Ogłoszenie nr 605798-N-2020 z dnia 04.11.2020 r.

Powiat Leski: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski, krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1 , 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-leski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-leski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lesku.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
Numer referencyjny: IN.272.1.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 rok w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030 r. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 11.12.2020 r Spłata kredytu dokonywana będzie w 120 ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli dzień płatności raty i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin płatności upływać będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku. Harmonogram spłat kredytu: - Pierwsza rata wyrównawcza (płatna w dniu 31.01.2021r.) w kwocie 24 567,77 zł. - Druga rata (płatna w dniu 28 lutego 2021 r.) w kwocie 24 468,00 zł. - Kolejne 118 rat począwszy od dnia 31 marca 2021 do dnia 31 grudnia 2030r. po 24 468,00 zł. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1 M z notowań z na dzień 04.11.2020 na potrzeby badania ofert. Kredyt może być niewykorzystany w całości. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ Pobranie kredytu – jednorazowo w okresie od podpisania umowy do dnia 11.12.2020 r. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego (kredytobiorcy) do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: - sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, - sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości sfinansowania planowanego na 2020 rok deficytu budżetu oraz dotyczącą prognozy długu, - uchwała budżetowa Powiatu Leskiego na 2020rok, - uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020 – 2043, - prognoza obejmująca ocenę sytuacji finansowej powiatu do końca okresu kredytowania, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości spłaty kredytu przez powiat, - uchwała Rady Powiatu w Lesku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, - wykaz instytucji, w których Powiat Leski korzysta z kredytów długoterminowych-zadłużenie według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Informacje dodatkowe: Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem. Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych. .Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wymaga zatrudnienia przez Bank na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t j. Dz. U.2020.1320 ), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane z udzielaniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. W trakcie realizacji zamówienia Kredytobiorca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kredytobiorcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Bank przedłoży Kredytobiorcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : a) oświadczenie Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Kredytobiorcy, oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Banku; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Bank kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Banku; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary umownej w kwocie 2.000,-zł dwa tysiące złotych). Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Bank zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66110000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2030

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j). Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 prawa bankowego, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia określonych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia określonych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenia na wykonanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, o których mowa wyżej, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia - zgodnie z opisanym warunkiem w Rozdz. 6 pkt 3.1. SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi (Załącznik Nr 3 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Lesku, rachunku: 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN.272.1.6.2020 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa zostanie zawarta według wzoru standardowej umowy kredytu obowiązującego u Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem postanowień niniejszej SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i poniższych zapisów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Zmiana warunków umowy może dotyczyć następujących zdarzeń: 1) zmiany terminu i sposobu spłaty przyznanego kredytu, przy czym: a) stała marża Banku, nie ulegnie zmianie; b) nie ulegnie zmianie sposób naliczania odsetek określony w niniejszej umowie; c) zostanie dokonana zmiana harmonogramu spłaty kredytu; d) może ulec skróceniu okres na który został zaciągnięty kredyt; e) może ulec zmianie wysokość i ilość rat kredytu. 4. Wysokość i termin spłaty kredytu / raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej może wykraczać poza okres jednego roku kalendarzowego. 5. Zmiana postanowień umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, pogorszenia sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego, powodujących zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych. 6. Warunki wprowadzania zmian do umowy: 1) na pisemny wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej lub umownej; 2) aprobata zmiany przez obie strony umowy; 3) w postaci pisemnego aneksu do umowy. 7. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zmian określonych w niniejszej umowie. 8. Za czynności związane ze zmianą niniejszej umowy lub za czynności związane z obsługą kredytu, wykonywane na zlecenie Zamawiającego, Bank (Wykonawca) nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 145 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.11.2020, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH