Ogłoszenie nr 500247673-N-2018 z dnia 15.10.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594705-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500193545-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0048.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego dwóch budynków wielorodzinnych nr 1(A) i 2 (B), które zostaną zlokalizowane w Rybniku przy ul. Kolejowej niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Cel inwestycji: • Realizacja zabudowy mieszkaniowej zwiększającej zasób lokali mieszkalnych Rybnika, • Zapewnienie mieszkańcom Rybnika, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych dostępu do nowoczesnej i komfortowej infrastruktury mieszkaniowej. Zamówienie obejmuje kompleksowy zakres prac projektowych w ramach których Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 1) projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, w tym: a) projekt elementów małej architektury, dojść i miejsc parkingowych, b) projekt uzbrojenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, c) projekt przyłącza wod.-kan., d) projekt oświetlenia zewnętrznego, e) sieć hydrantowa, f) projekt wycinki drzew i planowanych nasadzeń, 2) projektów wykonawczych w branżach: a) budowlanej, projekt architektoniczny (1 mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na 1 budynek) i projekt konstrukcyjny, b) instalacji sanitarnej, projekt instalacji wody ciepłej i zimnej , projekt kanalizacji, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt wentylacji mechanicznej, projekt instalacji gazowej, kotłowni gazowej, c) projekt instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, projekt instalacji odgromowej, instalacje niskoprądowe (telefoniczna, domofonowa, RTV, komputerowa), d) projekt ochrony p.poż, w tym projekt instalacji sygnalizacji pożaru, 3) kosztorysów inwestorskich, 4) przedmiarów robót wraz z zestawieniem materiałów, 5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest projekt budowlany, w tym: 1) część opisowa, 2) część rysunkowa z zakresu architektury: a) plan zagospodarowania działek, b) rzut parteru, c) rzut pierwszego piętra, d) rzut drugiego pietra, e) rzut trzeciego piętra, f) przekrój g) elewacje. Uwaga – Wykonawca przy opracowaniu kosztorysów i przedmiarów robót musi uwzględnić wyposażenie kuchni w zlewozmywak i 4 palnikową kuchenkę elektryczną lub gazową – wymóg obligatoryjny. Charakterystyczne cechy obiektów: Powierzchnię całkowita zaprojektowanego jednego budynku: 1027,42 m2  powierzchnia użytkowa mieszkań – 825,63 m2  powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych - 50,25 m2 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji zestawiono tabelarycznie i podano w części opisowej projektu budowlanego, ale przy opracowaniu projektu wykonawczego należy trzymać się powierzchni zaznaczonych na rzutach a nie skupiać się na wartościach podanych w tabelach. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Sporządzony projekt wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek odstępstwa od projektu budowlanego. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać wytyczne przeznaczone dla przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionego w przetargu na realizację inwestycji, dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Kompleksowe opracowanie musi zawierać projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację zadania, a zastosowane elementy konstrukcyjne powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zaś zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat oraz zapewnić łatwy dostęp w celu ich ewentualnej naprawy lub wymiany. Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych: Otoczenie budynków – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami odbioru robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu należy uwzględnić: 1) wykonanie właściwego połączenia komunikacyjnego z istniejącym układem komunikacyjnym, 2) inwentaryzację istniejącego zadrzewienia, 3) projekt parkingu z właściwą liczbą miejsc parkingowych, 4) odpowiednio wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 5) zaznaczyć należy alejki spacerowe, ławki z oparciami (przy ławkach powinny być zamontowane kosze na śmieci), latarnie, 6) przy wejściach głównych do budynku należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, 7) zaprojektowanie wycinki drzew i planowanych nasadzeń. Sieci zewnętrzne i przyłącza - szczegółowe zakresy poszczególnych instalacji i sposoby ich zasilania wynikają z przepisów budowlanych. Zamawiający udostępni Wykonawcy kopie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci określających warunki przyłączenia obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektrycznej oraz sieci gazowej. Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 1) projekt wykonawczy oświetlenia zewnętrznego przed wszystkimi wejściami, 2) projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, 3) projekt wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przypadku projektu przekładki sieci gazowej kolidującej z budynkiem należy uzyskać od gazowni warunki techniczne przekładki niezbędne do opracowania projektu. Ogólne wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych: 1) budynki wyposażone we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów, 2) przewody instalacji wewnętrznych oraz grzejniki powinny być gładkie i szczelne; instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem, 3) instalacja wodno-kanalizacyjna: a) instalacja wodna zaopatrywana z sieci wodociągowej, b) do wszystkich sanitariatów i toalet należy doprowadzić bieżącą wodę ciepłą i zimną, c) instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, 4) instalacja centralnego ogrzewania – zasilana z kotłowni gazowej wraz z zasobnikiem, 5) instalacja gazowa do mieszkań zasilająca kuchenki czteropalnikowe wraz z piekarnikiem, 6) instalacje elektryczne – w tym instalacja oświetlenia podstawowego, miejscowego, awaryjnego, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja siłowa, ochrony przepięciowej, ochrony od porażeń: a) oświetlenie pomieszczeń musi być dostosowane do wykonywanych w nich czynności i zgodne z wymaganiami w zakresie BHP, b) w szczególności powinno być zapewnione prawidłowe oświetlenie w każdym pokoju, 7) wentylacja - we wszystkich mieszkaniach należy zastosować wentylację mechaniczną z rekuperacją, ponieważ jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia długookresowych kosztów eksploatacji oraz komfortu mieszkańców, 8) instalacje teletechniczne: a) instalacja sieci telefonicznej; b) instalacja sieci domofonowej; c) instalacja sieci komputerowej – bezprzewodowa sieć internetowa we wszystkich mieszkaniach; TV/radio w każdym mieszkaniu, 9) system monitoringu wewnętrznego z kamerami zapewniającymi podgląd wszystkich ciągów komunikacyjnych, 10) projekt systemu alarmu przeciwpożarowego. Materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów /materiały i urządzenia/ budowlanych dopuszczonych do obrotu. Warunki wykonania i odbioru robót Dokumentacja powinna być wykonana i sprawdzona pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa (kompletna) przekazana Zamawiającemu obejmować będzie: 1) projekty wykonawcze budowlane – 5 egzemplarzy, 2) projekty wykonawcze branżowe – 5 egzemplarzy, 3) projekt aranżacji wnętrz - 2 egzemplarze, 4) projekty niezbędnych przyłączy do obiektu - 5 egzemplarzy, 5) projekt przekładki sieci gazowej – 5 egzemplarzy, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze, 7) kosztorys i przedmiar robót budowlanych - 3 egzemplarze, 8) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa - 3 egzemplarze. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w ilościach podanych powyżej, a ponadto Zamawiający otrzyma (dodatkowo) jeden egzemplarz w formie elektronicznej. Do dokumentacji powinien być załączony wykaz opracowań projektowych oraz pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu projektu z należytą starannością. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, np. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem czy też uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: W zaprojektowanych budynkach należy przewidzieć (po 1 mieszkaniu na budynek) mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić kompletność dokumentacji, na dowód czego zostanie sporządzony odpowiedni protokół. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: 1) Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., 2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 5) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 6) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczpospolitej Polskiej, 13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Architektonicznych "PROFIL"Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pb@profil.com.pl
Adres pocztowy: ul. Przyjemna 14
Kod pocztowy: 41-506
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181794.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych