona na terenie pływalni krytej (w trybie ciągłym przez 365 dni za wyjątkiem dni, w których pływalnia jest nieczynna) oraz pływalni odkrytej (usługa świadczona będzie od 15.06 do 5.09.2021r.). 3. Czas pracy Parku Avia: 3.1. Pływalnia kryta czynna jest: 3.1.1. Od poniedziałku do soboty w godzinach: 6:00-22:00 3.1.2. W niedziele w godzinach: 8:00-21:00 3.1.3. W dni świąteczne w godzinach: 12:00-20:00. 3.1.4. Nieczynne: Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz w czasie zaplanowanej przerwy technologicznej, o której Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 3.2. Kompleks basenów zewnętrznych czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 9:00-21:00. 4. Szacunkowa ilość godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy nie przekroczy liczby 20 660 godzin (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt), w tym: 4.1. 17 052 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) to liczba godzin usługi 3 stanowisk ratowniczych na krytej pływalni (do kalkulacji przyjęto okres od 1.01.2021-31.12.2021r.), 4.2. 3 608 (słownie: trzy tysiące sześćset osiem) to liczba godzin usługi min. 4 stanowisk ratowniczych na basenie zewnętrznym (do kalkulacji przyjęto okres od 15.06.2021-5.09.2021r.). 4.3. Godziny funkcjonowania obiektu pływalni mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa ilość godzin pracy Parku Avia została wyliczona a potrzeby ustalenia ceny i może ulec zmianie. Szacunkowa ilość godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. O zmianie ilości godzin (czy też ratowników) Wykonawca zostanie poinformowany minimum 1 dzień przed zmianą, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Parku Avia, spowodowanej m. in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem, niskimi temperaturami w okresie zimowym, awarią, lub innymi zdarzeniami o charakterze przypadkowym, których nie dało się przewidzieć. 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż osoby wykonujące czynności Koordynatorów Ratowników mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę na cały okres trwania umowy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy ratowników. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: 6.1. Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 6.2. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 6.3. Innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 6.4. Zamawiający najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 75252000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 566620.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ratownictwo Wodne Filip Orłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dolina 5B/19
Kod pocztowy: 61-551
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 565670.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 545217.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 887778.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych