Ogłoszenie nr 510000441-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych (EN 455, EN 420, EN 374)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000000, ul. Borowska  213, 50-556  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 734 24 77, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych (EN 455, EN 420, EN 374)
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych (EN 455, EN 420, EN 374)- 1 zadanie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18424300-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach realizacji projektu „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” (Umowa o dofinansowanie nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00 z dnia 29.06.2021r) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 986) w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.09.03.00-02-0002/21 z dnia 29-06-2021r., zawarł w dniu 04-01-2022r. umowę w formie elektronicznej, 3. Przedmiotem umowy jest zakup rękawic diagnostycznych nitrylowych (EN 455, EN 420, EN 374) w ilości 4 000 op. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 73 304,00 zł. Cena jednostkowa opakowania netto wynosi 17,20 zł. 4. Umowa została zawarta z Panią Beatą Żelazko reprezentującą działalność gospodarczą pn. Skamex Sp. z o.o.. Umowa nr 2484/2021/UPP/USK zawarta w wyniku postępowania zakupowego przeprowadzonego przez DCM Dolmed SA (Lidera Projektu) na podstawie ustawy z dnia 05-12-2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 6a ustawy z dnia 02-03-2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do których nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych