Ogłoszenie nr 510141847-N-2020 z dnia 01-08-2020 r.
Nadleśnictwo Ruszów: TRANSPORT ŻYWYCH OSOBNIKÓW KURAKÓW LEŚNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA -„Transport żywych osobników głuszca” realizowana w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561111-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
LEGE - Usługi Doradcze Krzysztof Petrykiewicz, ul. Słowiańska 14, 55-200 Oława - działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.07.2020 r. nr K.270.1.86.2020

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Ruszów, Krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. Leśna  2, 59-950  Ruszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 714 339, e-mail ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 757 714 468.
Adres strony internetowej (url): www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TRANSPORT ŻYWYCH OSOBNIKÓW KURAKÓW LEŚNYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
K.270.1.86.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnej w okresie adaptacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60202000-9

Dodatkowe kody CPV: 90700000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Transport żywych osobników cietrzewia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5985.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CentrumHodowlane.pl Łukasz Styrylski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skotnicka 11
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Tomaszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6642.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6642.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6642.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Transport żywych osobników głuszca
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10773.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CentrumHodowlane.pl Łukasz Styrylski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skotnicka 11
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Tomaszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6088.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6088.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6088.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych