Ogłoszenie nr 503891-N-2017 z dnia 09.05.2017 r.

Urząd Gminy w Jastrzębi: AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA Z podziałem na zadania ZADANIE 1: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH ZADANIE 2: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 959/7 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 648 W KOZŁOWIE GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 4: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 496 W LESIOWIE GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 5: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 6: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddzialanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jastrzębi, krajowy numer identyfikacyjny 53479900000, ul.   , 26631   Jastrzębia, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 840 505, e-mail wojt@jastrzebia.pl, faks 483 840 504.
Adres strony internetowej (URL): www.jastrzebia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jstrzebia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Jastrzębi, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA Z podziałem na zadania ZADANIE 1: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH ZADANIE 2: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 959/7 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 648 W KOZŁOWIE GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 4: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 496 W LESIOWIE GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 5: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA ZADANIE 6: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA
Numer referencyjny: RI.271.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 1: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - usunięcie humusu - przestawienie piłkochwytow - przestawienie ogrodzenia roboty ziemne - wykonanie rowków pod obrzeża podbudowy - wykonanie koryta w gr. kat. II-IV o gr. 20cm - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm - wzmocnienie podłoża geowłókniną boiska - ustawienie obrzeży bet 30x8cm z oporem z betonu C12/15 - wykonanie podbudowy z dwóch warstw kruszywa 31,5/63mm gr. 10cm, 0/31,5mm gr. 5cm. - wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 4,3mm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (opaska wokół boiska) wyposażenie boisk - zakup i montaż dwóch kompletów koszy z tablicami, słupków i siatki do siatkówki, słupków i siatki do tenisa - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjno-regulaminowej - wykonanie zieleńca wokół boiska ZADANIE 2: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 959/7 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 648 W KOZŁOWIE GMINA JASTRZĘBIA roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym ZADANIE 4: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 496 W LESIOWIE GMINA JASTRZĘBIA roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym ZADANIE 5: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA roboty ziemne - mechaniczne przemieszczanie mas ziemnych na odl. do 50m - wykonanie wykopów mechanicznych z transportem urobku na odl. do 1km - wykonanie wykopów mechanicznych z transportem urobku na odl. do 1km i rozłożeniem na gr 25cm utwardzony ciąg komunikacyjny - wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm - wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 10cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm (kolor szar wyposażenie mała architektura - zakup i montaż zestawu do ćwiczeń typu „ STREET WORKOUT” - zakup i montaż zestawy do piłki siatkowej plażowej - zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej z wyposażeniem w ławki i stoły - zakup i montaż zestawu zabawowego dla dzieci i piaskownicy - zakup i montaż grilla betonowego, ławek ze stołami, betonowego stołu do tenisa stolowego - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lamp z zasilaniem solarnym ZADANIE 6: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA roboty ziemne - roboty pomiarowe - usunięcie humusu - wykonanie koryta o gr. 10cm - odwóz nadmiaru urobku na odl. do 5km nawierzchnia trawiasta - wykonanie zieleńca nawierzchnia piaskowa - zakup i ułożenie geowłókniny separacyjnej - wykonanie nawierzchni paskowej o gr 30cm urządzenia placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i posadzenie krzewów

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
37440000-4
45223800-4
45100000-8
45233120-6
45212221-1
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.08.2017
14.07.2017
14.07.2017
14.07.2017
11.08.2017
14.07.2017

II.9) Informacje dodatkowe: TERMINY ZAKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ (CZĘŚĆ I) ZADANIE 1: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH - do dnia 31.08.2017 (CZĘŚĆ II) ZADANIE 2: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 959/7 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA - do dnia 14.07.2017 (CZĘŚĆ III) ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 648 W KOZŁOWIE GMINA JASTRZĘBIA - do dnia 14.07.2017 (CZĘŚĆ IV) ZADANIE 4: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 496 W LESIOWIE GMINA JASTRZĘBIA - do dnia 14.07.2017 (CZĘŚĆ V) ZADANIE 5: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZADZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA - do dnia 11.08.2017 (CZĘŚĆ IV) ZADANIE 6: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZADZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA - do dnia 14.07.2017
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: - Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum dwie roboty odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu chodzi o budowę,przebudowę rozbudowę lub remont boiska ze sztuczną nawierzchnią (zadanie 1) i budowę, rozbudowę, montaż urządzeń małej architektury, montaż urządzeń placów zabaw, montaż urządzeń siłowni terenowych(zadania 2-6) o wartości minimum 25.000,00zł brutto każda.Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy w specjalności drogowej – 1 osoba (zadanie 1), - Kierownik budowy w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej – 1 osoba (zadania 2-6) Wskazana osoba kierownika winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej oraz posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. -oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez Zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości Wykonania decyzji właściwego organu.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum dwie roboty odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu chodzi o budowę, przebudowę rozbudowę lub remont boiska ze sztuczną nawierzchnią (zadanie 1) i budowę, rozbudowę, montaż urządzeń małej architektury, montaż urządzeń placów zabaw, montaż urządzeń siłowni terenowych(zadania 2-6) o wartości minimum 25.000,00zł brutto każda.Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy w specjalności drogowej – 1 osoba (zadanie 1), - Kierownik budowy w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej – 1 osoba (zadania 2-6)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia (zadania od 1 do 6) w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych Wadium na poszczególne zadania: Wadium (zadanie 1): 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych Wadium (zadanie 2): 1 500 zł słownie jeden tysiąc pięćset złotych Wadium (zadanie 3): 1 500 zł słownie: jeden tysiąc pięćset złotych Wadium (zadanie 4): 1 500 zł słownie jeden tysiąc pięćset złotych Wadium (zadanie 5): 5 000 zł słownie: pięć tysięcy złotych Wadium (zadanie 6): 1 500 zł słownie jeden tysiąc pięćset złotych. Ustalone powyżej wadium Wykonawca wnosi na zadania na które składa ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczene kier. budowy10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24.05.2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZADANIE 1: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE W MĄKOSACH STARYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - usunięcie humusu - przestawienie piłkochwytow - przestawienie ogrodzenia roboty ziemne - wykonanie rowków pod obrzeża podbudowy - wykonanie koryta w gr. kat. II-IV o gr. 20cm - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm - wzmocnienie podłoża geowłókniną boiska - ustawienie obrzeży bet 30x8cm z oporem z betonu C12/15 - wykonanie podbudowy z dwóch warstw kruszywa 31,5/63mm gr. 10cm, 0/31,5mm gr. 5cm. - wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 4,3mm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (opaska wokół boiska) wyposażenie boisk - zakup i montaż dwóch kompletów koszy z tablicami, słupków i siatki do siatkówki, słupków i siatki do tenisa - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjno-regulaminowej - wykonanie zieleńca wokół boiska
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45112723-9, 45223800-4, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 959/7 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 14.07.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10
najniższa cena60

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 648 W KOZŁOWIE GMINA JASTRZĘBIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 14.07.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ZADANIE 4: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ NA DZIAŁCE NR 496 W LESIOWIE GMINA JASTRZĘBIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty ziemne - wykonanie dołów pod fundamenty urządzeń fundamenty - wykonanie fundamentów pod urządzenia z betonu C12/15 wyposażenie siłowni - zakup i montaż słupów nośnych - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lampy z zasilaniem solarnym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 14.07.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: ZADANIE 5: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty ziemne - mechaniczne przemieszczanie mas ziemnych na odl. do 50m - wykonanie wykopów mechanicznych z transportem urobku na odl. do 1km - wykonanie wykopów mechanicznych z transportem urobku na odl. do 1km i rozłożeniem na gr 25cm utwardzony ciąg komunikacyjny - wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm - wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 10cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm (kolor szar wyposażenie mała architektura - zakup i montaż zestawu do ćwiczeń typu „ STREET WORKOUT” - zakup i montaż zestawy do piłki siatkowej plażowej - zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej z wyposażeniem w ławki i stoły - zakup i montaż zestawu zabawowego dla dzieci i piaskownicy - zakup i montaż grilla betonowego, ławek ze stołami, betonowego stołu do tenisa stolowego - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i montaż lamp z zasilaniem solarnym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45112723-9, 37440000-4, 45223800-4, 45100000-8, 45233120-6, 45212222-1, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 11.08.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: ZADANIE 6: WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty ziemne - roboty pomiarowe - usunięcie humusu - wykonanie koryta o gr. 10cm - odwóz nadmiaru urobku na odl. do 5km nawierzchnia trawiasta - wykonanie zieleńca nawierzchnia piaskowa - zakup i ułożenie geowłókniny separacyjnej - wykonanie nawierzchni paskowej o gr 30cm urządzenia placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych - zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i tablic regulaminowo - informacyjnych - zakup i posadzenie krzewów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45112723-9, 37440000-4, 45223800-4, 45111200-0, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 14.07.2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena60
gwarancja30
doświadczenie kier. budowy10

6) INFORMACJE DODATKOWE: