Ogłoszenie nr 771629-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.: Budowa i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 15208264900000, ul. Srebrna   172/188 , 42-202  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343618986, e-mail info@wartasa.eu, faks +48343619070.
Adres strony internetowej (URL): www.wartasa.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wartasa.eu/przetargi,biezace

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. ul.Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188
Numer referencyjny: 25/TEN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie budowy i przebudowy infrastruktury pompowej. Cały zakres dla powyższego zadania podzielono na pięć etapów: 1.W zakres Etapu I wchodzi budowa budynku wraz z wspólnymi instalacjami dla Pompowni ścieków Mirów ob.22, Pompowni substancji wyflotowanych ob.22b oraz Punktu odbioru dowożonych ścieków przemysłowych ob.22a i obejmuje: 1)Wykonanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym określającym warunki wykonania i zabezpieczenia tymczasowego głębokiego wykopu TOM VI –– załącznik nr 50 do SIWZ. 2)Wykonanie odwodnienia budowlanego zgodnie z załączonym projektem robót określającym warunki hydrogeologiczne – załącznik nr 53 do SIWZ. 3)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM II – branża ogólnobudowlana (architektura i konstrukcje) – załącznik nr 13 do SIWZ. 4)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM II - branża elektryczna AKPiA – załącznik nr 19 do SIWZ. 5)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM II - branża sanitarna (wentylacja i ogrzewanie) – załącznik nr 22 do SIWZ. 6)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM II - branża wod.-kan. – załącznik nr 26 do SIWZ. 7)Przekazanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały. 2.W zakres Etapu II wchodzi budowa Pompowni ścieków Mirów ob.22 i obejmuje: 1)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM III - branża elektryczna AKPiA – załącznik nr 29 do SIWZ. 2)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM III - branża wod.-kan. (technologia) – załącznik nr 33 do SIWZ. 3)Sprawdzenie, testy i uruchomienie (rozruch systemu) potwierdzone sporządzeniem protokołów niezbędnych do uruchomienia całej instalacji. 4)Przekazanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały. 5)Przekazanie DTR dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. 6)Opracowanie instrukcji obsługi. 7)Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 8)Przekazanie do eksploatacji. 3.W zakres Etapu III wchodzi budowa Pompowni substancji wyflotowanych ob.22b i obejmuje: 1)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM IV - branża elektryczna AKPiA – załącznik nr 36 do SIWZ. 2)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM IV - branża wod.-kan. (technologia) – załącznik nr 40 do SIWZ. 3)Sprawdzenie, testy i uruchomienie (rozruch systemu) potwierdzone sporządzeniem protokołów niezbędnych do uruchomienia całej instalacji. 4)Przekazanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały. 5)Przekazanie DTR dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. 6)Opracowanie instrukcji obsługi. 7)Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 8)Przekazanie do eksploatacji. 4.W zakres Etapu IV wchodzi budowa Punktu odbioru dowożonych ścieków przemysłowych ob.22a i obejmuje: 1)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM V - branża elektryczna AKPiA – załącznik nr 43 do SIWZ. 2)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM V - branża wod.-kan. (technologia) – załącznik nr 47 do SIWZ. 3)Wykonanie prac ogólnobudowlanych i montażowych zgodnie z załączonym projektem wykonawczym TOM I – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 12 do SIWZ. 4)Sprawdzenie, testy i uruchomienie (rozruch systemu) potwierdzone sporządzeniem protokołów niezbędnych do uruchomienia całej instalacji. 5)Przekazanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały. 6)Przekazanie DTR dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. 7)Opracowanie instrukcji obsługi. 8)Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 9)Przekazanie do eksploatacji.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
42122220-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2023
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30.06.2023

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. a)Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych, roczny obrót nie mniej niż 10 000 000,00 PLN, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ); b)Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. (Właściwa informacja dotycząca posiadanych środków na rachunku powinna stwierdzać, że stan środków do dyspozycji jest równy lub przewyższa kwotę 4 000 000,00 zł.)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. a)Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał w tym okresie należycie co najmniej: •jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie pompowni ścieków o łącznej wartości, co najmniej 8 000 000,00 zł netto w zakres, którego wchodziła prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie szufladowych rozdzielnic n/n w wykonaniu kwasoodpornym AISI 316. Wykonawca musi, wraz z podaniem: wartości wykonanych zamówień, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, dostarczyć dowody określające czy te prace zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. b)Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje: •kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót przy realizacji, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub przebudowie pompowni ścieków o łącznej wartości, co najmniej 8.000.000,00 zł netto. •kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót przy realizacji, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub przebudowie pompowni ścieków o łącznej wartości, co najmniej 8.000.000,00 zł netto. •kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót przy realizacji, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub przebudowie pompowni ścieków o łącznej wartości, co najmniej 8.000.000,00 zł netto. Wykonawca poda informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywania czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedsiębiorcy występujący, jako wspólnicy w spółkach cywilnych zobowiązani są dołączyć do ofert zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wystawionych na spółkę. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oświadczeń własnych o treści jak wyżej pod warunkiem przedstawienia przez niego w/w dokumentów przed zawarciem umowy, 4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ, 2)wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia publicznego - załącznik nr 5 do SIWZ, 3)oświadczenie o rocznym obrocie – załącznik nr 9 do SIWZ, 4)informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) raport z badań odporności na wewnętrzne zwarcia łukowe
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)parafowany przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (jednocześnie załącznik nr 1 do umowy), 2)wypełniony i podpisany druk Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, 3)pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy postępowania przetargowego), 4)parafowany wzór umowy wraz z załącznikiem: załącznik nr 10 do SIWZ, 5)szczegółowy kosztorys ofertowy – dla każdego etapu prac, 6)dokument potwierdzający wpłatę wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Obowiązek wpłaty wadium. Przystępując do przetargu nieograniczonego Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł 2.Forma wniesienia wadium: 1)pieniądz, 2)poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancja ubezpieczeniowa, 4)gwarancja bankowa, 5)poręczenie udzielane przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Termin wnoszenia wadium w pieniądzu upływa w dniu złożenia oferty do godziny 09:30 z tym jednak, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Zamawiającego. Inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp powinny być dołączone do oferty. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa Nr rachunku: 92 1030 1508 0000 0008 1829 7009. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie w/w ustaleń będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 7.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub w tym również na przedłużony okres związania ofertą. 8.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena za całość zadania95,00
okres gwarancji5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH