Ogłoszenie nr 510422786-N-2021 z dnia 15.03.2021 r.
Gmina Rudniki: Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 769712-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie”. Obejmuje ona budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w Cieciułowie o wymiarach 12 x 24 m, która połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. W ramach rozbudowy szkoły podstawowej powstanie sala gimnastyczna, wiatrołap, hol, korytarz, w.c, 3 umywalnie, 2 szatnie, pomieszczenie instruktora, zaplecze sali, komunikacja, pokój pielęgniarki, 2 sale lekcyjne, zaplecze sali, pomieszczenie techniczne. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie ław i stropów żelbetowych, ścian fundamentowych, słupów, rdzeni i podciągów żelbetowych, dachu nad łącznikiem, dachu nad salą gimnastyczną, wentylatornią i zapleczem sali lekcyjnej, przewodów wentylacyjnych, tynków wewnętrznych, malowania ścian, sufitów, sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej, podłóg – płytek gresowych na korytarzach, podłogi w sali gimnastycznej z wykładziny PCV, płyt akustycznych na ścianach szczytowych sali, ocieplenia ścian, cokołu z wyprawy żywicznej, parapetów i obróbek blacharskich tytanowo-cynkowych, żelbetowego daszku nad wejściem, zagospodarowania terenu, usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej powstałej w wyniku projektowanej rozbudowy szkoły, wyłącznika głównego, tablic rozdzielczych, instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji odgromowej uziemiającej, instalacji wody, orurowania i armatury, instalacji kanalizacji sanitarnej, rozbudowy kotłowni, instalacji c.o., wentylacji, zagospodarowanie terenu. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zamawiający przedkłada pomocniczo przedmiar robót. Wykonawcy nie przedkładają kosztorysów na etapie składania ofert. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobligowany będzie do złożenia kosztorysów ofertowych poszczególnych branż (pomocniczo – dla celów rozliczeniowych). Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na kwotę min. 2 000 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty składki oraz wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, którzy będą wykonywać czynności , o których mowa w pkt 23.1 osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 3 projektu umowy dopuszcza częściowe odbiory tj. częściowe rozliczanie wykonanych robót przez Wykonawcę. 2. Zakres rzeczowy: 1) branża budowlana dot. wykonania m.in.:  ław i stropów żelbetowych,  ścian fundamentowych zaizolowanych izolacją przeciwwilgociową wraz z ociepleniem, ścian zewnętrznych ocieplonych styropianem (ściana południowa – wełną mineralną fasadową), ścian wewnętrznych nośnych wykonanych z pustaka, ścian wewnętrznych działowych z cegły dziurawki, przeszklonej ściany wiatrołapu,  słupów, rdzeni i podciągów żelbetowych,  schodów wewnętrznych – żelbetowej klatki schodowej,  dachu nad łącznikiem – dachu o konstrukcji drewnianej (krokwiowo-płatwiowej), pokrytego membraną dachową na pełnym deskowaniu lub płycie OSB,  dachu nad salą gimnastyczną, wentylatornią i zapleczem sali lekcyjnej – główna konstrukcja dachu wykonana z drewna klejonego (przykrycie głównej konstrukcji wielko-powierzchniowych prefabrykatów dachowych),  przewodów wentylacyjnych systemowych ceramicznych obudowanych styropianem,  tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, malowania ścian, sufitów,  sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych, nad salą gimnastyczną z blachy trapezowej perforowanej będącej integralną częścią wielko-powierzchniowych prefabrykatów dachowych – sufit akustyczny,  stolarki drzwiowej: drewnianej, wzmocnionej, przeznaczonej do obiektów oświatowych oraz drzwi przeszklonych o konstrukcji aluminiowej (część drzwi o podwyższonej wytrzymałości),  podłóg – płytek gresowych na korytarzach – wielkoformatowych, na pochylni płytek antypoślizgowych,  podłogi w sali gimnastycznej z wykładziny PCV o przeznaczeniu do sal sportowych o grubości ok. 6,7 mm. Podłogi powierzchniowo-elastycznej na podwójnej płycie OSB gr. 2,5 cm i podwójnym legarowaniu z własnym systemem wentylacyjnym,  ściany szatni, umywalni, toalet, fartuchów wokół umywalek w klasach i w pomieszczeniu pielęgniarki z płytek ceramicznych,  parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego – systemowych,  płyt akustycznych na ścianach szczytowych sali – dla sal gimnastycznych odpornych na uderzenia piłką,  ścian zewnętrznych wykończonych technologią ocieplenia lekką-mokrą z tynkiem silikatowym lub silikonowym,  ścian powyżej poziomu 5,08 jak wyżej lecz z boniami imitującymi deski elewacyjne w układzie poziomym,  cokółu z wyprawy żywicznej,  parapetów i obróbek blacharskich tytanowo-cynkowych, wstępnie spatynowanych, rynien i rur spustowych tytanowo-cynkowych (systemowych),  żelbetowego daszku nad wejściem,  zagospodarowania terenu (utwardzenia, zieleń). 2) branża elektryczna dot. wykonania mi.in.:  wyłącznika głównego,  tablic rozdzielczych,  instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego,  instalacji siły,  okablowania strukturalnego,  instalacji odgromowej uziemiającej,  ochrony przepięciowej, ochrony od porażeń,  w tym również usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej powstałej w wyniku projektowanej rozbudowy szkoły. 3) branża sanitarna dot. wykonania m.in.:  instalacji wody,  orurowania i armatury,  instalacji kanalizacji sanitarnej,  rozbudowy kotłowni – w tym montażu kotła olejowego o mocy 58kW,  instalacji c.o.,  wentylacji. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (dokument pomocniczy) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 3. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214210-5

Dodatkowe kody CPV: 45232200-4, 45332000-3, 45331100-7, 45331000-6, 45231300-8, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3385605.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: MODERN-BUD Marcin Strugałą Spólka Komandytowa
Email wykonawcy: biuro@modern-bud.pl
Adres pocztowy: ul. Oleska 406
Kod pocztowy: 42-161
Miejscowość: Starokrzepice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3213522.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3213522.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4079996.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych