Ogłoszenie nr 510434266-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Gmina Przybiernów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504002-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, Krajowy numer identyfikacyjny 81168434400000, ul. ul. Cisowa  3, 72-110  Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 186 451, e-mail sekretarz@przybiernow.pl, faks 914 186 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.przybiernow.pl
Adres profilu nabywcy: sekretariat@przybiernow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.przybiernow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.7003.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemnik (pojemniki) przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemnik (pojemniki) lub worek (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości,;b) odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji,; c) transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych,; d) odbiór odpadów z PSZOK zgromadzonych w sposób selektywny takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady opakowaniowe z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, odpady ulegające biodegradacji, tekstylia, metale, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wielkogabarytowe dostarczone przez mieszkańców do PSZOK oraz inne odpady niebezpieczne,; e) zgodnie z art. 9e ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r, poz. 2010 ) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach Dz. U. z 2019 poz.1579), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Przybiernów odpady komunalne zmieszane, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard. Szacunkowa ilość odpadów załącznik nr 1 - oferta cenowa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90500000-2, 90513100-7, 90533000-2, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 786483.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. I Brygady Legionów 17c
Kod pocztowy: 72-100
Miejscowość: Goleniów
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 786483.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 786483.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 786483.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych