Ogłoszenie nr 614881-N-2020 z dnia 24.11.2020 r.

Miejski Zakład Komunikacji: Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, krajowy numer identyfikacyjny 49050132000000, ul. ul. Konfederacji Tatrzańskiej  , 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 665 882, e-mail mzk@um.nowytarg.pl, faks 182 665 882.
Adres strony internetowej (URL): http://mzk.nowytarg.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://mzk.nowytarg.pl/informacje/przetargi-i-zamowienia
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.mzk.nowytarg.pl/informacje/przetargi-i-zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.mzk.nowytarg.pl/informacje/przetargi-i-zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę 230 m3 oleju napędowego do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby własne Zamawiającego oleju napędowego do jego siedziby w ilości około 230 m3 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tj. ok 230 m3 w skali roku, spełniającego, co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN-590, odpowiedniego dla danej pory roku. Tym samym zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż dokona zamówienia oleju w ilości 230 m3. Zamawiający ustala minimalną ilość oleju nabywanego od wykonawcy na 170 m3 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 09134100-8 olej napędowy. 2. Olej napędowy powinien odpowiadać polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12E „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - wymagania i metody badań” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 poz. 727, przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące. 3. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy. 4. Oferowany i dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach. 5. Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu. 6. Olej napędowy przeznaczony jest do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach miejskich spełniających normy emisji spalin Euro 0 do Euro VI, pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej. 7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) dokumentu potwierdzającego posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, b) folder z parametrami oferowanego paliwa, c) wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji „Oferta”. 8. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający na podst. art. 36 b żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie je spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zamawiający zastrzega, że: 1) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy; 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników; 3) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 4) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez Wykonawcę w stosunku do nich; 5) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części zamówienia. 12. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia (dostaw): Polska, woj. małopolskie, Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność. 13. Dostawa oleju napędowego będzie odbywała się na każde zamówienie Zamawiającego co najmniej 3 razy w miesiącu, w ilości około 5 m3 jednorazowo w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia. 14. Każda dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność i zgodność dostarczonego oleju napędowego z ofertą Wykonawcy i po przedłożeniu przez Wykonawcę certyfikatu jakości oleju. 15. Z każdej dostawy pobierana będzie w obecności kierowcy Wykonawcy próbka dostarczonego oleju napędowego do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę, która będzie przechowywana przez Zamawiającego do czasu jego zużycia. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania w niezależnym laboratorium jego analizy, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z certyfikatem dostawy obciążenia Wykonawcy kosztami tej analizy. 16. Różnica w ilości dostarczonego oleju napędowego określona w dowodzie dostawy a ilością przyjętą przez Zamawiającego nie może być większa niż 0,3%. 17. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, 2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii (próbka paliwa przy każdej dostawie, list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny), 3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie 4) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. 2019 r poz. 541 z późn zm.) 5) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-14:30 w dni robocze. 6) Wykonawca wykona min. 2 razy do roku na swój koszt kalibrację urządzenia posiadanego przez Zamawiającego, (tj. zbiornik bezciśnieniowy naziemny do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 ). 7) Wykonawca do 31 sierpnia 2021 wykona czyszczenie zbiornika bezciśnieniowego naziemnego do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 zlokalizowanego na terenie MZK na własny koszt.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 735000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
01.01.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 Ustawy PZP, mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a)nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP. b)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: -kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, -Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, -transakcja dotycząca przedmiotu zamówienia objęta jest mechanizmem podzielonej odpłatności art. 108 a ustawy oraz złącznik nr 15 poz. 92 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1)Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2)Podpisany projekt umowy, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6. 4)Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5. 5)Klauzula informacyjna - załącznik nr 8 2.Wykonawca, w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 2, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Fakultatywny wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niezwłocznie w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu”, tj.: 1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5)Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 6)Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 7)Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 8)Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 9)Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1)Wykonawca, w takiej sytuacji, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 2)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3)W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 4)W sytuacji, o której mowa w pkt 4, Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia niezwłocznie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 4 - 9 tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt* tysięcy*złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy to jest: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299). 3.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ: nr rachunku 16124015741111000007906745 z dopiskiem: „wadium - dostawa 230 m3 oleju napędowego” do dnia 04.12.2020 roku, do godziny 10:00 (jest to termin, do którego pieniądze powinny znaleźć się na koncie Zamawiającego). Kopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. 4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem „wadium - dostawa 230 m3 oleju napędowego”. Kserokopię dokumentu wadialnego zaleca się dołączyć do oferty. Gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
U M O W A Zawarta w dniu …………2020 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ działającą poprzez jednostkę organizacyjną – Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a, 34-400 Nowy Targ zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu Robert Chowaniec umocowanego do podpisywania umów na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 03.09.2018 r. znak AiK.0052.73.2018.VII a ………......................................................................................…...reprezentowanym przez ……………………………………………..…………..…..zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w...............................................................................…………….............................................. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw oleju napędowego do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), zaś Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty ceny. 2. Dostawa przedmiotu umowy będzie odbywała się na każde zamówienie Zamawiającego w ilości około 5 m3 jednorazowo w terminie do trzech dni od dnia złożenia zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana w siedzibie Zamawiającego ( Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a, 34-400 Nowy Targ) w godzinach od 7.00 do 14.00. 3. Dostawa oleju napędowego dokonywana będzie na potrzeby własne Zamawiającego związane z wykonywaniem zadań operatora publicznego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu. 4. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego zgodną z obowiązującymi normami i odpowiada za nią do czasu przyjęcia tego produktu przez Zamawiającego. 5. Każda dostawa przedmiotu umowy zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność i zgodność dostarczonego oleju napędowego z ofertą Wykonawcy i po złożeniu przez wykonawcę certyfikatu jakości oleju. 6. Z każdej dostawy pobierana będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy próbka dostarczonego oleju napędowego, która będzie przechowywana przez Zamawiającego do czasu jego zużycia. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania w niezależnym laboratorium jego analizy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z certyfikatem dostawy lub wymaganiami Zamawiającego obciążenia Wykonawcy kosztami tej analizy. 7. Różnica w ilości dostarczonego oleju napędowego określona w dowodzie dostawy, a ilością przyjętą przez Zamawiającego nie może być większa niż 0,3 %. 8. Wykonawca do 31 sierpnia 2021 wykona czyszczenie zbiornika bezciśnieniowego naziemnego do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 zlokalizowanego na terenie MZK na własny koszt. §2 Cena dostawy 1. Cena netto oleju napędowego „standardowego” za 1 m3, zgodnie ze złożoną ofertą, na dzień 24.11.2020 roku wynosi: 3 390,00,00 zł (netto), słownie: trzy*tysiące*trzysta*dziewięćdziesiąt*złotych 00/100 2. Adres strony internetowej, według której będą dokonywane obliczenia wartości netto dostaw oleju: www…………...................… 3. Oferowany opust za dostawę 1 m3 oleju napędowego „standardowego” w temperaturze referencyjnej +15 0C, w stosunku do ceny netto (podanej w § 2, punkcie 1 niniejszej umowy) wynosi: ……………… złotych, słownie: ……………………… złotych. 4. Zaoferowany upust (w złotych) jest stały i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 5. Ceny dostaw będą obliczane analogicznie jak cena umowy, gdzie zmienną będzie tylko cena hurtowa oleju napędowego „standardowego”, widniejąca na stronie internetowej, podanej przez Wykonawcę w ofercie, w dniu nalewu oleju do autocysterny na terminalu dystrybutora. 6. Koszt dostarczenia (transport i pozostałe koszty) oleju napędowego do miejsca odbioru dostawy ponosi Wykonawca. 7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 8. Dowód wydania/atest będzie stanowić podstawę wystawienia faktury za dostarczone paliwo (w m3), w temperaturze referencyjnej +15 0C. 9. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z zapisem § 2, punkt 7 umowy. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 10. Strony oświadczają co następuje: Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP 735-001-40-12, Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP ………………….... 11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą fakturą formułę przeliczenia ceny oleju napędowego z temperatury rzeczywistej do temperatury 15 ° C. 12. Wykonawca wykona min. 2 razy do roku w terminach wskazanych przez Zamawiającego na swój koszt kalibrację urządzenia posiadanego przez Zamawiającego, (tj. zbiornik bezciśnieniowy naziemny do magazynowania oleju napędowego BT/FM 5000 ). § 3 Wartość zamówienia 1. Cena netto umowy została obliczona zgodnie z poniższym algorytmem: C = [A - B] x 230 gdzie: C - cena netto umowy, A - cena netto za dostawę 1 m3 oleju napędowego „standardowego” na dzień 24.11.2020 roku (zgodnie z § 2 punkt 1), B - oferowany opust [w złotych] (zgodnie z § 2 punkt 3), 230 - szacowana ilość[w m3]dostarczanego oleju napędowego „standardowego” w okresie trwania umowy, C = …………………………………….. zł (netto), słownie: …………………………………………………………………….……………..zł. 2. Wartość zamówienia obliczona wg algorytmu § 3 punkt 1 oraz złożoną ofertą nr ………na kwotę ………….- zł słownie;…………………………………………..zł, plus podatek VAT w wysokości …………….zł. Wartość zamówienia brutto wynosi…………………zł słownie: ……………………………………..................……..zł. 3. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy stałego składnika ceny jednostkowej tj. stałego upustu/marży wyrażonego w kwocie ……………..zł/m3 4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości pełnej realizacji umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość zakupionego oleju napędowego na warunkach określonych w SIWZ (załącznik A „opis przedmiotu zamówienia”). § 4 Pozostałe obowiązki wynikające z umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego. W przypadku upływu ważności koncesji w trakcie obowiązywania umowy, na co najmniej 7 dni przed upływem jej ważności, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię nowego dokumentu koncesji. Niewykonanie powyższego obowiązku upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, przy czym z tego uprawnienia Zamawiający będzie mógł skorzystać po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tego zobowiązania w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę (lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony), od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszej umowy na jedno lub więcej zdarzeń na sumę ubezpieczenia równą co najmniej kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy upływać będzie ważność ubezpieczenia OC, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia, dostarczyć Zamawiającemu nowe dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC na warunkach powyżej określonych. Niewykonanie powyższego obowiązku upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, przy czym z tego uprawnienia Zamawiający będzie mógł skorzystać po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tego zobowiązania w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego. § 5 Gwarancja jakości, postępowanie reklamacyjne 1. Wykonawca gwarantuje, że olej napędowy będzie spełniał na dzień dostawy aktualne wymagania jakościowe określone w PN-EN 590 oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 727) zmieniające w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym oferowany olej musi być zgodny w dniu upływu składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie 2. Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie stałej kontroli dostarczanego oleju napędowego polegającej na wykonywaniu, w uzasadnionych przypadkach po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, badań laboratoryjnych w zakresie zgodności właściwości dostarczanego i wykorzystywanego oleju napędowego z właściwościami fizyko-chemicznymi określonymi w umowie. 3. Ujawnienie przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających właściwości próbki oleju napędowego danej dostawy z określonymi w umowie, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. 4. Koszt wykonania badania obciąża Stronę w zależności od wyniku. 5. Zamawiającemu, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przysługuje prawo reklamacji dostawy w przypadku wystąpienia ponadnormatywnych różnic pomiędzy ilością oleju w dowodzie dostawy, a faktyczna ilością przyjętą przez Zamawiającego (powyżej 0,3 %). W przypadku wystąpienia niedoborów, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia korekty faktury w terminie do 5 dni roboczych i wysłania jej Zamawiającemu. 6. W przypadku reklamacji jakościowej potwierdzonej badaniem laboratoryjnym, o którym mowa w § 5 ust.2 oraz w razie uznania zasadności reklamacji jakościowej zgłoszonej bez takiego badania, Wykonawca zobowiązuje się maksymalnie w ciągu 2 dni od zgłoszenia reklamacji jakościowej potwierdzonej badaniem laboratoryjnym bądź od uznania zasadności reklamacji jakościowej zgłoszonej bez takiego badania dostarczyć odpowiednią, zgodną z zamówieniem ilość oleju napędowego wolnego od wad. 7. W przypadku, gdy wadliwy olej napędowy zostanie wlany do zbiorników Zamawiającego, w których znajdować się będzie olej napędowy, Wykonawca zobowiązany będzie swój własny koszt wymienić cały olej napędowy w ilości zgodnej z ilością znajdująca się w tym zbiorniku po jego wypełnieniu przez Wykonawcę. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad jakościowych oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia i jego wpływu na pracę autobusów. 9. Okres rękojmi dla oferowanych olejów napędowych wynosi 24 miesiące od każdej dostawy. § 6 Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia (brutto) za każdy dzień zwłoki z dostawą oleju napędowego, licząc od dnia upływu terminu, w ciągu którego Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia (brutto) za każdy dzień zwłoki z dostawą oleju napędowego wolnego od wad w przypadku reklamacji określonej w §5 ust. 6 umowy, licząc od dnia upływu terminu, w ciągu którego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy wolny od wad. 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, niezależnie od tego, czy odstąpienie lub rozwiązanie dokonywane jest na podstawie postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących (kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w części niezrealizowanej stanowiącej różnicę maksymalnej nominalnej wartości brutto oraz wartości brutto wykonanych dostaw do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. 4. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane dostawy albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. § 7 Odstąpienie od umowy Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz oprócz wcześniejszych postanowień umowy przyznających prawo do odstąpienia od umowy, Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku zamawiający zapłaci wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia za dostarczone do tego okresu czasu paliwo. 2) w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w tym w szczególności nierealizowania dostaw, powtarzających się nieterminowych dostaw lub reklamacji dotyczących jakości dostarczanego paliwa. § 8 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 1) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są: a) ……………………………………………., b) …………………………………………….. 2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: a) ……………………………………………., b) …………………………………………….. § 9 Zmiana umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) W przypadku zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, akcyzy strony uwzględnią powstałe zmiany, 2) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, 3) nazwy handlowej oferowanego paliwa (pod warunkiem iż zmiana ta dotyczy samej nazwy a nie parametrów oferowanego paliwa - parametry mogą być zmienione w przypadku zmiany wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wprowadzonych właściwym rozporządzeniem), 4) jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 5) Zwiększenia rabatu/zmniejszenia marży z inicjatywy Wykonawcy. § 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, tj. ……………………………… najpóźniej w dniu podpisania umowy. § 11 Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W przypadku wystąpienia spraw spornych, których nie uda się rozwiązać polubownie, do ich rozstrzygnięcia właściwy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 8. Załącznikami do niniejszej umowy są: SIWZ (wraz z załącznikami) oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, przelewem bankowym, musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO SA. o/Nowy Targ: nr rachunku 16124015741111000007906745 przed terminem podpisania umowy. 4.Zamawiający zwróci 100% wartości należytego zabezpieczenia wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru ostatniej partii oleju napędowego objętego umową oraz uznania należytego wykonania zamówienia. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawiera

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1)W przypadku zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, akcyzy strony uwzględnią powstałe zmiany, 2)W przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, 3)nazwy handlowej oferowanego paliwa (pod warunkiem iż zmiana ta dotyczy samej nazwy a nie parametrów oferowanego paliwa - parametry mogą być zmienione w przypadku zmiany wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wprowadzonych właściwym rozporządzeniem), 4)jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 5)Zwiększenia rabatu/zmniejszenia marży z inicjatywy Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04.12.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH