Ogłoszenie nr 500183027-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581894-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , Krajowy numer identyfikacyjny 010182401, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego  9, 01-015   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 597 30 80, e-mail przetargi@krrit.gov.pl, faks 22 597 31 86.
Adres strony internetowej (url): http://www.krrit.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/7/GDB/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT. 1.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) część I zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 i Skwerze kard S. Wyszyńskiego 9, b) część II zamówienia: świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101. 1.3 Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną lub obie części zamówienia. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ oraz IPU stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

Dodatkowe kody CPV: 90911300-9, 90620000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty wejścia umowy w życie, zgodnie z postanowieniami IPU, chyba, że wcześniej zostaną wyczerpane środki, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy (obecnie IPU), co jest równoznaczne z wygaśnięciem Umowy. 2. Planowany termin wejścia w życie umowy to 1 sierpnia 2018 r. Wykonawca rozpocznie realizację Usług w dniu wejścia Umowy w życie. 3. Określony w pkt 2 termin wejścia umowy w życie ulega przesunięciu, jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie świadczenia przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt 2. W takim przypadku umowa wejdzie w życie w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 i Skwerze kard S. Wyszyńskiego 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 192058.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AGNUS Agnieszka Szustak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Białostocka 9
Kod pocztowy: 03-741
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196588
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196588
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362990
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie oraz terenu zewnętrznego Biura KRRiT przy ul. Sobieskiego 101
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73631.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: PH STYK Hanna Bloch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Leśniewska 3
Kod pocztowy: 03-582
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Michał Bloch BM COMPLEX
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Blokowa 6
Kod pocztowy: 03-614
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100873.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych