Ogłoszenie nr 543150-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz II – Brzezinka wzdłuż potoku Pławianka, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, etap III i IV.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 27601500000000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20 , 32-603  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (URL): www.auschwitz.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,329793,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach szczegółowo opisanych w treści SIWZ. W przypadku ofert w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Budynek Administracyjny, Dziennik podawczy, pokój 1.8,. W przypadku ofert w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu oraz ePUAPu .
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz II – Brzezinka wzdłuż potoku Pławianka, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, etap III i IV.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem niniejszej SIWZ jest wykonanie m.in. robót budowlanych, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego: 2.1.1. Część 1 - według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 36 do punktu 37 (według oznaczeń projektu budowlanego oraz Załącznika 8 do SIWZ); b) Dostawę bramy C1 (według oznaczeń projektu budowlanego) o szerokości 4 m (zmiana w stosunku do dokumentacji), wraz z próbnym montażem. Po zakończeniu robót brama zostanie zdemontowana przez Wykonawcę i przeniesiona we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 2.1.2. Część 2 - według projektu budowlanego zamiennego pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 66a do punktu 65a (Załącznik 9 do SIWZ); b) Dostawę bramy E wraz z próbnym montażem (według oznaczeń projektu budowlanego) wraz ze słupkami przygotowanymi do jej montażu. Po zakończeniu robót brama zostanie zdemontowana przez Wykonawcę i przeniesiona we wskazane przez Zamawiającego miejsce; c) Wybudowanie odcinka kanalizacji kablowej wraz z instalacją zasilającą bramy przesuwnej (E) oraz odcinka kanalizacji kablowej do istniejącego historycznego słupa (Załącznik nr 11 do SIWZ – KNA16). 2.1.3. Część 3 – według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 65a do punktu D2 (Załącznik 10 do SIWZ) 2.1.4. Część 4 – według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu D1 do punktu 46 oraz nawiązanie się do istniejącego ogrodzenia (Załącznik 10 do SIWZ). 2.2. W zakresie Wykonawcy jest również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dla Części 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług” oraz współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2.3. W zakresie Wykonawcy są także wszelkie roboty ziemne, żelbetowe, montażowe, zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia istniejących elementów drogowych, i inne niewymienione, a konieczne do wykonania dla osiągnięcia celu jakim jest wykonanie robót określonych w pkt. od 2.1.1 do 2.1.4 a także ich ewentualne odtworzenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. 2.4. W zakresie Wykonawcy jest również pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych wykonywanych dla Części 3 i 4 tj. na odcinku pomiędzy punktem 65a i 46 (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz dla Części 2 podpunkt c tj. dla odcinka kanalizacji kablowej wraz z instalacją zasilającą bramy przesuwnej (E) oraz odcinka kanalizacji kablowej do istniejącego historycznego słupa (Załącznik nr 11 do SIWZ – KNA16). – zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Załączniku nr 6 do Istotnych Postanowień Umowy. 2.5. W zakresie Wykonawcy jest również konserwacja pozyskanych zabytków ruchomych zgodnie ze schematem postępowania z pozyskanym materiałem ruchomym, opisanym w Załączniku nr 6 do Istotnych Postanowień Umowy. Wynagrodzenie za konserwację pozyskanych zabytków będzie realizowane w sposób opisany w §4 pkt. 2 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 2.6. Poza zakresem zamówienia pozostaje: 2.6.1. Wycinka drzew oraz nasadzenia; 2.6.2. System Master Key; 2.6.3. Dostawa i montaż domofonu na bramie C1 i E; 2.6.4. Wykonanie fundamentu i belki podwalinowej stężającej fundamenty bramy przesuwnej – brama E; 2.6.5. Odcinek kanalizacji kablowej zlokalizowany pod drogą tymczasową; 2.6.6. Wykonanie fundamentu oraz dostawa i montaż bramy D; 2.6.7. Wykonanie przepustu pomiędzy punktem D1 i 50 (belka żelbetowa ozn. BF.D1 wraz z kratą) 2.6.8. Pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych oraz konserwacja zabytków ruchomych dla Części 1 i 2 (z wyjątkiem Części 2 podpunkt c). 2.7. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 1): Zamawiający zakłada, że kanalizacja kablowa na odcinku niezbędnym do poprowadzenia zasilania bramy E jest drożna. Jednak w innym przypadku (potwierdzonym protokołem), Zamawiający uznaje potrzebę wykonania prac dodatkowych tj., udrożnienia kanalizacji w postaci: monitoringu kanalizacji, płukania oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego będzie realizował prace doprowadzające do udrożnienia wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego za dodatkowym wynagrodzeniem za każdy stwierdzony przypadek niedrożności. Wynagrodzenie to zostanie określone w Formularzu Oferty. Realizacja tych prac będzie odbywać się jak na pozostałych zasadach wynikających z umowy. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 1 (jeden) taki przypadek. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.8. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 2): W przypadku gdy konieczne będzie zwiększenie zakresu prac w stosunku do zakresu wymienionego w załączniku nr 7 do Istotnych Postanowień Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas Wykonawca wykona, na zasadach jak w niniejszej umowie, na rzecz Zamawiającego ten zwiększony zakres prac pod warunkiem otrzymania pisemnego żądania od Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w Formularzy Oferty. Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowo nie więcej niż 3 m3 powierzchni czynnej wykopu. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.9. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 3): Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zabezpieczy teren nieutwardzony, po którym będzie się poruszał. Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia prac obejmuje tymczasowe utwardzenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Tymczasowe utwardzenie musi być w pełni odwracalne, nie może w jakikolwiek sposób ingerować w grunt. Wszelkie warstwy zabezpieczenia muszą być wykonane na podłożu z geowłókniny lub innego separatora zaakceptowanego przez Zamawiającego, co zabezpieczy grunt przed mieszaniem i przenikaniem ewentualnych warstw. W ramach realizacji zabezpieczenia terenu na czas prac Wykonawca musi zapewnić skuteczne zabezpieczenie gruntu przed rozjeżdżeniem. Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia ternu na odcinku do 560 m na szerokości do 3 m. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Istotne postanowienia umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw i usług” (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2.11. Dokumentację techniczną w wersji elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. 2.12. Dokumentacja techniczna stanowi integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane w niej z nazwy materiały (wyroby) lub ich pochodzenie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanie z nazwy materiałów i wyrobów lub ich pochodzenia, jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaś dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej, jakości niż opisane w dokumentacji technicznej. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały (wyroby) oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów (wyrobów) zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały (wyroby). 2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów (wyrobów). Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów (wyrobów) równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 2.14. Prace składające się na przedmiot zamówienia będą prowadzone w oparciu o prawomocne decyzje (Załącznik nr 4 do SIWZ). 2.15. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do „Istotnych postanowień umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) na wykonane roboty budowlane na okres wynikający z oferty Wykonawcy licząc od daty Odbioru Końcowego (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 2.16. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na skomplikowany i złożony charakter zamówienia związany ze szczególnymi warunkami panującymi na miejscu jego wykonania oraz w jego otoczeniu, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokładnie i szczegółowo zapoznali się z warunkami związanymi z realizacją zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącym realizacji przedmiotowego zamówienia, bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy. W sprawach dotyczących wizji lokalnych należy kontaktować się z p. Karoliną Halaczek-Nowak lub p. Zbigniewem Mojżesz pocztą elektroniczną pod adresem pb@auschwitz.org.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
71351914-3
71355000-1
71248000-8
71246000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 561504,46
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.4.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ustawy pzp w wysokości do 50% wartości niniejszego zamówienia podstawowego tj. budowa bram i fragmentów ogrodzenia wg projektów: „Budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz II – Brzezinka oraz „Rozbiórka i budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz I – Oświęcim” wg priorytetów Straży Muzealnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1. Termin wykonania zamówienia, w tym robót budowlanych wskazany jest w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” i wynosi: Dla Części 1, Części 2,Części 3 i Części 4 Zakończenie robót budowlanych, dostaw i usług Nie później niż 13.11.2020 r., lub w terminie wcześniejszym zgodnie z ofertą Wykonawcy. Dla Części 1, Części 2,Części 3 i Części 4 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej Zakończenie inwestycji 5 tygodni od daty podpisania ostatniego protokołu technicznego, nie później niż 18.12.2020 r. 3.2. W przypadku realizacji prawa opcji nr 1, prawa opcji nr 2 oraz prawa opcji nr 3 zostaną one wykonane w terminach jak z punktu 3.1 SIWZ. 3.3. Prace w terenie prowadzone pod nadzorem archeologicznym, będącym w zakresie Wykonawcy tj. dla Części 2 podpunkt c, 3 i 4 muszą zakończyć się nie później niż 02.10.2020 r. 3.4. Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”. 3.5. UWAGA: Zamawiający wskazuje, że w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje przyśpieszenie terminu zakończenia robót budowlanych w sposób i o czas zgodny z 12.1.3 SIWZ, to wówczas odpowiedniemu (o taką samą ilość czasu) skróceniu ulegają terminy zakończenia wszystkich innych prac Wykonawcy opisanych w SIWZ i Istotnych Postanowieniach Umowy, w szczególności te wymienione w kolumnie 4 Załącznika nr 5 do Istonych Postanowień Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.2.3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażającej się dysponowaniem środkami lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN. Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.2. Wykonawca, który będzie brał udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 4.2.1. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez posiadanie doświadczenia poprzez wykonanie każdego z wymienionych poniżej zakresów tj. zakończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na: a) Budowie ogrodzenia o długości, co najmniej 100 m; b) Wykonaniu i montażu co najmniej 1 bramy przesuwnej o szerokości minimum 6 m; c) Wykonaniu roboty żelbetowej. d) Wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej prowadzonej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości minimum 10 tys. zł brutto. 4.2.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 4.2.2.1. Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy o podanych niżej kwalifikacjach: a) Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; c) Musi posiadać doświadczenie wyrażające się co najmniej 18-miesięcznym udziałem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; d) Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót liczone po uzyskaniu uprawnień budowlanych; e) Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; f) Funkcję kierownika budowy może także wykonywać osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; g) W przypadku posiadania również kierownika robót zapisy punktów „a” do „f” stosuje się odpowiednio. h) W odniesieniu do kierownika budowy właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą równie ż wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4.2.2.2. Osobą wykonującą prace elektryczne posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne typu SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru. 4.2.2.3. Osobą pełniąca funkcję archeologa tj. archeologa pełniącego nadzór archeologiczny, który posiada uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków, tj.: badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która: a) Ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii; b) Przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych (doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); c) Dodatkowo posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) liczone od momentu uzyskania uprawnień do prowadzenia badań archeologicznych; d) Wykazał 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w prowadzeniu nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z wykonywaniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków będącym obiektem o konstrukcji ceglanej lub obiektem związanym z funkcjonowaniem założeń obozowych z okresów wojen nowożytnych. 4.2.2.4. Osobą pełniąca funkcję konserwatora zabytków, która posiada następujące kwalifikacje: a) Ukończyła studia wyższe magisterskie oraz posiada dyplom na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub na kierunku archeologia w specjalizacji konserwacja zabytków archeologicznych; b) Posiada, co najmniej 24-miesięczne (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe; c) Posiada doświadczenie w konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych polegające na wykonaniu konserwacji co najmniej 100 obiektów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, w tym co najmniej 50 obiektów metalowych,Lub d) Ukończyła studia magisterskie i posiada dyplom na kierunku archeologia; e) Posiada co najmniej 36-miesięczne (licząc od licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych f) Posiada doświadczenie w konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych polegające na wykonaniu konserwacji co najmniej 300 obiektów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, w tym co najmniej 150 obiektów metalowych. 4.2.2.5. Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych”. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji, osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonywania określonej działalności w charakterze „usługi transgranicznej” dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 8 powołanej ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności Przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, w szczególności: a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga nr 1 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.4 wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane - wykonanie w charakterze podwykonawcy. 6.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.1 i 6.2 SIWZ. Uwaga nr 2 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: a) Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SIWZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. b) Wykonawca podpisuje oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SIWZ, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. c) Wykonawca przesyła Zamawiającemu wraz z ofertą (sporządzoną zgodnie z pkt. 10 SIWZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SIWZ na skrytkę elektroniczną ePUAP udostępnioną na miniPortalu. Oferta wykonawcy wraz z oświadczeniem winna dotrzeć do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt. 10.4 SIWZ. d) Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.2 SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również oświadczenia składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; Uwaga nr 4 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej wraz z ofertą i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy lub notariusza (w przypadku zdigitalizowania pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej) 7.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. Uwaga nr 5 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.3. Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2 SIWZ; 7.4. Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; 7.5. Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami (Patrz też uwaga nr 11 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4. Termin wniesienia wadium upływa 16.06.2020 r. o godz. 12:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) W gwarancjach bankowych; d) W gwarancjach ubezpieczeniowych; e) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium - (nr postepowania)…………………………..” 13.8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. Uwaga nr 11 W przypadku wadium wniesionego w postaci elektronicznej (oryginał gwarancji podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją) udzielona gwarancja dodatkowo nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja (G)20,00
Przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych (P)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 20.1. Z uwagi na charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 tej ustawy. 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty najkorzystniejszej, czyli na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: 20.2.1. W przypadku konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu: a) Podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 punkt 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie dodatkowych robót budowlanych będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wykonywania robót dodatkowych; b) Wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań archeologicznych, których prowadzenie oraz/lub wykonanie wynikających z tych badań niezbędnych robót oraz prac, wpływa na termin realizacji - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim z powyższego powodu roboty wynikające z przedmiotu umowy musiały być wstrzymane; c) Działania siły wyższej, tj. Wyjątkowego i nagłego zdarzenia lub okoliczności, którego nie można było wcześniej przewidzieć; d) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, prac pielęgnacyjnych i wycinki zieleni, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. Okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; e) Ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nieznanych wcześniej przeszkód wstrzymujących dalszą realizację przedmiotu zamówienia; f) Konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej; g) Konieczności wykonania prac i robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy związanych z potrzebą usunięcia skutków błędów projektowych – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres niezbędny na usunięcie błędu w projekcie przez Projektanta; h) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Inspektora nadzoru - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa, do którego należy dodać okres 3 dni na usunięcie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury poniżej -5°C przez okres minimum 5 dni, opadów ciągłych o intensywności przewyższającej średnią dla obszaru Oświęcimia w okresie ostatnich 5 lat przez okres minimum 3 dni średnią temperaturę wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne, wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy; i) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. Decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 20.2.2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego przez Wykonawcę, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie, co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem; b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 20.2.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; b) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; c) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; d) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 20.2.4. Jeżeli opóźnienia opisane w ust. 20.2.1 wyniosą łącznie powyżej 4 tygodni dla którejkolwiek z przewidzianych w punkcie 2 robót wówczas Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy w stosunku do określonego w załączniku nr 5 do Istotnych Postanowień Umowy. Wówczas płatności mogą być dokonane po podpisaniu protokołu odbioru częściowego danego zakresu przedmiotu umowy wg stanu zaawansowania i wartości wykonanych robót budowlanych (ustalonych przez obie strony na podstawie obmiaru na bazie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy oraz harmonogramu), z zastrzeżeniem, że przed Odbiorem Technicznym może być w ten sposób wypłacone nie więcej niż 50% kwoty określonej w kolumnie 3, wiersz od 1 do 4 załącznika nr 5 do do Istotnych Postanowień Umowy (Odbiór Techniczny). 20.2.5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją. Zamiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ (istotne postanowienie umowy). a) Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi; b) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych, jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w sytuacji niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy jak również produktu podanego, jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór Inwestorski i Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki. 20.2.6. Jeżeli Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wykonanie robót zamiennych wówczas Zamawiający przewiduje dwie sytuacje: a) W przypadku gdy na skutek wykonania robót zamiennych przez Wykonawcę, Zamawiający pozostanie w sytuacji bez zmian, zaś Wykonawca ten odniesie oszczędność, wówczas koszt dokumentacji projektowej dla tych robót zamiennych poniesie Wykonawca – Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie do współpracy z również Projektantem- autorem dokumentacji; b) W przypadku gdy na skutek wykonania robót zamiennych przez Wykonawcę Zamawiający może odnieść korzyść, wówczas Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca ma realizować te roboty zamienne i jeśli zleci ich realizację Wykonawcy, wtedy koszt dokumentacji projektowej dla tych robót zamiennych poniesie Zamawiający; c) Możliwość poniesienia kosztów wykonania dokumentacji dla robót zamiennych ocenia Zamawiający po analizie korzyści wynikających z rozwiązań zamiennych po uzgodnieniach z Wykonawcą. d) Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy, cena jednostkowa określona w kosztorysie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia umownego, e) Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej SIWZ, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie szczegółowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w najnowszym wydawnictwie „Sekocenbud", w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) np. KNNR 1 0202-04, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 20.2.7. Wykonawca przedkładając Zamawiającemu propozycję zmiany spełniającą wymogi określone w zapisach pkt 20.2.3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; b) Propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie robót i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy; c) Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 20.2.8. Po otrzymaniu propozycji Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Wykonawcy z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian. Propozycje zmian umowy przedstawione Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć. 20.3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; b) Danych teleadresowych; c) Danych rejestrowych; d) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH