Ogłoszenie nr 510418566-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gmina Burzenin: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ul. Siemiechowskiej i Brzozowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775708-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Burzenin, Krajowy numer identyfikacyjny 53816500000000, ul. ul. Sieradzka  1, 98-260  Burzenin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 214 095, e-mail ugburzenin@home.pl, faks 428 214 095.
Adres strony internetowej (url): www.ugburzenin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ul. Siemiechowskiej i Brzozowej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ulicy Siemiechowskiej i Brzozowej poprzez: 1)budowę na ul. Siemiechowskiej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dn 110 o długości 815,86 mb, uzbrojoną w hydranty ppoż. Ø 80 z podwójnym zamknięciem – 7 szt. oraz zasuwy kołnierzowe DN 100 mm – 3 szt, DN 80 mm – 7 szt. 2)budowę na ul Brzozowej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dn 110 o długości 507 mb, uzbrojoną w hydranty ppoż. Ø 80 podziemne z podwójnym zamknięciem – 6 szt. oraz zasuwy kołnierzowe DN 100 mm – 4 szt, DN 80 mm – 6 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232452-5, 45231300-8, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 375974.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EQM Wojciech Urbaniak
Email wykonawcy: office.eqm@protonmail.com
Adres pocztowy: Sieradz ul. gen. Andersa 6/6
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142434.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138478.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319559.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych