Ogłoszenie nr 510435511-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607138-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540229158-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 15020000000000, ul. Aleja Niepodległości  162, 02-554  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 648 608, e-mail dzp@sgh.waw.pl, faks 225 648 608.
Adres strony internetowej (url): www.sgh.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADZP.25.46.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 2. Dostarczone materiały elektryczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne, oraz ogólnodostępne na rynku. Pod pojęciem ogólnodostępny na rynku, Zamawiający rozumie łatwość w nabyciu materiałów będących przedmiotem zamówienia, tj. Zamawiający oczekuje, iż zakup materiałów elektrycznych odbywać się będzie sprawnie, szybko i bez jakichkolwiek przeszkód np. konieczności dłuższego oczekiwania na dostawę. Materiały muszą być opakowane przez producenta oraz posiadać znaki identyfikujące produkt. 3. Oferowane materiały muszą posiadać stosowne atesty PZH. 4. Oferowane materiały muszą posiadać min. 12 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów do dostarczanych materiałów objętych gwarancją, a także atestów, gdy dostarczane materiały je posiadają. 5. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne materiałów, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wymieni wadliwe materiały na nowe, oraz dostarczy je do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy). 6. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy określony został w formularzu Nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Zamawiający w formularzu cenowym podał nazwy handlowe zamawianych produktów umożliwiające Wykonawcom identyfikację produktu oraz jego właściwości użytkowych i technicznych. 7. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, parametry pracy, zastosowany materiał), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania i w tym zakresie dopuszcza produkty równoważne. 8. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferuje produkty o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkty oryginalne oraz spełniające te same warunki użytkowe i funkcjonalne. W takim przypadku, Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty pozwalające na stwierdzenie równoważności, np. opis z aktualnego katalogu lub opis z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem materiałów jakie Wykonawca oferuje w postępowaniu. W przypadku braku takiego katalogu oraz w odniesieniu do materiałów nie występujących w katalogach konieczne jest dołączenie opisu wszystkich pozycji z podaniem producentów materiałów lub innych informacji umożliwiających identyfikację zaoferowanego materiału. 9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanych materiałów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania. 10. Uwaga: Podane w formularzu cenowym ilości produktów stanowią wielkość szacunkową, ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30%. 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian ilościowo-rzeczowych w ramach zamawianego asortymentu, wyspecyfikowanego w wykazie materiałów, oraz ceny oferty (oznacza to możliwość zamówienia zwiększonych ilości poszczególnych materiałów kosztem zmniejszenia ilości lub niezamówienia innych) 12. Zmiany te nie mogą powodować zmian cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem na wskazane przez Zamawiającego miejsce) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. do jednego z budynków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wymienionych poniżej: - Budynek G (główny) – al. Niepodległości 162, - Budynek A – ul. Rakowiecka 24, - Biblioteka – ul. Rakowiecka 22 B, - Budynek W – ul. Wiśniowa 41, - Dom Studenta nr 1 Sabinki – al. Niepodległości 147, - Budynek M – ul. Madalińskiego 6/8, - Dom Studenta nr 3 Grosik – ul. Madalińskiego 31/33, - Budynek C – al. Niepodległości 128; 14. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31000000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Elgomar Marcin Guzik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 34A
Kod pocztowy: 96-316
Miejscowość: Sade Budy
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 191073.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211767.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych