Ogłoszenie nr 510402059-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Gmina Trzeszczany: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRZESZCZANY W 2021 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763630-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Trzeszczany, Krajowy numer identyfikacyjny 55011400000000, ul. Trzeszczany Pierwsze  194, 22-554  Trzeszczany, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 575 059, e-mail gmina@trzeszczany.pl, faks 846 575 023.
Adres strony internetowej (url): www.trzeszczany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRZESZCZANY W 2021 R.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPŚ.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany w 2021r. wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych .Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 1) papier i tektura; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) bioodpady; 6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 7) przeterminowane leki i chemikalia; 8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 9) zużyte baterie i akumulatory; 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ; 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 13) odpady niebezpieczne; 14) popiół z palenisk domowych; 15) tekstylia i odzież; 16) zużyte opony. Zamawiający dopuszcza wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup, dzierżawa lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. 5. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 5.1.zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych: 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 120 l, 240 l i sporadycznie 1100 l. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w dodatkowym worku obok pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady. b) Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków : a) zielony z widocznym napisem „SZKŁO” – do zbierania szkła i opakowań szklanych, b) niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury, c) żółty z widocznym napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, d) brązowy z napisem „BIO” – do zbierania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, e) szarym lub czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu lub niesegregowanych odpadów komunalnych. Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym worku/pojemniku, Częstotliwość odbierania odpadów zbieranych w sposób selektywny – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ze szkła i opakowań szklanych, papieru i tektury - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Częstotliwość odbierania bioodpadów – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych, opon, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Ponadto Wykonawca na terenie objętym przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do minimum jednokrotnego zorganizowania zbiórki i odebrania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , opon i odpadów wielkogabarytowych w okresie trwania umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. . (w ilości zbiórek zgodnej ze złożoną deklaracją w formularzu oferty). Cenę za usługę należy wkalkulować w cenę oferty. Usługa nie będzie podlegała odrębnemu rozliczeniu. Terminy odbioru Wykonawca wskaże w harmonogramie odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów zostanie uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - wytworzone w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do PSZOK. 5) Pozostałe odpady przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do PSZOK zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzeszczany. 5.2. zabudowa wielorodzinna 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120l i 1100l oraz 5000L i 7000l. b) Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady) a) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem worków lub pojemników o pojemności 120l i od 800 l do 7000l, dzielonych kontenerów KP-7 wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów, t.j. - zielony z widocznym napisem „SZKŁO” – do zbierania szkła i opakowań szklanych, - niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury, - żółty z widocznym napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, - brązowy z napisem „BIO” – do zbierania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, - szarym lub czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu lub niesegregowanych odpadów komunalnych Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym worku/pojemniku, b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Częstotliwość odbierania i wywozu bioodpadów – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych, opon, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Ponadto Wykonawca na terenie objętym przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do minimum jednokrotnego zorganizowania zbiórki i odebrania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , opon i odpadów wielkogabarytowych w okresie trwania umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. . (w ilości zbiórek zgodnej ze złożoną deklaracją w formularzu oferty). Cenę za usługę należy wkalkulować w cenę oferty. Usługa nie będzie podlegała odrębnemu rozliczeniu. 4) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - wytworzone w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do PSZOK. 5) Pozostałe odpady przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do PSZOK zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzeszczany. 5.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebranie i zagospodarowanie odebranych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa . Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony potwierdzeniem odbioru podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Ilość gospodarstw domowych - ok. 990. Szacunkowa ilość odpadów wynosi: •odpadów zmieszanych – 200 Mg; •odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji – 180 Mg; Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjnie i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie i przekroczenie wskazanych ilości. Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia w I półroczu 2021 r. edukacji ekologicznej polegającej na: przeprowadzeniu akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w postaci wykonania: 1000 szt. ulotek informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dystrybucji ulotek przez Wykonawcę wśród mieszkańców gminy. Wymagania minimalne ulotek: •Format minimum: A5; papier: kreda, pełen kolor. •W stopce powinien znaleźć się herb gminy Trzeszczany oraz napis: „Gmina Trzeszczany”. •Treść ulotki przed jej wykonaniem winna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Potwierdzeniem akcji będzie przedłożenie Zamawiającemu kopii faktury za wykonanie ulotek. 5.4. Odbiór odpadów z PSZOK na zgłoszenie Zamawiającego. Szacunkowe ilości odpadów przewidywanych do odbioru z PSZOK wynoszą: – odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych, szkła, opakowań, papieru, bioodpadów, pozostałe - 5 Mg; – odpadów wielkogabarytowych – 5 Mg; -odpadów remontowo- budowlanych – 10 Mg 5.5. POZOSTAŁE WYMAGANIA : 1)Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 2) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, itd., c)powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 3)Wykonawca zobowiązany jest do: a) po zawarciu umowy do wyposażenia na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów na szkło i pozostałych pojemności 120 litrów, z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na których zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące zasad segregacji. b) uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków, na posesjach zamieszkanych przez rodziny wieloosobowe wymagane jest pozostawienie większej ilości worków . c) dodatkowo Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Trzeszczany worki w ilości 500 szt. dla każdego rodzaju, w celu rozdysponowania mieszkańcom w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów (w przypadku wykorzystania zdeponowanych worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg zapotrzebowania worki zdeponowane w Urzędzie Gminy). 4) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających/ utrudniających bądź mogących uniemożliwiać/ utrudniać prawidłowe wykonanie usługi. Zgłoszenie powinno odbyć się tego samego dnia od stwierdzenia przez wykonawcę zaistnienia okoliczności chyba, że zdarzenie nastąpi po godzinie 15.30 wtedy obowiązek może być zrealizowany do godz. 9:00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną na nr 846575059 oraz e-mailem, na adres gmina@trzeszczany.pl zakres opóźnień, powód braku realizacji usługi, termin usunięcia nieprawidłowości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się sprzed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego, bez względu na warunki atmosferyczne w każdej ilości. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości lub przekroczenia ilości odpadów. 5.6. Miejsce przekazania zebranych odpadów Zebrane odpady, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwej instalacji komunalnej w celu przetworzenia zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, dopuszcza się w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do instalacji komunalnej przekazanie tych odpadów do podmiotów zbierających odpady. 5.7. Standard sanitarny wykonywania przedmiotu zamówienia 1) Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom w poszczególnych miejscowościach i ogłoszonym na tablicy Urzędu Gminy oraz stronie internetowej gminy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu odbioru odpadów. 2) Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą sprzętu sprawnego technicznie gwarantującego bezpieczny transport odpadów, uniemożliwiający pylenie. 3)Ilość środków transportu będąca w dyspozycji wykonawcy ma zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców z częstotliwością określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 4)Wykonawca ma obowiązek powstałe podczas odbioru odpadów komunalnych zanieczyszczenia systematycznie usunąć. 5)Wykonawca będzie świadczył usługi wyłącznie sprzętem spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz. U. z 2013r. poz. 122 z późn. zm. ] w szczególności pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscu postoju a także czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych. 6)Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów. 7)Wykonawca na każde żądanie także telefoniczne udostępni Zamawiającemu w celu weryfikacji danych dostęp do programu monitorującego pojazdy GPS wskazujący położenie pojazdu, miejsca postoju oraz miejsca wyładunku odpadów. Po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS zawierający raporty o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. 8)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 5.8. Pozostałe szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom 1)Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów i ważenia ich na obiektach wagowych wskazanych przez zamawiającego, a wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdów do kontroli Zamawiającemu, skierowania ich na wagę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, wynikające z czynności kontrolnych określonych w zdaniu powyżej. 2)Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 3)Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. 4)Wykonawca jest zobowiązany do: a) Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do instalacji komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. b) Zagospodarowania zebranych odpadów selektywnych, poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. c) Rozpatrzenia reklamacji (gdy odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczenie worków przy każdorazowym odbiorze) najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. d) Wyposażania nieruchomości przy każdorazowym odbiorze odpadów w worki do zbiórki odpadów o pojemności minimum 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków. Uzupełnianie worków następować będzie po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy posesji worków w kolorach jakie zostały zabrane. Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki. e) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do: - osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w danym roku obowiązywania umowy oraz poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości obowiązującej w danym roku zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3c) i obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów 5.9. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów. 1)Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zawartości pojemników do selektywnej zbiorki odpadów i worków pod względem zgodności zbieranych w nich odpadów komunalnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj: Dz.U. z 2019 r., poz. 2028) 2)Wykonawca w przypadku stwierdzenia, że odpady zostały zmieszane, zebrane nie selektywnie, zmieszane odpady umieszczone w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów lub w pojemnikach do zbierania selektywnych odpadów, w strumieniu odpadów zmieszanych umieszczone odpady szkła, tworzyw sztucznych czy papieru, posegregowane niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj: Dz.U. z 2019 r., poz. 2028) w sposób niewłaściwy, ma obowiązek: a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową uwzględniającą m.in. adres właściciela nieruchomości, miejsce zbiórki oraz opis nieprawidłowości wraz z dokumentację fotograficzną (z widoczną na zdjęciu datą), b)odebrać przedmiotowe odpady jako zmieszane odpady komunalne oraz postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, c) powiadomić gminę i właściciela, powiadomienie Gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym. d) powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów pozostałych naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią: Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w m ………………..………, że odpady są zbierane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dniu_______________ stwierdzono, że: umieszczono odpady selektywnie zbierane w pojemnikach do zbierania zmieszanych komunalnych/umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów. Przedmiotowe naruszenie skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k.ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1439). e). Dopuszcza się także pozostawienie informacji o naruszeniu regulaminu w zakresie zbierania selektywnego tylko w skrzynce na listy. f) Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych g) Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego. 5.10. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą: •kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów wydanych na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 797) •dowodów ważenia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z dnia wykonania usługi . •zapisu na nośniku informatycznym raportów GPS zawierającego dane o położeniu pojazdu za dany miesiąc rozliczeniowy. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostępu do systemu pozycjonowania satelitarnego, w jaki powinny być wyposażone pojazdy, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów umożliwiającego weryfikację tych danych. 5.11. Wymogi stosowania przepisów szczegółowych do realizacji zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany wskazanych w opisie zamówienia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1439 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego w zakresie obowiązującym od 01.01.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia prawa miejscowego w szczególności: a) przepisami aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzeszczany, b) Uchwały Nr XXI/122/2020 r. Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 r. ( Dz. Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 r., poz. 4317) w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największa ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia lub odzysku innymi metodami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 254600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skup-Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu Wiesław Leszyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Usługowa 7A
Kod pocztowy: 22-540
Miejscowość: Dołhobyczów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 274968
Oferta z najniższą ceną/kosztem 274968
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334160
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych