Ogłoszenie nr 589560-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem porzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem porzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala
Numer referencyjny: ZPP-2810-08/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem porzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala”. .Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet 1 a.) Odwodnienie liniowe i uszczelnienie od strony wschodniej ścian fundamentowych budynku Szpitala oraz częściowego remontu istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej. Pakiet 2 b.) Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania nazwą Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem etap I – Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, Rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok. Pakiet 3 c.) Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania nazwą Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem etap II – wykonanie ogrodu sensorycznego w tym: wykonanie chodników, pochylni dla niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego montaż elementów małej architektury i zieleni, zwanygo dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, W zakres robót budowlanych wchodzi: Ad a) wykonanie nowego drenażu opaskowego wzdłuż budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, - wykonanie izolacji przeciw wodnej oraz termicznej zewnętrznej części ścian fundamentowych budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, - częściowy remont (wymiana) istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z przyłączami o łącznej dł. ok. 200 mb. Ad b) - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej trylynki, - rozbiórka zewnętrznych schodów, - rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, - wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, - wykonanie schodów zewnętrznych, - wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej,oświetlenie zewnętrzne, - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni, chodników oraz placu, - wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych z granulatu gumowego, - montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady, przyrządów do ćwiczeń itp.) - budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, - nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, - roboty wykończeniowe - prace porządkowe Ad c) rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, - rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, - wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, - wykonanie schodów zewnętrznych, - wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej, - wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej,oświetlenie zewnętrzne, - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie chodników oraz placu, - wykonanie odcinków pieszych – chodników z kostki brukowej, - wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, - montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady itp.) - budowa oczka wodnego, - budowę pochylni dla niepełnosprawnych, - nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, - roboty wykończeniowe - prace porządkowe Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a, 1b,1c do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót, kosztorys ślepy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt wykonawczy zadania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej inwestycji. 5. Ze względu na prace w czynnym budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1a, 1b, 1c, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 8. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, 1 instalatorów sanitarnych wod-kan, na warunkach określonych powyżej. 9.W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 10. Zamówienie jest dofinansowane: - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, Rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok.” - środków finansowych Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania pt. „Dofinansowanie robót budowlanych w Rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111200-0
45262300-4
45262520-2
45112710-5
45111291-4
45314310-7
45316100-6
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na: Pakiet nr 1 – roboty ziemne; Pakiet nr 2 – wykonanie obiektów małej architektury: Pakiet nr 3 – wykonanie obiektów małej architektury: b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, w tym pełnienie funkcji kierowania. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych (wod-kan,) bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3.4 dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9.1.2.3 lit. b);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
c) kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie kosztorysu ślepego oraz przedmioru robót odzwierciedlający wartość z oferty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 13.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres udzielonej gwarancji/rękojmi20,00
termin wykonania robót 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy, b) terminów realizacji przedmiotu zamówienia: 1. z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa" , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowany tymi zdarzeniami, 2. z powodu udokumentowanych zmian organizacyjnych u Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowanymi tymi zmianami, 3. w przypadku zmiany harmonogramu lub wysokości finansowania inwestycji poprzez zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia pomiędzy zamawiającym a Instytucją finansującą dotyczące terminu realizacji zadania i kwot przekazywanych płatności dopuszczalne są zmiany w harmonogramie rzeczowo -finansowym oraz przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym zmianom w umowie o dofinansowanie; 4. w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia, danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o okres przestoju spowodowany ww. przyczynami; 5. w przypadku przerw w realizacji robót zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie odpowiada. W takim przypadku Strony mo gą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami; 6. w przypadku gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego wykonawca realizuje przedmiot umowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym; 7. w przypadku gdy nastąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczna budynku Szpitala. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia kolizji; 8. w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 9. 144 ust. 1 pkt 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych"; 10. w przypadku powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłuższy niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres potr zebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz; 11. w przypadku wystąpienia istotnych wad w dokumentacji technicznej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót. W takim przypadku aby zmiana umowy była możliwa, okoliczność ta winna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora (inspektorów) nadzoru oraz zaakceptowanymi przez zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej; a) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia., b) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót. Jeżeli okoliczności te wymagają dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu umowy, strony mogą przedłużyć wykonanie o ten czas; c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, d) nieterminowego przekazania placu budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, e) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Za mawiającego. f) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania, g) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie, h) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych, i) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 7 i 8, j) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 10 lub zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez tego podwykonawcę, k) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania. 2. Dla potrzeb niniejszej umowy jako siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w chwili zawarcia umowy, będące poza kontrolą stron umowy, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, awarie w dostawie energii elektrycznej i ciepła. Siłą wyższą nie są opady śniegu, deszczu lub gradu oraz zakłócenia spowodowane wzrostem roślinności. 3. Strony mają obowiązek wzajemnego zawiadomienia się o przypadku zaistnienia Siły Wyższej i sporządzenia stosownego protokołu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powstania okoliczności Siły Wyższej. Niedopełnienie tego obowiązku pozbawia strony możliwości późniejszego powoływania się na Siłę Wyższą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 1 a.) Odwodnienie liniowe i uszczelnienie od strony wschodniej ścian fundamentowych budynku Szpitala oraz częściowego remontu istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej. Ad a) wykonanie nowego drenażu opaskowego wzdłuż budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, - wykonanie izolacji przeciw wodnej oraz termicznej zewnętrznej części ścian fundamentowych budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, - częściowy remont (wymiana) istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z przyłączami o łącznej dł. ok. 200 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45262300-4, 45262520-2, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres udzielonej gwarancji/rękojmi20,00
termin wykonania robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2 a.) Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania nazwą Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem etap I – Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, Rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok. Ad b) - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej trylynki, - rozbiórka zewnętrznych schodów, - rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, - wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, - wykonanie schodów zewnętrznych, - wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej,oświetlenie zewnętrzne, - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni, chodników oraz placu, - wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych z granulatu gumowego, - montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady, przyrządów do ćwiczeń itp.) - budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, - nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, - roboty wykończeniowe - prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45262300-4, 45262520-2, 45112710-5, 45111291-4, 45314310-7, 45316100-6, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres udzielonej gwarancji/rękojmi20,00
termin wykonania robót20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: