Ogłoszenie nr 510245344-N-2019 z dnia 14.11.2019 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.: Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety Zirkon wraz ze wsparciem technicznym przy ich implementacji w zespole emisyjnym ZR3 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550201822-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 90449804000000, ul. ul. Gdańska  , 85-006  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): www.radiopik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety Zirkon wraz ze wsparciem technicznym przy ich implementacji w zespole emisyjnym ZR3 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
YA-261-09-2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem dostawy jest: 1. Rama powierzchni roboczej konsolety w wersji tabletop zawierająca następujące elementy: • Panel sterujący (955/20)– 1 szt, • Panel tłumikowy (955/10)– 3 szt, • Panel rozszerzeń z przyciskami (955/25) – 1 szt, • Panel rozszerzeń z pokrętłami (955/15) – 3 szt. • Zasilacz sieciowy do powierzchni roboczej umożliwiający zasilanie w/w paneli - 1 szt. 2. Karta master do ramy systemu Dallis z 2 portami MADI (947/62) – 1 szt. 3. Karta Ravenna do ramy systemu Dallis (946/42) z wkładką SFP i kablem światłowodowym 1m do podłączenia z kartą master – 1 szt. 4. Rama systemu Dallis 6RU (940/06) z dwoma zasilaczami sieciowymi – 1 szt. 5. Panel rack 19’ 1U z 15 wyświetlaczami LCD z podświetleniem RGB i 1 pokrętłem (950/82) – 2 szt. 6. Licencja oprogramowania VisTool MK2 w wersji unlimited – 1 szt. 7. Patchcord światłowodowy duplex 62.5/125um MTRJ/SC max 1m wraz ze złączką S.C do przedłużenia istniejącego kabla światłowodowego z routera głównego. Wszystkie dostarczone podzespoły muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne w implementacji dostarczonych podzespołów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32342420-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LP Systems Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kanarkowa 20B
Kod pocztowy: 02-818
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198940.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198940.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198940.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych