Ogłoszenie nr 510202044-N-2020 z dnia 15.10.2020 r.
Gmina Rudniki: Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586287-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie żłobka w Rudnikach zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, obejmujący między innymi: meble, krzesła, zabawki, sprzęt AGD i RTV itp. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia został dokonany w podziale na poszczególne części: Część 1 – Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – Wyposażenie różne ( ogólne) Część 2 – Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – Zabawki Część 3 – Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – AGD i RTV. Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów ( np. toksycznych – kwestia farb, lakierów, impregnatów, surowców, etc), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, wymagania związane z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty społeczne. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia zagwarantować przestrzeganie podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynikających z Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy w odniesieniu do pracowników, którzy wytwarzają produkt będący przedmiotem zamówienia w łańcuchu dostaw. Obowiązek realizacji zamówienia z poszanowaniem przepisów BHP w zakresie rozszerzonym o wymogi Zamawiającego: - koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników, - wykonawca zobowiązany jest uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; - w przypadku, gdy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, mają oni obowiązek współpracować ze sobą oraz wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu jak też ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. - w stosunku do pracowników młodocianych wykonawca ma obowiązek przeprowadzić instruktaż wyjaśniający podstawy skutecznego stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce. Obowiązkiem jest również przestrzeganie stosowania przez młodocianych właściwych środków ochrony indywidualnej i zasad bhp. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje zakup, dostawę i montaż wyposażenia (w tym zabawek) do dwóch sal pobytu dla dzieci, sali sensorycznej, pokoju dyrektora, szatni, korytarza, pomieszczeń socjalnych oraz sanitariatów. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, posiadać wszelkie certyfikaty i atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP, w tym użytkowania przez dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, wolny od wad oraz odpowiednio oznaczony symbolem CE. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy mebli i wyposażenia oraz ich montaż zgodnie z rysunkiem graficznym (który otrzyma po zawarciu umowy na realizację zadania) na poniższy adres: Żłobek „Skrzacik” w Rudnikach z siedzibą: 46-325 Rudniki ul. Wieluńska 6 (budynek Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach). Projekt współfinansowany jest ze środków krajowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu MALUCH+. Zamawiający dopuszcza odchylenia podanych wymiarów w zakresie +/- 10%. 3. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. Wykonawca dokona na własny koszt wywozu i utylizacji wszystkich opakowań oraz innych odpadów powstałych przy realizacji umowy. Szczegółowy zakres zamówienia w tym m. in. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 1 do SIWZ ( trzy części zamówienia). Zamawiający posiada następujące dokumenty: 1. Plan rozmieszczenia ( rysunek graficzny) – zostanie przekazany wyłonionemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy ( przy podpisaniu umowy). 4.W przypadku, gdy w opisie zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ), wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie i podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania dostawy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności ( np. dowóz, montaż) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 9.Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2019..
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39290000-1

Dodatkowe kody CPV: 37520000-9, 39700000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – Wyposażenie różne ( ogólne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91690.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: n.swiercz@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89074.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89074.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750361.50
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – Zabawki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17798.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K.
Email wykonawcy: n.swiercz@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16705.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16705.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281583.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach – AGD i RTV.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19166.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Inprosystem sp. z o.o.
Email wykonawcy: aneta@inprosystem.pl
Adres pocztowy: Al. Armii Krajowej 80
Kod pocztowy: 43-316
Miejscowość: Bielsko-Białą
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33834.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28738.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255384.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych