Ogłoszenie nr 510181200-N-2020 z dnia 21.09.2020 r.
Gmina Cisek: Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569027-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cisek, Krajowy numer identyfikacyjny 53141295800000, ul. ul. Planetorza  52, 47-253  Cisek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 871 172, e-mail info@cisek.gmina.pl, faks 774 871 140.
Adres strony internetowej (url): www.cisek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD.271.2.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zadania jest: Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 01 września 2020r. do 25 czerwca 2021r. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli odbywać się będzie na podstawie imiennego biletu miesięcznego. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg ustalonych tras i kursów z możliwością korzystania przez dzieci z innych kursów autobusowych wykonawcy na terenie gminy Cisek. Zestawienie tras dowozu, ilości uczniów oraz godziny przywozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz ich powroty stanowi zał. nr10 SIWZ. Dzieci muszą zostać dowiezione do szkół i przedszkoli oraz odwiezione po zajęciach w godzinach podanych w zał.nr10. 1.Dowóz uczniów do PSP CISEK: Biadaczów – Cisek – 5 uczniów, Kobylice – Cisek – 19 uczniów, Landzmierz – Cisek – 12 uczniów, Roszowicki Las – Cisek - 16 uczniów, Steblów – Cisek – 18 uczniów, Sukowice – Cisek – 14 uczniów, K–Koźle – Cisek – 2 uczniów, Zakrzów – Cisek – 1 uczeń,Razem: 87 uczniów. 2.Dowóz uczniów do PSP LANDZMIERZ: Biadaczów – Landzmierz – 3 uczniów,Cisek – Landzmierz – 12 uczniów, Kobylice – Landzmierz – 14 uczniów, Sukowice – Landzmierz – 1 uczeń, Razem:30 uczniów. 3.Dowóz uczniów do PSP ŁANY: Błażejowice – Łany – 9 uczniów, Dzielnica – Łany – 12 uczniów, Miejsce Odrzańskie – Łany - 12 uczniów, Nieznaszyn – Łany - 11 uczniów,Podlesie – Łany – 8 uczniów, Przewóz – Łany - 27 uczniów, Roszowice – Łany - 11 uczniów,Razem:90 uczniów. 4.Dowóz uczniów do PSP ROSZOWICKI LAS: Cisek GOK – Roszowicki Las – 4 uczniów, Cisek Olszowa – Roszowicki Las – 1 uczeń, Landzmierz – Roszowicki Las – 2 uczniów, Sukowice – Roszowicki Las – 6 uczniów, Kobylice – Roszowicki Las - 4 uczniów, Razem: 17 uczniów. 5.Dowóz dzieci do Gminnego Przedszkola w Cisku: Kobylice – Cisek – 4 dzieci, Roszowicki Las – Cisek – 3 dzieci, Steblów – Cisek – 3 dzieci, Sukowice – Cisek - 1 dziecko, Razem: 11 dzieci. 6.Dowóz dzieci do Gminnego Przedszkola w Łanach: Błażejowice – Łany - 4 dzieci,Dzielnica – Łany – 5 dzieci, Nieznaszyn – Łany – 2 dzieci,Podlesie – Łany – 1 dziecko, Przewóz – Łany – 2 dzieci, Roszowice – Łany – 3 dzieci, Razem: 17 dzieci.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości przewożonych dzieci – zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w Projekcie umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów.Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia dołoży najwyższej staranności oraz podejmie wszelkie środki ostrożności w celu bezpiecznego przewozu dzieci.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186730.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GTVBUS POLSKA Sp.z o.o.
Email wykonawcy: gliwice@gtvbus.pl
Adres pocztowy: ul. Opolska 23a
Kod pocztowy: 47-344
Miejscowość: Walce
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych