Ogłoszenie nr 554869-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalzabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpitalzabrze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbwa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r- Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
Numer referencyjny: 13/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 (siedem) części, dalej zwanych pakietami. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo cenowy będący załącznikiem nr 1a do SIWZ. Pakiet 1 - dezynfekcja narzędzi, powierzchni, skóry oraz system zamknięty „sterisol”. Pakiet 2 - dezynfekcja skóry i błon śluzowych, powierzchni oraz narzędzi. Pakiet 3 - dezynfekcja powierzchni oraz narzędzi w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych Centralnej Sterylizacji i Bloku Operacyjnego. Pakiet 4 - preparaty do myjni-dezynfektorów endoskopowych. Pakiet 5 - preparaty do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji suchej generowanej z podręcznego dyfuzora. Pakiet 6 - preparaty do myjni do narzędzi Getinge dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji jamy ustnej. Preparaty w pozycji 1,2,3 kompatybilne ze sobą (myjnia Getinge). Pakiet 7 - preparaty do myjni butów TOPCLEAN 60 firmy Meiko. Pakiet 8 - preparaty do dezynfekcji dłoni oraz mydło do dozowników typu TORK S4 i S1 na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentów w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentów w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentów w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty, b) Oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) – składane do oferty, c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P. z. p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: • Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ stwierdzające, że wszystkie wymienione w szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty /wyroby medyczne /załącznik nr 1a do SIWZ/ spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie Polski: - produkty kwalifikowane jako produkty medyczne – posiadają dopuszczenia do obrotu zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 - produkty kwalifikowane jako produkty biobójcze – posiadają pozwolenie o którym mowa w ustawie o produktach biobójczych - produkty kwalifikowane jako produkty lecznicze – posiadają pozwolenie o którym mowa w ustawie prawo farmaceutyczne - produkty kwalifikowane jako wyroby kosmetyczne – posiadają zgodnie z ustawą o kosmetykach potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski - produkty posiadają spektrum działania wymagane przez Zamawiającego • Wykonawca wraz z ofertą dostarczy ulotki informacyjne o produkcie • Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, dla preparatów z wymogiem kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim, wydane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczenie o nie podleganiu przepisom o substancjach niebezpiecznych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych poniżej: 1) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zapisów ustawy określającej zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w stopniu wynikającym ze zmiany wysokości wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom. 3) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Termin realizacji może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. 4) zwiększenia limitów ilościowych poszczególnych wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości brutto przedmiotu umowy i wynikać będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: nazwę i adres : Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08 - nazwę zamówienia, - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” - „Tajemnica przedsiębiorstwa” dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P. z. p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iod@szpitalzabrze.pl, telefon: 32 277 61 00 ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa P. z. p”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P. z. p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P. z. p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P. z. p; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja narzędzi, powierzchni, skóry oraz system zamknięty „sterisol”. Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych. Bez zawartości alkoholu etylowego. Gotowy do użycia, każde opakowanie z końcówką spieniającą - 345l. Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry na bazie alkoholi, gotowy do użytku w jednorazowych woreczkach z ujściem zamkniętym-podwójną zastawką, dostosowany do zamontowania w "systemie sterisol" - 840l. Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie worek 700ml. Bez zawartości konserwantów. Kompatybilne z systemem Sterisol, kompatybilność potwierdzona przez producenta dozowników Sterisol - 1120l. Płynny trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Na każde 4 opakowania preparatu 1 pompka dozująca - 80 000 l. Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych w tym endoskopów oparty na substancji aktywnej nadwęglan sodu, z substancjami antykorozyjnymi, bez aktywatora. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych -24 000 l. Syntetyczne mydło w płynie do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz do mycia skóry ciała, zawierające substancje pielęgnujące, neutralne ph dla skóry - 1 250 l. Preparat żelowy do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk metodą wcierania, o przedłużonym czasie działania. Zawierający 70% alkohol etylowy, posiadający właściwości tiksotropowe. Opakowania Pasujące do dozowników typu Dermados - 800l. Pompki do preparatu żelowego do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk metodą wcierania, do opakowań 0,5L kompatybilne z opakowaniami w pozycji nr 7 - 400 szt. Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością - 30 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja skóry i błon śluzowych, powierzchni oraz narzędzi. Barwiony preparat alkoholowy, służący do odkażania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego, zaznaczania pola operacyjnego (barwiący skórę), o przedłużonym czasie działania do (minimum 3 godzin), gotowy do użycia, nie zawierający jodu i etanolu. Zapewniający dobrą przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu - 1200 l. Bezbarwny alkoholowy preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, iniekcjami, do pielęgnacji szwów, do odkażania skóry przed pobraniem krwi, o przedłużonym działaniu, nie zawierający etanolu - 42 l. Bezbarwny alkoholowy preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, iniekcjami, do pielęgnacji szwów, do odkażania skóry przed pobraniem krwi, o przedłużonym działaniu, nie zawierający etanolu. Opakowanie z atomizerem - 700 l. Preparat na bazie octenidyny do dezynfekcji ran i błon śluzowych, płukania zakażonych ran chirurgicznych i opracowywania zakażonych ran oparzeniowych, stosowany podczas badania ginekologicznego ciężarnych oraz przy cewnikowaniu pęcherza moczowego. Gotowy do użycia. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci - 1500 l. Preparat na bazie octenidyny do dezynfekcji ran i błon śluzowych, płukania zakażonych ran chirurgicznych i opracowywania zakażonych ran oparzeniowych, stosowany podczas badania ginekologicznego ciężarnych oraz przy cewnikowaniu pęcherza moczowego. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Gotowy do użycia - 75 l. Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej, twardego żelaza, kolorowych metali, szkła, porcelany i plastiku, sprzętu medycznego oraz powierzchni, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru oraz pochodnych aminokwasu na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin. Opakowanie z wbudowanym systemem dozującym - 700 l. Preparat myjący zawierający substancję antybakteryjną, do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Na bazie oktenidyny. Gotowy do użycia - 300 l. Delikatny balsam do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie czystego białego oleju (Parafinum Liquidum). Opakowanie z pompką - 90 l. Delikatny balsam do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie czystego białego oleju (Parafinum Liquidum). Opakowanie z pompką 1 400 l. Pompki do 0,5 L opakowań alkoholowego preparatu dezynfekcyjnego w postaci żelu do dezynfekcji higienicznej kompatybilne z opakowaniem w pozycji nr 9 - 500 szt. Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Każde opakowanie ze spryskiwaczem - 1500 l. Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym na bazie kwasu nadoctowego 4 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja powierzchni oraz narzędzi w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych Centralnej Sterylizacji i Bloku Operacyjnego. Preparaty w pozycjach 4,5,6,7,8 kompatybilne ze sobą. Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych guanidyny. Zawierający w swoim składzie inhibitory korozji, bez zawartości fenoli i aldehydów. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowe 120 l. Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. W załączeniu 100 pompek dozujących - 1 900 l. Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający inhibitory korozji - 520 l. Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający inhibitory korozji - 185 l. Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydów i gloksalu, nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych, do stosowania w myjkach dezynfektorach - 140 l. Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydów i gloksalu, nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych, do stosowania w myjkach dezynfektorach - 75 l. Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający fosfoniany, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz środki konserwujące, dozowany 0,2-04ml/l do użycia w myjniach dezynfektorach typu BH INNOVA M4 - 80 l. Gotowy do użycia roztwór na bazie terpenów pomarańczowych, który usuwa resztki alginianu, cementu, eugenolu z wyposażenia i skóry oraz materiałów dentystycznych - 40 l. Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Każde opakowanie ze spryskiwaczem - 700 l. Płynny środek do konserwacji narzędzi medycznych, łącznie z giętkimi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Z dodatkiem oleju silikonowego. Gaz napędowy (propan/butan) nie zawierający freonu - 2,5 l. Pielęgnacyjny sprey do narzędzi medycznych, włączenie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu - 5 l. Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni wanny porodowej - 13 000 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparaty do myjni-dezynfektorów endoskopowych. Enzymatyczny preparat myjący do mycia endoskopów elastycznych o wysokiej tolerancji materiałowej, nie pieniący się, przeznaczony do użycia w myjni dezynfektorze Olympus ETD-3GA, w temperaturze do 60° - 280 l. Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego, zawierający inhibitory korozji, do użycia w myjni Olympus ETD-3GA, w temperaturze do 60° - 400 l. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny w koncentracie, z możliwością użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących - 120 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Preparaty do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji suchej generowanej z podręcznego dyfuzora. Środek dezynfekujący o zapachu miętowym, oparty na nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Nie pozostawiający osadów po użyciu - 90 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparaty do myjni do narzędzi Getinge dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji jamy ustnej. Preparaty w pozycji 1,2,3 kompatybilne ze sobą (myjnia Getinge). Łagodny środek na bazie alkalicznej z substancjami powierzchniowo czynnymi, niskopienny, nie posiadający właściwości ściernych produkt do czyszczenia narzędzi, który szybko usuwa, rozpuszcza i rozprasza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, kamień kotłowy i plamy tlenków - 80 l. Dodatek do płukania zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego, oparty na substancjach powierzchniowo czynnych, używany w fazie płukania końcowego do pomocy w suszeniu - 80 l. Środek używany do zobojętnienia osadów alkalicznych po zasadniczej fazie mycia narzędzi chirurgicznych. Usuwa plamy powstające w twardej wodzie w komorach urządzeń myjąco-dezynfekujących. Łagodnie kwasowy, oparty na kwasie cytrynowym bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych - 30 l. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Opakowanie typu flow pack (100 chusteczek) z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki nie mniejsze niż 20 cm x 22 cm - 400 000 szt. Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny. konfekcjonowany w opakowaniach 250ml - 50 l. Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi w formie piany, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń w miejscu użycia na bazie amin, czwartorzędowych soli amoniowych z dodatkiem inhibitorów korozji, bez zawartości aldehydów, chloru, alkoholi i związków nadtlenowych. Opakowanie ze spryskiwaczem - 160 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparaty do myjni butów TOPCLEAN 60 firmy Meiko. Płyn myjący stosowany do myjni-dezynfektora do butów - 40 l. Dodatek do płukania zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego, oparty na substancjach powierzchniowo czynnych, używany w fazie płukania końcowego do pomocy w suszeniu - 40 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Delikatne mydło w pianie. Jednorazowy wkład o pojemności 1L w systemie hermetycznie zamkniętym. Butelka ekologiczna, zasysająca się do środka w miarę zużycia mydła. Każda butelka zawierająca pompkę dozującą, będącą integralną częścią butelki. Mydło pasuje do dozowników w systemie S4 - 350 l. 2. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu w systemie hermetycznie zamkniętym. Wkład o pojemności 1000. Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w miarę zużycia środka. Skład produktu oparty o substancję aktywną: etanol 80 %. Preparat pasuje do dozowników w systemie S1 - 350 l.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: