Ogłoszenie nr 600555-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastepczej - uczestników " Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i i systemu pieczy zastepczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastepczej, usług opiekuńczych i asystenkich w powiecie wągrowieckim
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 63955178000000, ul. ul. Wierzbowa  1 , 62100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 27 614, e-mail lucynaostapiuk@pcpr.wagrowiec.pl, faks 67 26 27 614.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr.wagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pcpr.wagrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pcpr.wagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie ofert w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 6 - sekretariat
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastepczej - uczestników " Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i i systemu pieczy zastepczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: PC.252.I.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
I część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu wągrowieckiego; II część zamówienia: Cztery warsztaty wjazdowe dla rodzinnych form pieczy zastępczej z powiatu wągrowieckiego; III część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastępczej - przeciwdziałanie uzależnieniom.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu wągrowieckiego Warsztaty obejmują łącznie 30 modułów, w tym 1 moduł wynosi 8h szkoleniowych, uwzględniający co najmniej 1 przerwę na obiad i 2 przerwy kawowe. Problematyka warsztatów obejmuje między innymi: - uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, Internetu oraz inne cywilizacyjne zagrożenia, - prowadzenie rozmów o dojrzewaniu, seksualności i związanych z tym zagrożeniami, specyfika przemocy seksualnej oraz aspekty prawne, - praca nad własnym stylem komunikowania się z dzieckiem w sytuacjach trudnych, - sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowych w rodzinie zastępczej, granice, normy i zasady w wychowaniu – jak je ustalać i egzekwować, - stosowanie kar i nagród w wychowaniu – sposoby nagradzania i delegowania odpowiedzialności , - stosowanie techniki naturalnych i logicznych konsekwencji, - wypracowanie systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza – Koordynator rodziny zastępczej. W jednym module warsztatowym uczestniczyć będzie maksymalnie 30 osób. W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Zamówienie obejmuje: a. Wynagrodzenie trenera 240h łącznie w 30 modułach, w kosztach wynagrodzenia należy uwzględnić zapewnienie przez prowadzącego: listy obecności, zaświadczeń z ukończenia szkolenia, materiały dla uczestników szkolenia – notatnik z długopisem 1 kpl. dla każdej osoby przez cały okres trwania szkolenia. b. Wynajem Sali na terenie miasta Wągrowca, wyposażonej w niezbędne meble: stoły, krzesła, pozwalające jednorazowo uczestniczyć w szkoleniu 30 osobom, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w podstawowe środki higieny: papier toaletowy, ręczniki papierowe ( suszarka do rąk ), mydło do rąk. Sala wyposażona w projektor multimedialny. c. Catering dla każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu ( obiad 1 daniowy ), kawa herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe. W zakresie dostawy cateringu muszą być spełnione dwa warunki: - dostawca cateringu musi być Podmiotem Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, - dostawca cateringu musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia – usług cateringu. Miejsce szkoleń – miasto Wągrowiec. Termin realizacji szkoleń od podpisania umowy tj. przybliżony termin pierwszy weekend listopada 2017 roku do grudnia 2018 roku, w tym 10 modułów w 2017 roku i 20 modułów w 2018r. w systemie weekendowym – sobota w godzinach 12.00 do 20.00 II część zamówienia: Cztery warsztaty wjazdowe dla rodzinnych form pieczy zastępczej z powiatu wągrowieckiego. Wszystkie spośród czterech wyjazdów zorganizowanie muszą być na terenie województwa Wielkopolskiego, z wyłączeniem powiatu wągrowieckiego. Wymagania dotyczące transportu: Zapewnienie transportu na trasie Wągrowiec – miejsce docelowe, miejsce docelowe – Wągrowiec. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportu posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty. Wymagania odnośnie bazy lokalowej: Obiekt oraz teren (gdzie ma być zorganizowane szkolenie ), muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w ośrodkach o niskim standardzie. Uczestnicy winni zostać zakwaterowani w pokojach 2, 3 i 4 osobowych (osobne łóżka), z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stały dostęp do papieru toaletowego, co najmniej dwa ręczniki. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania. Na terenie Ośrodka musi znajdować się kryty basen rekreacyjny, wanna z hydromasażem, sauna, pokój zabaw dla dzieci. Wymagania żywieniowe: Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. trzy posiłki dziennie: śniadanie w formie stołu szwedzkiego winno zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, 1 danie ciepłe np. parówki, jajecznica, naleśniki; wędliny różne, sery różne, masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i owoce, kawa herbata, itp.; dwudaniowy obiad z napojem, Kolacje winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne, ewentualne dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce, woda mineralna, kawa zbożowa, herbata. Liczba posiłków adekwatna do dni pobytu. Wymagania odnośnie ubezpieczenia: Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące moment wyjazdu uczestników z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu powrotnego. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu na kwotę minimum 10.000 zł na osobę, Wykonawca przed rozpoczęciem wyjazdu przedstawi potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną wypłatę środków. Wymagania dotyczące kadry: W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w pracy z rodziną i wychowankami w rodzinie. W przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty dotyczące odpowiednich uprawnień, Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenia kadry prowadzącej zajęcia. Wykonawca zapewni jedną osobę, która będzie sprawować bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją w trakcie wyjazdu. Opieka medyczna: Dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki zdrowotnej. Na terenie ośrodka musi znajdować się apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy. Wymagane dokumenty: 1/. Informacja o miejscowości oraz nazwie ośrodka do którego będzie wyjazd wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka, 2/. Program i harmonogram pobytu uwzględniający zajęcia dla opiekunów i wychowanków. 1/. Warsztat wyjazdowy dla rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka. W warsztacie uczestniczyć będą łącznie 84 osoby, w tym 28 opiekunów i 56 wychowanków z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka. Problematyka warsztatu: „ Trudności w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych”, Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 84 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu ( Wągrowiec– siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca - siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sal szkoleniowych dla czterech grup, 4/. zapewnienie co najmniej 4 trenerów dla poszczególnych grup szkoleniowych: a. rodziców zastępczych: I grupa – 14 osób x 20h szkolenia, II grupa – 14 osób x 20h szkolenia, b. wychowanków w rodzinach zastępczych, dzieci biologicznych ( otoczenie ): I grupa 23 osoby x 20h szkolenia, II grupa – 23 osoby x 20h szkolenia. 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku, zakwaterowania, wyżywienia i transportu. 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkoleń dla grupy rodziców (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), dla wychowanków w rodzinach: woda, napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe), 7/. zapewnienie animatora zajęć ( w tym osoby do opieki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ) Dla około 10 dzieci w wieku od 3 do 7 lat przez 20h warsztatów, w których będą uczestniczyć opiekunowie. 8/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Planowany termin realizacji zamówienia: Marzec 2018r. 2/. Warsztat wyjazdowy dla rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzin spokrewnionych i niezawodowych. W warsztacie uczestniczyć będzie łącznie 80 osób, w tym 44 opiekunów i 36 wychowanków z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Problematyka warsztatu: „ Trudności w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych „. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 80 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu ( Wągrowiec– siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sal szkoleniowych dla czterech grup, 4/.zapewnienie co najmniej 4 trenerów dla poszczególnych grup szkoleniowych: c. rodziców zastępczych: I grupa – 22 osoby x 20h szkolenia, II grupa – 22 osoby x 20h szkolenia, d. wychowanków w rodzinach zastępczych, dzieci biologicznych ( otoczenie ): I grupa 13 osób x 20h szkolenia, II grupa – 13 osób x 20h szkolenia. 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkoleń dla grupy rodziców (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), dla wychowanków w rodzinach: woda, napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe), 7/. zapewnienie osoby do opieki ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) animatora zajęć dla 10 dzieci w wieku od 3 do 7 lat przez 20h warsztatów, w których będą uczestniczyć opiekunowie. 8/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Planowany termin realizacji zamówienia: Kwiecień 2018r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli ) 3/. Dwa wyjazdy warsztatowe dla Pań pełniących funkcję rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Łącznie w warsztatach uczestniczyć będzie 77 kobiet. Problematyka warsztatów: „Wypalenie zawodowe i przeciwdziałanie rezygnacji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”, w tym : - efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu i konfliktu, styl i strategia radzenia sobie ze stresem, zarządzaniem konfliktem – 15h - wypalenie zawodowe – rozpoznawanie i przeciwdziałanie, w tym przyczyny wypalenia, wzmocnienia własnych zasobów – 20h a. warsztat wyjazdowy dla 37 osób – kobiet z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 37 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu (Wągrowiec – siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sali szkoleniowej, 4/.zapewnienie co najmniej 2 trenerów – łącznie 35h szkolenia, 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), 7/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Termin szkolenia: Listopad 2017r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli ) b. warsztat wyjazdowy dla 40 osób – kobiet z rodzin niezawodowych i spokrewnionych Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 40 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu (Wągrowiec – siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sali szkoleniowej , 4/.zapewnienie co najmniej 2 trenerów – łącznie 35h szkolenia, 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), 7/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Termin szkolenia: Czerwiec 2018r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli ) III część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastępczej - przeciwdziałanie uzależnieniom. Program warsztatów obejmuje działania mające na celu przeciwdziałaniu uzależnieniom, podnoszenie kompetencji i umiejętności postepowania, reagowania i szukania pomocy, działania opiekunów młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem. Warsztaty skierowane są do 20 wychowanków z pieczy zastępczej oraz 30 opiekunów – łącznie 50 osób. W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Warsztaty grupowe dla młodzieży i opiekunów ze specjalistą psychologiem – 20h ( wynagrodzenie specjalisty) 2. Warsztaty grupowe dla młodzieży i opiekunów ze specjalistą terapeutą uzależnień – 25h ( wynagrodzenie specjalisty ) 3. Dostęp do konsultacji indywidualnych ze specjalistą psychologiem/terapeutą uzależnień dla każdego uczestnika projektu w wymiarze 1h tj. łącznie 50h 4. Wynajem Sali dla warsztatów grupowych i konsultacji indywidulanych 5. Zapewnienie materiałów w przypadku warsztatów grupowych ( notatnik + długopis ) 6. Zapewnienie drobnego poczęstunku ( napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe) na spotkaniach grupowych. Miejsce realizacji zamówienia miasto Wągrowiec. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy tj. przybliżony termin pierwszych zajęć miesiąc listopad 2017r. ( od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych )

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63500000-4
55300000-3
55100000-1
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-11-04   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie, ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych w zakresie organizacji szkoleń w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – w tym co najmniej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu szkoleniowego w zakresie objętym zamówieniem - oraz załączą dowody (poświadczenia, oświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych w zakresie organizacji szkoleń w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – w tym co najmniej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu szkoleniowego w zakresie objętym zamówieniem - oraz załączą dowody (poświadczenia, oświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców poza: wynajmem transportu, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36a i b ustawy Pzp. , spełnienie warunku zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Doświadczenie w organizacji szkolenia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następujący sposób: 1. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach: a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy; b. zmian przypisów prawnych dotyczących realizacji usług będących przedmiotem umowy; c. zmiana składu osobowego kadry realizującej usługi wyznaczonej przez Wykonawcę w ofercie do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoby wskazane przez Wykonawcę będą spełniać warunki wskazane w SIWZ; 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy , a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak ppkt 13, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-24, godzina: 15:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: I część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu wągrowieckiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty obejmują łącznie 30 modułów, w tym 1 moduł wynosi 8h szkoleniowych, uwzględniający co najmniej 1 przerwę na obiad i 2 przerwy kawowe. Problematyka warsztatów obejmuje między innymi: - uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, Internetu oraz inne cywilizacyjne zagrożenia, - prowadzenie rozmów o dojrzewaniu, seksualności i związanych z tym zagrożeniami, specyfika przemocy seksualnej oraz aspekty prawne, - praca nad własnym stylem komunikowania się z dzieckiem w sytuacjach trudnych, - sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowych w rodzinie zastępczej, granice, normy i zasady w wychowaniu – jak je ustalać i egzekwować, - stosowanie kar i nagród w wychowaniu – sposoby nagradzania i delegowania odpowiedzialności , - stosowanie techniki naturalnych i logicznych konsekwencji, - wypracowanie systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza – Koordynator rodziny zastępczej. W jednym module warsztatowym uczestniczyć będzie maksymalnie 30 osób. W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Zamówienie obejmuje: a. Wynagrodzenie trenera 240h łącznie w 30 modułach, w kosztach wynagrodzenia należy uwzględnić zapewnienie przez prowadzącego: listy obecności, zaświadczeń z ukończenia szkolenia, materiały dla uczestników szkolenia – notatnik z długopisem 1 kpl. dla każdej osoby przez cały okres trwania szkolenia. b. Wynajem Sali na terenie miasta Wągrowca, wyposażonej w niezbędne meble: stoły, krzesła, pozwalające jednorazowo uczestniczyć w szkoleniu 30 osobom, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w podstawowe środki higieny: papier toaletowy, ręczniki papierowe ( suszarka do rąk ), mydło do rąk. Sala wyposażona w projektor multimedialny. c. Catering dla każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu ( obiad 1 daniowy ), kawa herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe. W zakresie dostawy cateringu muszą być spełnione dwa warunki: - dostawca cateringu musi być Podmiotem Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, - dostawca cateringu musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia – usług cateringu. Miejsce szkoleń – miasto Wągrowiec. Termin realizacji szkoleń od podpisania umowy tj. przybliżony termin pierwszy weekend listopada 2017 roku do grudnia 2018 roku, w tym 10 modułów w 2017 roku i 20 modułów w 2018r. w systemie weekendowym – sobota w godzinach 12.00 do 20.00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-04
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Doświadczenie w organizacji szkolenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).


Część nr: 2Nazwa: II część zamówienia: Cztery warsztaty wjazdowe dla rodzinnych form pieczy zastępczej z powiatu wągrowieckiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wszystkie spośród czterech wyjazdów zorganizowanie muszą być na terenie województwa Wielkopolskiego, z wyłączeniem powiatu wągrowieckiego. Wymagania dotyczące transportu: Zapewnienie transportu na trasie Wągrowiec – miejsce docelowe, miejsce docelowe – Wągrowiec. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportu posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty. Wymagania odnośnie bazy lokalowej: Obiekt oraz teren (gdzie ma być zorganizowane szkolenie ), muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w ośrodkach o niskim standardzie. Uczestnicy winni zostać zakwaterowani w pokojach 2, 3 i 4 osobowych (osobne łóżka), z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stały dostęp do papieru toaletowego, co najmniej dwa ręczniki. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania. Na terenie Ośrodka musi znajdować się kryty basen rekreacyjny, wanna z hydromasażem, sauna, pokój zabaw dla dzieci. Wymagania żywieniowe: Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. trzy posiłki dziennie: śniadanie w formie stołu szwedzkiego winno zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, 1 danie ciepłe np. parówki, jajecznica, naleśniki; wędliny różne, sery różne, masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i owoce, kawa herbata, itp.; dwudaniowy obiad z napojem, Kolacje winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne, ewentualne dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce, woda mineralna, kawa zbożowa, herbata. Liczba posiłków adekwatna do dni pobytu. Wymagania odnośnie ubezpieczenia: Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące moment wyjazdu uczestników z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu powrotnego. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu na kwotę minimum 10.000 zł na osobę, Wykonawca przed rozpoczęciem wyjazdu przedstawi potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną wypłatę środków. Wymagania dotyczące kadry: W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia, min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w pracy z rodziną i wychowankami w rodzinie. W przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty dotyczące odpowiednich uprawnień, Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenia kadry prowadzącej zajęcia. Wykonawca zapewni jedną osobę, która będzie sprawować bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją w trakcie wyjazdu. Opieka medyczna: Dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki zdrowotnej. Na terenie ośrodka musi znajdować się apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy. Wymagane dokumenty: 1/. Informacja o miejscowości oraz nazwie ośrodka do którego będzie wyjazd wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka, 2/. Program i harmonogram pobytu uwzględniający zajęcia dla opiekunów i wychowanków. 1/. Warsztat wyjazdowy dla rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka. W warsztacie uczestniczyć będą łącznie 84 osoby, w tym 28 opiekunów i 56 wychowanków z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka. Problematyka warsztatu: „ Trudności w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych”, Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 84 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu ( Wągrowiec– siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca - siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sal szkoleniowych dla czterech grup, 4/. zapewnienie co najmniej 4 trenerów dla poszczególnych grup szkoleniowych: a. rodziców zastępczych: I grupa – 14 osób x 20h szkolenia, II grupa – 14 osób x 20h szkolenia, b. wychowanków w rodzinach zastępczych, dzieci biologicznych ( otoczenie ): I grupa 23 osoby x 20h szkolenia, II grupa – 23 osoby x 20h szkolenia. 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku, zakwaterowania, wyżywienia i transportu. 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkoleń dla grupy rodziców (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), dla wychowanków w rodzinach: woda, napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe), 7/. zapewnienie animatora zajęć ( w tym osoby do opieki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ) Dla około 10 dzieci w wieku od 3 do 7 lat przez 20h warsztatów, w których będą uczestniczyć opiekunowie. 8/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Planowany termin realizacji zamówienia: Marzec 2018r. 2/. Warsztat wyjazdowy dla rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzin spokrewnionych i niezawodowych. W warsztacie uczestniczyć będzie łącznie 80 osób, w tym 44 opiekunów i 36 wychowanków z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Problematyka warsztatu: „ Trudności w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych „. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 80 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu ( Wągrowiec– siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sal szkoleniowych dla czterech grup, 4/.zapewnienie co najmniej 4 trenerów dla poszczególnych grup szkoleniowych: c. rodziców zastępczych: I grupa – 22 osoby x 20h szkolenia, II grupa – 22 osoby x 20h szkolenia, d. wychowanków w rodzinach zastępczych, dzieci biologicznych ( otoczenie ): I grupa 13 osób x 20h szkolenia, II grupa – 13 osób x 20h szkolenia. 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkoleń dla grupy rodziców (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), dla wychowanków w rodzinach: woda, napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe), 7/. zapewnienie osoby do opieki ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) animatora zajęć dla 10 dzieci w wieku od 3 do 7 lat przez 20h warsztatów, w których będą uczestniczyć opiekunowie. 8/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Planowany termin realizacji zamówienia: Kwiecień 2018r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli ) 3/. Dwa wyjazdy warsztatowe dla Pań pełniących funkcję rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Łącznie w warsztatach uczestniczyć będzie 77 kobiet. Problematyka warsztatów: „Wypalenie zawodowe i przeciwdziałanie rezygnacji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”, w tym : - efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu i konfliktu, styl i strategia radzenia sobie ze stresem, zarządzaniem konfliktem – 15h - wypalenie zawodowe – rozpoznawanie i przeciwdziałanie, w tym przyczyny wypalenia, wzmocnienia własnych zasobów – 20h a. warsztat wyjazdowy dla 37 osób – kobiet z rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 37 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu (Wągrowiec – siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sali szkoleniowej, 4/.zapewnienie co najmniej 2 trenerów – łącznie 35h szkolenia, 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), 7/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Termin szkolenia: Listopad 2017r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli ) b. warsztat wyjazdowy dla 40 osób – kobiet z rodzin niezawodowych i spokrewnionych Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/. zakwaterowanie i wyżywienie dla 40 osób przez 3 pełne doby, 2/. zapewnienie transportu z miejsca wyjazdu (Wągrowiec – siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1 ) do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Wągrowca ( siedziby PCPR ), 3/. zapewnienie Sali szkoleniowej , 4/.zapewnienie co najmniej 2 trenerów – łącznie 35h szkolenia, 5/. zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdej osoby na które składają notatnik i długopis, listy obecności, zaświadczeń dla każdej osoby z ukończenia szkolenia z potwierdzeniem na liście odbioru zaświadczenia, poczęstunku oraz zakwaterowania i wyżywienia, 6/. zapewnienie drobnego poczęstunku w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe ), 7/. ubezpieczenie uczestników warsztatów przez cały okres pobytu. Termin szkolenia: Czerwiec 2018r. ( wyjazd w systemie częściowo weekendowym tj. od czwartku do niedzieli )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 63500000-4, 55300000-3, 55100000-1, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-11
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Doświadczenie w organizacji szkolenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:b. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).


Część nr: 3Nazwa: III część zamówienia: Warsztaty stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastępczej - przeciwdziałanie uzależnieniom.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program warsztatów obejmuje działania mające na celu przeciwdziałaniu uzależnieniom, podnoszenie kompetencji i umiejętności postepowania, reagowania i szukania pomocy, działania opiekunów młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem. Warsztaty skierowane są do 20 wychowanków z pieczy zastępczej oraz 30 opiekunów – łącznie 50 osób. W zakresie kwalifikacji specjalistów wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Warsztaty grupowe dla młodzieży i opiekunów ze specjalistą psychologiem – 20h ( wynagrodzenie specjalisty) 2. Warsztaty grupowe dla młodzieży i opiekunów ze specjalistą terapeutą uzależnień – 25h ( wynagrodzenie specjalisty ) 3. Dostęp do konsultacji indywidualnych ze specjalistą psychologiem/terapeutą uzależnień dla każdego uczestnika projektu w wymiarze 1h tj. łącznie 50h 4. Wynajem Sali dla warsztatów grupowych i konsultacji indywidulanych 5. Zapewnienie materiałów w przypadku warsztatów grupowych ( notatnik + długopis ) 6. Zapewnienie drobnego poczęstunku ( napoje, susz konferencyjny, naczynia jednorazowe) na spotkaniach grupowych. Miejsce realizacji zamówienia miasto Wągrowiec. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy tj. przybliżony termin pierwszych zajęć miesiąc listopad 2017r. ( od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3, 63500000-4, 55100000-1, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-11
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Doświadczenie w organizacji szkolenia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).