Ogłoszenie nr 510143505-N-2020 z dnia 04.08.2020 r.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej : Wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539804-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , Krajowy numer identyfikacyjny 36543729200000, ul. Leśna   7, 16-010  Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 74 36 082 , e-mail pmkl@pmkl.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): www.skansen.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
-
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AD.251.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części: 1) Część 1- Wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: „Wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz zrealizowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji wszystkich robót budowlanych. W zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych – jeżeli takie będą wymagane. W zakresie realizacji należy przewidzieć wszystkie roboty opisane w programie funkcjonalno-użytkowym oraz wszystkie inne niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania zadnia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. 2) Część 2 - Wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego do budynku „Gajówki” oraz rozbudowa istniejącego zbiornika szczelnego przy szalecie na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego, budowa zbiornika szczelnego wraz z wykonaniem punktu sanitarnego do istniejącego budynku „Gajówki” oraz rozbudowa istniejącego zbiornika szczelnego przy budynku szaletu. Przewiduje się wykonanie: • przyłącza wodociągowego do budynku Gajówki rurą PE fi 32 mm, o długości około 65 mb, poprzez włączenie do istniejącej sieci z rur PE 80, • wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości o pojemności 10 m3 wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji przy budynku Gajówki, • wykonanie punktu sanitarnego w budynku Gajówki; • rozbudowa istniejącego zbiornika szczelnego przy budynku szaletu poprzez dostawienie do niego kolejnego o pojemności 10 m3. b) Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia: Zamówienie obejmuje: - sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót (art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego), - obsługę geodezyjną, - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, - inwentaryzację powykonawczą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ dla Części 1 oraz załącznik nr 1.1 do SIWZ dla Część 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 45000000-7, 45260000-7, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132326.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dach Expert Ewa Ładosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wrotnów 130
Kod pocztowy: 07-106
Miejscowość: Miedzna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 153000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego do budynku „Gajówki” oraz rozbudowa istniejącego zbiornika szczelnego przy szalecie na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64098.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Armii Ludowej 8
Kod pocztowy: 15-170
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44280
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44280
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych