Ogłoszenie nr 503193-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Urząd Morski w Słupsku: Przebudowa nabrzeża Północnego w Porcie Łeba
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Morski w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 14502300000, ul. Al. Sienkiewicza  18 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 428 406, e-mail zp@umsl.gov.pl, faks 059 8428406, 8412443.
Adres strony internetowej (URL): www.umsl.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umsl.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umsl.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nabrzeża Północnego w Porcie Łeba
Numer referencyjny: ZP 3510/I/45/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nabrzeża Północnego w porcie Łeba. 2. Założenia projektowe: Projekt przewiduje remont istniejącego nabrzeża poprzez usunięcie uszkodzony, zużytych elementów konstrukcyjnych nabrzeża celem przywrócenia właściwego stanu technicznego budowli. W ramach prac hydrotechnicznych nie przewiduje się zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz funkcji nabrzeża. Ponadto zostanie wykonany remont murku z cegły klinkierowej i wymienione zostaną belki tworzące ławki. 3. Opis projektowanej przebudowy nabrzeża: Zakres robót rozbiórkowych: w ramach robót rozbiórkowych należy wykonać: - rozbiórkę istniejących obiektów na pomostach - wiaty (4 szt.); - demontaż istniejących szafek elektrycznych (4 szt.), do zamontowania po wykonaniu robót; - rozbiórkę istniejących pomostów wraz z wyposażeniem (10 szt.); - rozbiórkę ramy odbojowej; - rozbiórkę istniejącej palisady z pali drewnianych Ø30 cm poprzez ucięcie ich przy dnie na rzędnej ok. - 3,58 m n.p.m. – 76 sztuk pali; - ucięcie 2 pali skrajnie zlokalizowanych po zachodniej stronie nabrzeża przy wylocie kanalizacji deszczowej; - skucie czepu, wyrównanie z oczepem głównym; - rozbiórka belek drewnianych stanowiących ławki w ilości 16 szt.; - rozbiórka murku z cegły klinkierowej. 4. Konstrukcja linii odbojowej: Po wykonaniu prac rozbiórkowych projektuje się odtworzenie palisady z pali drewnianych Ø30 cm w zmienionym rozstawie (zgodnie z rysunkiem). Przewiduje się zastosowanie drewna dębowego klasy D35wolnych od spękań, sęków i nieżywicowane. Pale należy zabezpieczyć poprzez impregnację ciśnieniową. Projektowana długość pali wynosi 11,7 oraz 10,7 m. Ze względu na możliwość uszkodzenia pala, pal przed wbiciem powinien być ok. 30 cm dłuższy od wielkości teoretycznej. Miejsce obcięcia zabezpieczyć środkami żywicznymi. Następnie przewiduje się wykonanie linii odbojowej. Pale zostaną spięte za pomocą 3 belek drewnianych o przekroju 25×25 cm. Ramę odbojową tworzą dwie belki stężone belkami poprzecznymi o przekroju 25×25 cm, zamocowane po stronie odwodnej. Do belek należy zamontować odbojnice elastomerowe typu D200. Mocowanie i wymiary elementów zgodnie z rysunkiem. Pale między pomostami należy wyposażyć w kołnierz z rury RO 323,9/12mm o długości 35 cm, aby uniemożliwić zniszczenie pala od liny podczas cumowania jednostek. 5. Konstrukcja pomostów drewnianych: Projektuje się wykonanie 10 sztuk pomostów drewnianych. Konstrukcję pomostu stanowi 8 belek drewnianych o przekroju 0,15×0,20 m i długości 2,91 m, stężonych belkami poprzecznymi o przekrojach 0,20×0,20 m oraz 0,20×0,25 m. Na pomoście przewiduje się wykonanie pokładu z desek o gr. 7,0 cm. Pomost podparty będzie na istniejącym żelbetowym fundamencie i zamocowany za pomocą stalowych kotew wklejanych M20. Od strony wody podparty będzie na belce kleszcza pali odbojowych, zapewniając swobodny przesuw. Powierzchnię przesuwu należy zabezpieczyć blachami miedzianymi szer. 25 cm, dł. 444 cm i gr. 3 mm. Łączenie elementów drewnianych za pomocą śrub M16 kl. 8.8 z podkładkami i nakrętkami (wszystkie elementy ocynkowane). Długości łączników zgodnie z rysunkami. Pomosty wyposażone w balustrady o wysokości 1,10 m. Balustrady mocowane do konstrukcji nośnej pomostów. Elementy balustrad proponuje się łączyć na połączenia ciesielskie. Dopuszczalne obciążenie pomostów: 5 kN/m2. 6. Murek z cegieł klinkierowych: Remont murku z cegieł klinkierowych polegał będzie na jego rozbiórce i odtworzeniu w istniejącej formie. Dodatkowo zastosowane zostaną bednarki stalowe o przekroju 4x25 m i długości 30 cm w co 3 spoinie na długości murku (zgodnie z rysunkiem). Długość murku podlegającego rozbiórce i ponownemu wbudowaniu ok. 106,0 mb, pole przekroju poprzecznego ok. 0,19 m2. Do odbudowy wykorzystane zostaną obecnie wbudowane cegły, które są w dobrym stanie, będą jednak oczyszczone i na nowo ułożone na zaprawie. Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta materiału. W co trzeciej spoinie w wierzchniej warstwie cegieł należy umieścić bednarkę ocynkowaną o przekroju 25x4 mm i długości 250 mm (łączna ilość ok. 500 sztuk). Murek należy po odtworzeniu zabezpieczyć za pomocą specjalnego środka hydrofobizującego (musi być on odporny na szkodliwe działanie wody słonej). Ponadto projekt przewiduje wykonanie nowych elementów ławek – belki drewniane z drewna dębowego o przekroju 30x16 cm i długości ok. 2,60 m (należy dokonać pomiarów „w naturze”, aby dopasować długości do wielkości przerw w murku po jego odtworzeniu). Mocowanie ławek do murku odtworzyć w istniejącej formie. Liczba ławek do wykonania: 16 szt. Ławki z drewna dębowego. Po wykonaniu robót przewiduje się również montaż 4 szafek elektrycznych i ich podłączenie. W ramach prac wykończeniowych zaleca się również odnowienie powłok malarskich na trzech drabinkach wyłazowych. Kolorystyka powłok malarskich powinna spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie”, oznakowane barwne należy wykonać z użyciem farb odblaskowych. Drabinki wyjściowe: podłużnice drabinek naprzemianległymi pasami czerwonymi i białymi o szerokościach pasów równych 0,10 m, szczeble drabinek na kolor żółty. 7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych: Elementy metalowe należy zabezpieczyć warstwami antykorozyjnymi: I warstwa - powłoka cynkowa o grubości nie mniejszej niż 20 µm II warstwa – podkład gruntujący - 70 µm III warstwa – podkład gruntujący - 70 µm IV warstwa – emalia epoksydowa grubopowłokowa szybkoschnąca - 45 µm V warstwa – emalia epoksydowa grubopowłokowa szybkoschnąca - 45 µm Oczyszczenie elementów przez piaskowanie do klasy Sa2,5.Sumaryczna grubość warstw nie mniej niż 250 µm. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu malarskiego odpowiedniego dla klasy korozyjności C5-M zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5. Ostateczną technologię wykonania i dobór grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia należy przyjąć zgodnie z kartą katalogową wybranego producenta, dysponującego środkami antykorozyjnymi przystosowanymi do eksploatacji w warunkach morskich. 8. Zabezpieczenie elementów drewnianych: Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami, spełniającymi wymogi ochrony konstrukcji dla klasy 4 użytkowania. Zaleca się impregnację drewna za pomocą metody ciśnieniowo-próżniowej, polegającej na wyparciu powietrza ze struktur drewna (drewno sezonowane, wysuszone do odpowiedniej wilgotności celem pozbycia się wody w strukturze materiału), po czym w te miejsca wtłaczany jest impregnat pod ciśnieniem. Jeśli drewno jest mokre, niesezonowane, to metoda ta jest nieskuteczna, ponieważ w strukturze drewna znajduje się woda, a nie powietrze. Do impregnacji należy użyć środki i metodę impregnacji przeznaczoną do uzyskania zabezpieczenia odpowiedniej dla klasy użytkowania 4. Zastosować impregnat np. Wolmanit CX-10 lub równoważny (po uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim). Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być o odpowiedniej wilgotności. Nie może być ono odżywiczone. Po impregnacji Wolmanitem drewno uzyska charakterystyczny oliwkowo-zielony kolor. Impregnacja powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta materiału. 9. Wymagania dotyczące pali drewnianych: Wymiary i tolerancje wymiarowe pali należy przyjąć zgodnie z normą BN-62/9011-01 (jak dla pali z drewna iglastego). Średnicę pala, wymaganą w projekcie, mierzy się w połowie jego długości. Pale wykonane z drewna dębowego D35 klasy I. Drewno nie może być odżywiczone. Jakość drewna w obrobionym palu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w BN-62/9011-01. Dopuszcza się występowanie wady krzywizny pali: jednostronna lub dwustronna krzywizna o strzałce do 1,0 cm na 1,0 m długości pala. Krzywizna wielostronna jest niedopuszczalna. Mając na uwadze tolerancje wykonawcze dopuszcza się podcięcie pali celem skleszczenia belkami ramy odbojowej. Maksymalne jednostronne podcięcie może wynieść 30 mm. Pal powinien być oczyszczony na całej długości z wystających sęków równo z okorowaną powierzchnią. Pal powinien być okorowany na biało. Płaszczyzna głowicy powinna być prostopadła do osi i nie powinna mieć odłupów. Proponuje się wbicie pala próbnego. Należy przedstawić nadzorowi autorskiemu wyniki tej próby. Na tej podstawie będzie można zdecydować, czy należy zastosować wzmocnienie podstawy pala w formie ostrza stalowego. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pomocniczo w Przedmiarze robót, stanowiących odpowiednio załączniki nr od 8 do 11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111200-0
45241300-1
45241500-3
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1379931,97
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-25

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-terminowym, który Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Harmonogram powinien zawierać wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić w terminie 7 dni. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu, jednakże musi zostać zaakceptowania przez Zamawiającego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie morskich budowli hydrotechnicznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645), w których wartość robót palowych wynosiła minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każda lub 1 robotę roboty budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie morskich budowli hydrotechnicznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645), w których wartość robót palowych wynosiła minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto; b) skierują do realizacji przedmiotu umowy osobę, która pełniła będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującej się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru oraz doświadczeniem w kierowaniu minimum 2 (dwiema) robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie morskich budowli hydrotechnicznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) każda robota (całkowite wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych); (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 4.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 4.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2.wykazu osób, o których mowa w pkt. 4.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1.terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a)zaistnienia siły wyższej, b)występowaniem warunków uniemożliwiających prowadzenie prac podwodnych określonych w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1210), które zostaną potwierdzone przez Bosmana Portu w Łebie, c)przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, d)wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, e)wystąpienia nieprzewidzianych prac saperskich lub nieprzewidzianych prac związanych z usuwaniem niezinwentaryzowanych sieci, f) konieczności zmian dokumentacji projektowej, g)realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, h)przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane z uwzględnieniem okresów, w których z powodu okoliczności wskazanych powyżej nie można było realizować zamówienia lub w przypadkach określonych lit. g niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, o czas niezbędny do wykonania tych robót; 2.ceny brutto na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała; 3.sposobu spełnienia świadczenia stron w przypadku wystąpienia konieczności zmian dokumentacji projektowej związanych z realizacją niezbędnych robót dodatkowych lub zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub zaniechania wykonywania części robót, a które to roboty stały się niezbędne (lub zbędne) do uzyskania założonego efektu użytkowego i ich konieczność wynika z wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w tym siły wyższej lub/i usunięcia wad dokumentacji projektowej – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną); 4.zapis punktu 3 nie dotyczy wykonania prac przywracających stan poprzedni, w sytuacji kiedy do czasu odbioru końcowego całości robót Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wyłączną odpowiedzialność za oddanie przedmiotu umowy, zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót na wskutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym siły wyższej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przywracających stan poprzedni (tzn. odtworzenia robót wykonanych) na własny koszt, bez żądania z tego tytułu dodatkowego (ponownego wynagrodzenia); 5.zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 9.3. SIWZ; 6.osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 4.2.3.2. SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. Kierownik budowy winien posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej pierwotnie do pełnienia tej funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 16.2.3. SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH