Ogłoszenie nr 510177935-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Gmina Kąkolewnica: Dostawa ekogroszku i węgla do jednostek gminnych w sezonie 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kąkolewnica, Krajowy numer identyfikacyjny 30237552000000, ul. Lubelska  5, 21-302  Kąkolewnica, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 372-20-10, e-mail roman.szafinski@kakolewnica.lublin.pl, faks 83 372-20-49.
Adres strony internetowej (url): www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ekogroszku i węgla do jednostek gminnych w sezonie 2020/2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych wyszczególnionych w załączniku Nr 6, dołączonym do SIWZ. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przystosowane do transportu i rozładunku opału. Rozładunek będzie odbywał się w miejscach podanych i określonych jak w załączniku Nr 6 po uprzednim kontakcie telefonicznym z jednostką szkolną/gminną najpóźniej w ciągu 3 dni od zgłoszenia telefonicznego. Wielkość dostawy: 325 ton, w tym: ekogroszek – 300 t, węgiel orzech-kostka – 25 t. Sposób wykonania: sukcesywnie partiami (min po około 2 tony, max po około 10 ton). Podane ilości opału, jako maksymalne, określone zostały w sposób szacunkowy, ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu do 30%.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 10100000-4

Dodatkowe kody CPV: 60122000-9, 63100000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 245731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Z.H.U. ADEPT Damian Duda
Email wykonawcy: zhuadept@interia.pl
Adres pocztowy: Białka 149
Kod pocztowy: 21-300
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299843.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299843.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 311605.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych