Ogłoszenie nr 510411147-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.
Gmina Zebrzydowice: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 762769-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza  6, 43-410  Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, elektryczna, gazowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). Na dachu zaprojektowano instalację fotowoltaiczną. Istniejący budynek jest budynkiem parterowym z dominantą w postaci wieży strażackiej, w niewielkiej części podpiwniczony. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku o konstrukcji betonowej – płaski z odprowadzeniem wody korytem dachowym w środkowej części dachu z wyprowadzeniem rurą spustową od strony południowej budynku. Elewacje budynku są otynkowane. Prace wyburzeniowe będą polegały na: - demontażu instalacji odgromowej, - demontażu rynien i rur spustowych, - rozbiórce elementów kominów stalowych zlokalizowanych na elewacji, - rozbiórce przybudówki, w której znajdują się pomieszczenia WC, - demontażu urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC i kuchni, - demontażu pieców węglowych z osprzętem w piwnicy, - rozbiórce wewnętrznych ścianek działowych, - rozbiórce sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, - rozbiórce posadzek garażu i pomieszczeń w części istniejącego budynku, -rozbiórce zadaszenia i zjazdu do piwnicy. Zaprojektowano rozbudowę i przebudowę budynku jako obiektu parterowego z dachem wielospadowym o nachyleniu połaci 24ᵒ i 18ᵒ, pokrytego blachodachówką. Rozbudowę zaprojektowano od strony południowej działki i połączono z budynkiem istniejącym w sposób zapewniający funkcjonowanie obiektu jako jednej całości. Poziom przyziemia podzielono na dwie strefy funkcjonalne: - strefę z pomieszczeniami przeznaczonymi dla OSP, - strefę z pomieszczeniami przeznaczonymi dla OSP i działalności kulturalno-społecznej realizowane przez OSP. Poziom piwnicy stanowią magazyny. Zestawienie powierzchni dla rozbudowywanego obiektu: - istniejący budynek = 273,80 m2, - projektowana rozbudowa = 250,80 m2, - powierzchnia użytkowa = 415,60 m2, - kubatura = 3636,50 m3. W ramach planowanej rozbudowy należy wykonać również przekładki mediów: - sieć wodociągowa i przyłącza (2 szt.), - sieć i przyłącze gazowe, - sieć i przyłącze kanalizacyjne zgodnie z załączonym projektem. W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgłoszenie zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Cieszynie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowywanego obiektu. Szczegółowy zakres zadania ujęto w załączonej dokumentacji technicznej oraz w przedmiarach robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216100-5

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45111300-1, 45000000-7, 45262500-6, 45223500-1, 45262300-4, 45421130-4, 45421146-9, 45431000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3, 45262120-8, 45430000-0, 45422000-1, 45261000-4, 45223810-7, 45321000-3, 45262100-2, 45223220-4, 45233200-1, 45112700-2, 45111220-6, 45330000-9, 45332000-3, 45332200-5, 45332400-7, 45320000-6, 45332300-6, 45111200-0, 45331100-7, 45110000-1, 45331110-0, 45333000-0, 45331200-8, 45331210-1, 45310000-3, 45311000-0, 09332000-5, 45261215-4, 45231221-0, 45233220-7, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2439024.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "BESKID" Nr VI Sp. z o.o.
Email wykonawcy: beskid6@beskid6.pl
Adres pocztowy: ul. Żywiecka 13
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biala
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2873813.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2499993.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2995031.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych