Ogłoszenie nr 510427554-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Politechnika Koszalińska: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 771250-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540555895-N-2020, 540400298-N-2021, 540406992-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Koszalińska, Krajowy numer identyfikacyjny 17030000000000, ul. ul. Śniadeckich  2, 75-453  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, e-mail szp@tu.koszalin.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tu.koszalin.pl/, https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny:
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
69/PNOG/SZP-3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzu cenowym stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30231300-0 – Monitory ekranowe 30213000-5 – Komputery osobiste 30213100-6 – Komputery przenośne 3. Szczegółowy opis parametrów technicznych został 28.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 5/14 zawarty w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt, będący przedmiotem niniejszego postępowania na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 5. Minimalny okres gwarancji i wsparcia technicznego na dostarczony sprzęt komputerowy wynosi 36 miesięcy. 6. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Przedstawione wymagania przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ stanowią minimalne wymagania oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, parametrów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym tzn. o parametrach technicznych, nie gorszych niż wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 8. Prawo opcji – dotyczy poz. 3,4,5,6,7,8 formularza cenowego. 1) W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących rozszerzeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, według zakresu wskazanego w Załączniku nr 2 (dotyczy komputerów osobistych i przenośnych) do SIWZ opisanego, jako Konfiguracja opcjonalna. 2) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego. 3) Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4) Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w okresie trwania umowy. 5) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. 6) Zamawiający zastrzega, że wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości sprzętów w ramach Prawa Opcji dla danej części zamówienia, są wielkościami maksymalnymi, a ilości te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 7) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty usług świadczonych w ramach gwarancji (w szczególności przeglądów, konserwacji), odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 8) Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację umowy poszczególnego zamówienia częściowego składającego się na przedmiot umowy. 9. Cena brutto (dotyczy poz. 1,2,3,4,8 formularza cenowego) ulegnie zmianie w 28.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc979705-900f-43f0-8128-b2d34b9b9b56 6/14 przypadku uzyskania potwierdzenia zamówienia zgodnie art.83 ust. 14 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z 2004 r.) uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania 0% stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczania korekt faktur. 10. W przypadku realizacji oprogramowania w systemie EDU / MOLP należy podawać adres kontaktowy: Andrzej Szałas e-mail: licenses@tu.koszalin.pl tel. (94) 34 86 868 fax. (94) 34 86 808 Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Dostawca zobowiązany jest do przesyłania drogą elektroniczną na adres licenses@tu.koszalin.pl zestawienia zbiorczego dostarczonych licencji w ramach umowy MOLP (załącznik nr 1 do wzoru umów). Zestawienie winien przesyłać niezwłocznie po realizacji dostawy. Zestawienie powinno być przesłane w pliku umożliwiającym edycję (np. *.doc /*.docx ). W przypadku dostarczenia licencji bez dostawy komputera dostawca nie jest zobowiązany do wypełnienia pozycji "Typ/Numer".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 456720.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: T-SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy: konrad.jaworski@t-systems.com.pl
Adres pocztowy: UL. Św. Antoniego 7
Kod pocztowy: 50-073
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 651727.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 651727.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750576.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych