Ogłoszenie nr 510418557-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Urząd Gminy Ciechocin: Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610680-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Ciechocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53147600000000, ul. Ciechocin  172, 87-408  Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 683 77 81, e-mail monika.pujer@ciechocin.pl, faks 56 683 77 08.
Adres strony internetowej (url): www.ciechocin.pl
Adres profilu nabywcy: www.ciechocin.bip.net.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ciechocin.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KIR.271.1.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy od KM 0+000 do KM 0+482C, gm. Ciechocin, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działkach nr 82/1, 100/1, 104/1, 130/1, 104/2 w obrębie ewidencyjnym 040502_2 Miliszewy. Droga gmina na całym odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem wapiennym oraz na odcinku ok. 120mb szlaką. Pobocza gruntowe głownie zaorane i pozarastane. Droga gminna zaczyna swój początek w miejscu skrzyżowania, z drogą powiatową nr 2122C i bieg swój ciągnie poprzez tereny słabo zurbanizowane w kierunku DG110428C i DE569. Nawierzchnia na projektowanym odcinku posiada nieliczne zadolenia oraz ubytki spowodowane migracją cząstek pod wpływem głównie wody. Na odcinku objętym opracowaniem pod drogą zlokalizowany jest jeden przepust śr 400mm o długości 12mb (przy skrzyżowaniu z DP2122C), który podlega odmuleniu i oczyszczeniu. Zjazdy w ciągu drogi gminnej zjazdy na pola oraz do zabudowań są zjazdami gruntowymi bez jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45112100-6, 45233220-7, 45233222-1, 45233290-8, 71351810-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161129.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rogowo 23,
Kod pocztowy: 87-162
Miejscowość: Lubicz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198189.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198189.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236537.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych