Ogłoszenie nr 521232-N-2020 z dnia 08.03.2020 r.

"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O., krajowy numer identyfikacyjny 16160788100000, ul. Sienkiewicza  8 , 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48(77)4693097, e-mail zkpzamowienia@gminapokoj.pl, faks +48(77)4693085 wew.22.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminapokoj.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka komunalna ze 100% udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.gminapokoj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminapokoj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
Numer referencyjny: 3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) oraz w załączniku nr 6 (wzór umowy)

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131130-5
15110000-2
15112000-6
15500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 28.02.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28.02.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Mając na uwadze obiektywną trudność co do jednoznacznego wskazania ilości produktów spożywczych, które zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca, Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu prawo opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości poszczególnych produktów do 60 % i dokonanie ich zakupu za cenę ustaloną na etapie składania ofert. Oznacza to, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać również zwiększone, maksymalnie do 60%. Zamawiający będzie ubiegał się o kontrakty, lecz na etapie ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego nie jest w stanie stwierdzić , czy uzyska kontrakty umożliwiające mu dokonanie zakupów, w tym uzyskać kontrakty w wyniku udzielenia zamówień publicznych, w których Zamawiający zamierza brać udział, min. na żywienie pacjentów w szpitalach. Z prawa tego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Skorzystanie z zakupu opcjonalnego uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w zakresie każdego z produktów spożywczych. Prawo opcji zostanie uruchomione na podstawie oświadczenia Zamawiającego podczas trwania umowy podstawowej. Będzie to zlecenie wykonania dodatkowego zakresu zamówienia. W związku z zastosowaniem prawa opcji Zamawiający dokonał podziału zamówienia na: 1). Zamówienie podstawowe (określone w opisie przedmiotu zamówienia) jako część gwarantowana, minimalna jaka będzie Wykonawcy udzielona z opisanego zakresu zamówienia. 2). Druga będzie część, której realizacje Zamawiający co prawda przewiduje, ale nie gwarantuje jej zlecenia, a która zostanie uruchomiona na zasadzie prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz od posiadanych środków. Gwarantowane są jedynie ilości minimalne określone w zamówieniu podstawowym. Wykonanie prawa opcji może ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb zamawiającego i na skutek jego dyspozycji. Prawo opcji jest więc stworzeniem możliwości udzielenia w przyszłości zamówienia publicznego w szerszym, przewidzianym zakresie. Zakres prawa opcji został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularze asortymentowo- ilościowo- cenowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp ). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp ). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp , Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp), oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadkach: lp Powody zmiany: Warunki dokonania zmiany: 1). gdy nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia produktu wskazanego w ofercie, która nie powoduje zmiany przedmiotu umowy i cen wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 2). gdy nastąpi zmiana wielkości opakowania poprzez zwiększenie lub zmniejszenie pojemności lub gramatury, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 3). zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na: a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 4). zmiany podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu przedmiotu umowy, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy, za pisemną zgodą zamawiającego pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez Wykonawcę 5). Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, wyliczenia świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6). w przypadku zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych wg „Cen w Gospodarce Narodowej” (strona internetowa GUS) lub „Biuletyn Statystyczny” (miesięcznik GUS) za kwartał poprzedni- jeżeli wskaźnik wzrostu cen w danym kwartale w stosunku do poprzedniego przekroczy 5%. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Wszelkie zmiany cen zostaną wprowadzone aneksem do umowy po ich uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę, tj, przedłożeniem wydruku z powyższych publikacji. Zamawiający ma prawo zwrócić się o potwierdzenie tychże informacji do Departamentu Informacji GUS. Waloryzacja cen może być dokonana, jeżeli przedłożone wydruki lub informacje z Departamentu Informacji GUS potwierdzą zmianę wskaźnika cen. 7). zmniejszenia lub rezygnacji z określonego asortymentu wymienionego w zestawieniu asortymentowo-ilościowo -cenowym, w przypadku zaleceń, decyzji lub innych dokumentów wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia i/lub Państwową Inspekcję Sanitarną dot. ograniczenia lub zakazu stosowania określonego produktu do przygotowywania potraw w placówkach zbiorowego żywienia. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 8). wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania kwoty stanowiącej wartość wynagrodzenia Wykonawcy – do czasu jej wyczerpania, Na podstawie wniosku Zamawiającego 2. Zmiana umowy wymaga porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.03.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 2Nazwa: Pakiet 2 Nabiał i produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych, zgodnie z asortymentem opisanym w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być świeże z aktualnym terminem do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego GMP oraz systemem HACCP. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 852/2004
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Zamawiający wymaga, aby artykuły spożywcze nie zawierały konserwantów np. benzoesanu sodu, glutaminianu sodu itp. oraz środków polepszających smak i zapach. - Zawartość soli, cukru w produktach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktów. - Masło o zawartości nie mniej niż 82% tłuszczu mlecznego - Produkty mleczne zawierające nie więcej niż 13 g cukrów w 100 ml produktu gotowego do spożycia, zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g /ml produktu gotowego do spożycia - Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach 05:00- 09:00 Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Termin ważności do spożycia min 14 dni od daty dostawy.


Część nr: 10Nazwa: Pakiet 10 Wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych, zgodnie z asortymentem opisanym w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być świeże z aktualnym terminem do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego GMP oraz systemem HACCP. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 852/2004
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 28.02.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku kiełbas i wędlin wymagane są etykiety ze składem surowcowym i wartością odżywczą w 100 g produktu. - Przetwory mięsne bez MOM, - termin przydatności do spożycia wędlin min 14 dni od dnia dostawy


Część nr: 11Nazwa: Pakiet 11 Mięso
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych, zgodnie z asortymentem opisanym w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być świeże z aktualnym terminem do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego GMP oraz systemem HACCP. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 852/2004
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 28.02.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Mięso świeże, nie mrożone o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej, hermetycznie zamknięte, z datą przydatności do spożycia, bez nastrzyków. W przypadku wołowiny mrożone w temperaturze -18oC, przewożone w odpowiednich warunkach,Produkt hermetycznie zapakowany, nie może być rozmrożony. Data przydatności do spożycia min 14 dni od daty dostawy, na etykiecie musi być wpisana data mrożenia.


Część nr: 12Nazwa: Pakiet 12 Drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych, zgodnie z asortymentem opisanym w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą być świeże z aktualnym terminem do spożycia, wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego GMP oraz systemem HACCP. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwane dalej „rozporządzeniem nr 178/2002” Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz wszelkie akty wykonawcze obowiązujące w zakresie nieregulowanym w rozporządzeniu 852/2004
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 28.02.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Mięso świeże, nie mrożone o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne, pochodzące z produkcji krajowej, hermetycznie zamknięte, z datą przydatności do spożycia, bez nastrzyków. - Filet z kurczaka pojedynczy bez skóry. Termin ważności dla mięsa 7 dni oda daty dostawy.