Ogłoszenie nr 510436147-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Dostawa dozownika bezdotykowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17, 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, e-mail dzp@zut.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa dozownika bezdotykowego.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa dozownika bezdotykowego K2008 do dezynfekcji rąk w ilości 2 szt. na potrzeby Ośrodka Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi ZUT w Szczecinie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33191000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Okolicznością faktyczną uzasadniającą udzielenie niniejszego zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest utrzymanie reżimu sanitarnego w Ośrodku Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi ZUT w Szczecinie. Podana w sekcji IV.5) czy "Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą" odpowiedź NIE należy rozumieć jako odpowiedź NIE USTALONO, bowiem niniejszy formularz nie przewiduje możliwości ominięcia tego rekordu bez zaznaczenia odpowiedzi (komunikat "Pole jest wymagane"). Analogiczna sytuacja jest w sekcji IV.6) - wpisaną wartość umowy powielono w rekordach "Oferta z najniższą ceną/kosztem" oraz "Oferta z najwyższą ceną/kosztem" po pojawiającym się komunikacie "Pole jest wymagane". Informacje te nie są wymagane przy publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową. Umowa zawarta drogą elektroniczną.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Delko Esta Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kochanowskiego 23
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 615
Oferta z najniższą ceną/kosztem 615
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych