Ogłoszenie nr 510434239-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie: Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 8 bibliotek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 29180700000000, ul. Żołnierska  16, 10-561  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 524-83-58, e-mail przetargi@wsse.olsztyn.pl, faks 89 679-16-99.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 8 bibliotek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS/21/7/50
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 8 bibliotek x 96 prób (768 sekwencjonowań)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33141625-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 8 bibliotek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 300000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: genXone S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Złotniki, Kobaltowa 6
Kod pocztowy: 62-002
Miejscowość: Suchy Las
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 369000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zakup odczynników do sekwencjonowania nanoporowego służy do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania wirusa SARS CoV-2 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Metoda sekwencjonowania nanoporowego w celu prowadzenia specjalistycznych i zaawansowanych badań nad koronawirusem w całej Polsce. Technologia ta pozwala na wyodrębnienie i lepsze poznanie wariantów koronawirusa, a w konsekwencji do wzbogacenia wiedzy na temat monitorowania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się . Ponadto wyniki sekwencjonowania służą do szczegółowego poznania mechanizmów patogenezy COVID-19 oraz do opracowania terapii tej choroby. Technologia nanoporowa pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego wirusa. Jej największą zaletą jest to, że gwarantuje ona najdłuższe otrzymane odczyty sekwencji nukleotydowych, jest więc idealna do przeprowadzenia analiz genetycznych niepoznanych dotąd wariantów obecnego koronawirusa. Metoda pozwala między innymi na określenie inwazyjności wariantu oraz jego reakcji na szczepionkę. Zakup pakietu odczynników do sekwencjonowania pozwala na kontynuację rozpoczętych badań.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych