Ogłoszenie nr 519438-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.: „Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Wólczańska  17 , 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, , e-mail zamowienia@lsi.lodz.pl, , faks +48426649102.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lsi.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
Adres:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach”
Numer referencyjny: BZU.2291.19.20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach” Doradztwo świadczone będzie również w zakresie spełnienia przez Zamawiającego warunków wykonywania powierzenia, które zostały wskazane w Uchwale nr 47/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019r. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 Doradztwo prawne i ekonomiczne w odniesieniu do procedur pozyskiwania nieruchomości na obszarze rewitalizacji przez Zamawiającego, w tym również przedstawienie Zamawiającemu rozwiązań, które pozwolą na pozyskanie od Miasta Łodzi nieruchomości w sposób eliminujący występowanie pomocy publicznej. 1.1.2 Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie spełnienia warunków wykonywania powierzenia przez Zamawiającego, które zostały wskazane w Uchwale nr 47/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 r. (Załącznik nr 1 do OPZ), w szczególności: 1.1.2.1 doradztwo obejmujące przygotowanie planu dotyczącego sposobu gospodarowania Nieruchomościami zawierającego charakterystykę przyjętych funkcji zlokalizowanych w poszczególnych Nieruchomościach z uwzględnieniem warunków wykonywania powierzenia; 1.1.2.2 doradztwo obejmujące przygotowanie strategii i planu pozyskiwania najemców Nieruchomości uwzgledniającego warunki wykonywania powierzenia, obejmującego założenia i cele procesu rewitalizacji; 1.1.2.3 doradztwo obejmujące przygotowanie raportu zawierającego: a) weryfikację aktualnej w danym roku wysokości Rekompensaty na okres powierzenia, b) Projekcję finansową wynikającą z warunków wykonywania powierzenia, c) plan usługi określający parametry odnoszące się do jakości oraz wydajności świadczonej usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG); 1.1.3 Doradztwo w ramach dialogów technicznych prowadzonych przez Zamawiającego dotyczących modeli współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji kubaturowych oraz zarządzania Nieruchomościami. 1.1.4 Doradztwo obejmujące przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia podmiotów zewnętrznych w zakresie zarządzania Nieruchomościami, w szczególności dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności: wzoru umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu przetargowym etc. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79111000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66171000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 158000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2.3.1 Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1.2.3.1.1 jednej usługi polegającej na przygotowaniu dokumentów lub porozumień/umów związanych z powierzeniem w oparciu o Decyzję UOIG (Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o finansowaniu UE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym), Komunikat UOIG (Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu UOIG (Dz. U. UE C8 z 11 stycznia 2012r.), Zasady ramowe UOIG (Dz. U. UE C8 z 11 stycznia 2012r.) dla jednostki samorządu terytorialnego lub spółek komunalnych, 1.2.3.1.2 jednej usługi (umowy) polegającej na doradztwie prawnym w dziedzinie nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz jednej usługi (umowy) polegającej na doradztwie ekonomicznym w dziedzinie nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto lub jednej usługi (umowy) polegającej na doradztwie ekonomiczno – prawnym w dziedzinie nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. UWAGA!: 1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej. 2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 3. W przypadku wykazywania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w warunku pkt. 1.2.3.1. 4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 1.2.3.2 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: 1) jedną osobą (1)– Adwokatem lub Radcą Prawnym posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu 2 usług (2 umowy), których przedmiotem była obsługa prawna w zakresie transakcji dotyczących nabywania i/albo zbywania nieruchomości z czego jedna usługa (umowa) związana była z transakcją nabycia i/albo nabywania nieruchomości od podmiotu z sektora finansów publicznych. oraz 2) jedną osobą (1) - Ekspertem ds. ekonomiczno-finansowych posiadającym doświadczenie zawodowe, polegające na sporządzeniu (samodzielnie lub jako członek zespołu), dwóch Biznes planów dla nieruchomości (zawierających analizy finansowe obejmujące prognozy, co najmniej 3 lat na przyszłość, z uwzględnieniem analizy ryzyka i wrażliwości), UWAGA!: 1) Biznes plan w rozumieniu kompleksowego, długoterminowego dokumentu planistycznego związanego z działalnością gospodarcza przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, powinien umożliwiać przygotowanie i przeprowadzenie danych przedsięwzięć, pozyskanie środków finansowych od banków i inwestorów, a także odegrać znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. 2) Radca prawny lub Adwokat, posiada prawniczą wiedzę specjalistyczną potwierdzoną złożeniem egzaminu określonego w przepisach dotyczących odpowiednio każdego z tych zawodów i polegającego na sprawdzeniu przygotowania prawniczego (art. 36(4) u.r.p. i art. 78d u.p.o a.). 3) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 220) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 3.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 3.2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz usług powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do SIWZ; 3.1.2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie robót i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
14. Kompletna oferta powinna zawierać: a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; d) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ; e) stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; g) uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie, trwale spięte i dołączone na końcu oferty 15. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia w terminie 3 dni faxem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzenie w formie pisemnej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena za doradztwo prawne i ekonomiczne40,00
Cena za wykonanie 3 Biznes planów 30,00
doświadczenie zawodowe Eksperta ds. ekonomiczno-finansowych w sporządzeniu (samodzielnie lub jako członek zespołu) Biznes planu dla nieruchomości (zawierającego analizy finansowe obejmujące prognozy, co najmniej 3 lat na przyszłość, z uwzględnieniem analizy ryzyka i wrażliwości)15,00
doświadczenie zawodowe Adwokata lub Radcy Prawnego15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do Umowy, o ile inaczej w niej wyraźnie nie wskazano, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy z wyjątkiem zmian, o których mowa w §3 ust. 3 i §10 ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu realizacji czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) – 5) jeżeli Wykonawca rozpoczął wykonywanie czynności wskazanej w umowie przed terminem zakończenia Umowy, wskazanym w §2 i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było wykonanie jej w terminie obowiązywania Umowy, 2) jeśli łączna liczba godzin doradztwa, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) – 4) rozliczonego w okresie wskazanym w §2 ust. 1 Umowy nie osiągnęła 240, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnie zmiany terminu obowiązywania Umowy o czas przez siebie wskazany, w taki sposób, aby łączna liczba godzin doradztwa mogła osiągnąć 240, z tym jednak zastrzeżeniem, że termin obowiązywania Umowy nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2021r. O takiej zmianie Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, nie później niż do ostatniego dnia trwania Umowy, tj. ………….2021r. 3) zmiany Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta ds. ekonomiczno-finansowych – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta ds. ekonomiczno-finansowych musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (SIWZ) na moment dokonania zmiany, (zmiana Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy), 4) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a PZP – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w §13 ust. 2 umowy, 5) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 6) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 8) zmiany umowy polegającej na zmianie Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w następujący sposób: a. Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany; b. Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na kolejnej pozycji) w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszyWykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany; 3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1564); c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związany z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 3 lit. a- d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych ust.3. lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku za zasadny Strony zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 3 lit. a-d niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 lit. a skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3. lit. a skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3. lit. b i d niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH